En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2496
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :89
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2496
Şikayetçi:
 Av. Nazım Aldırmaz, Av. Günseli Bozkır (birikim A İnş. Taah. Çevre Düz. Çiçek Paz. - Mehmet Salih Korkmazer Vekili), Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İş Merkezi 4/8 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşler Müd., Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:89 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.06.2007 / 15924
Başvuruya konu ihale:
 2007/23492 İhale Kayıt Numaralı “Mehmet Akif Ersoy Caddesinde Prefabrik Kilitli Beton Parke Taş İle Yol ve Kaldırım Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

17.07.2007 tarih ve 06.04.00.0187/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Seyhan İlçe Belediyesi Fen İşler Müd.’nce 23.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Mehmet Akif Ersoy Caddesinde Prefabrik Kilitli Beton Parke Taş İle Yol ve Kaldırım Yapılması İşi ihalesine ilişkin olarak Av. Nazım Aldırmaz, Av. Günseli Bozkır (Birikim A İnş. Taah. Çevre Düz. Çiçek Paz. - Mehmet Salih Korkmazer Vekili)’nin 11.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.06.2007 tarih ve 15924 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

17.07.2007 tarih ve 06.04.00.0187/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmadığı, idarenin buna ilişkin kararında;

 

- Firmalarının başka bir firmadan aldığı peşin ödeme şartlarına göre düzenlenmiş 5 gün opsiyonlu teklif mektubunun süresinin geçtiği,

- Düz işçi saatlik ücretlerinde 2007 yılı fiyatı olan 2,75 YTL/Sa. yerine 2006 fiyatı olan 2,39 YTL/Sa. kullanıldığının tespit edildiği,

 

- H=8 cm parke döşeme analizlerinde İller Bankasının karsız işçilik ücretleri 13  YTL/m2 iken 1,25 YTL/m2 kullanıldığı, 5.7 kata ulaşan bu farka ilişkin bu analizler ile diğer analizlerdeki işçilik fiyat farklarına ilişkin herhangi belgeli bir dayanağa rastlanmadığı,

 

- Önemli bir gider olan kumun , greydere tesviye edilmiş bir zeminde hiç zayiatsız olarak milimetrik olarak serilmesinin teknik imkansızlığı yanında verilen açıklamalarda  kum maliyetine ilişkin herhangi bir belgeli dayanak bulunmadığının gerekçe gösterildiği,      

 

            İdarenin aşırı düşük hesaplamasını hangi yaklaşık maliyet hesabına göre yaptığının belli olmadığı, yapılan açıklamalarının yeterli olduğu, firmalarının aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında başka bir firmadan aldığı ve idarece süresinin dolduğu belirtilen teklifle ilgili olarak aynı firmadan aynı şartları ve fiyatı taşıyan teklif opsiyonu 30 gün uzatılmış ikinci bir teklif mektubu alınarak idareye sunulduğu,

 

            İdarenin ikinci gerekçesiyle ilgili olarak firmalarının kadrolu ve maaşlı işçilerinin olduğu, bu nedenle işçi fiyatlarının aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği,

 

            Üçüncü gerekçe ile ilgili olarak ise İller Bankasının analizlerinin zor şartlarda yapılan alanlar için olduğu, bizzat İller Bankası tarafında yapılan ihalelerde bile çok yüksek tenzilatlarla iş yapıldığı, nitekim Kamu İhale Kanununda da kamu idarelerine ait rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş ile ilgili gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmadığı durumlarda bunların esas alınmayarak gerçekçi maliyet analizi ve tespitlerin kullanılacağının belirtildiği, nitekim İller Bankasının analizlerinin de gerçekçi fiyatları yansıtmadığı,

 

            İdarenin dördüncü gerekçesinin de aşırı düşük bulunma nedeni olamayacağı, ihale komisyonuna verilen dosyanın birinci sayfasında kalınlıkta kırmızı renkli taş döşemesi açıklamasında ve kalınlıkta kırmızı renkte parke taş döşemesi açıklamalarında kum temini için birim miktar ve rayiçlerin gösterildiği,

 

            2) İdare yaptıkları itiraz dilekçesindeki bu açıklamalara rağmen idarece dilekçe konusunun genişletilerek müvekkillerinin Adana  1. Sulh Hukuk Mahkemesi Veraset Hakimliğinin E: 1992/1482 K. 1992/1518 08.12.0992 tarihli kararıyla haciz altına alınarak vasi tayin edilmesini gerekçe göstererek ihaleye katılamayacaklarını belirttiği,

 

İhale komisyonunun bu tutumuyla kötü niyetini ortaya koyduğu, Müvekkillerinin daha önce anılan idarenin bir çok ihalesini alarak tamamladığını, verilen vasi kararının çok eski olduğu ve müvekkillerince idarenin cevabı alınmadan önce mahkeme kararı ile kaldırıldığı hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

a) İhale tarihinin 23.03.2007 olduğu, isteklice aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında teklif ettiği bazı maliyet kalemlerinin dayanağı olarak sunulan Kambeton Ltd. Şti. tarafından verilen teklif mektubunun tarihinin 20.03.2007 olduğu ve 5 gün opsiyonlu olduğu, ihale tarihinde henüz geçerliğini yitirmediği, isteklice idareye yapılan şikayet başvurusunda alınan fiyatların geçerliğini sürdürdüğünü ilişkin aynı firmadan aynı şartlarda alınan 30.04.2007 tarihli 30 gün opsiyonlu teklif mektubunun idareye sunulduğu, dolayısıyla isteklinin idarece Kambeton Ltd. Şti.’den alınan teklif mektubunun geçerliğini yitirdiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

b) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde “İdarelerce, ihale konusu yapım işine ait yaklaşık maliyet;

a) Kamu idarelerince belirlenmiş, işin niteliğine uygun yapı yaklaşık maliyetlerinden, rayiçlerinden ve birim fiyatlarından,

b) İlgili meslek odaları, üniversiteler veya benzeri kuruluşlarca belirlenen fiyatlardan,

c) Yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak yapı maliyet fiyat ve değerlerinden,

d) İdarenin piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinden,

e) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerin daha önce gerçekleştirdiği benzer yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlardan,

Biri veya birkaçı birlikte kullanılmak ve gerekli diğer fiyat araştırmaları yapılmak suretiyle belirlenir.

Kamu idarelerine ait yapı yaklaşık maliyetlerinin, birim fiyatların, rayiçlerin ve fiyat analizlerinin yapılacak iş veya iş kaleminin niteliğine uymadığı, işin yapım tekniği ile ilgili teknolojik aşamayı ve/veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı durumlarda, söz konusu fiyat ve analizler esas alınmaz, idarece yapılacak gerçekçi maliyet analiz ve tespitleri kullanılır.

İşin bütünü, iş grubu, iş kalemi ve malzeme rayici bazında yapılacak piyasa araştırmasına dayalı fiyat tespitlerinde; iş, imalat ve/veya malzemenin yapımcılarından, üreticilerinden, ana bayilerinden, toptancılarından, yetkili satıcılarından ve satıcılarından fiyatlar veya proforma faturalar alınmak ve gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddüt edilen fiyatların gerçek piyasa rayiçlerine uygun olup olmadığı hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarından alınacak yazılı rayiçlerle netleştirilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre idareler yaklaşık maliyetin tespitinde kamu kuruluşlarınca belirlenen fiyatları kullanmak zorunda olmadığı gibi isteklilerde teklif fiyatlarında kamu kuruluşlarınca tespit edilen fiyatları kullanmak zorunda değillerdir. İstekliklerin teklif ettiği fiyatların piyasa rayiçlerini yansıtması ve işin yapılabilirliğini sağlaması yeterlidir. Bu itibarla idarece isteklinin teklif ettiği bazı maliyet kalemlerinin belli bir kamu kurumunca tespit edilen birim fiyatlara uymadığı gerekçesiyle açıklamasının kabul edilmemesinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

c) İdarece aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında yazılan yazıda isteklilerden ekonomik yapım yöntemleri, teknik çözümler ve kullanılacak avantajlı koşullar, yapım işinin özgünlüğü konusunda belgelere dayalı açıklama istendiği, isteklinin kum teminine analizlerinde yer verdiği, fakat buna ilişkin proforma faturalara yer vermediği dolayısıyla idarenin bu gerekçesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Ayrıca isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının incelenmesi neticesinde; isteklinin sunduğu proforma faturada 8 cm kalınlıkta kırmızı renkli prefabrik beton parke taşının fiyatı 7,70 YTL/m2 olmasına rağmen analizde bunun 7,00 YTL/m2 olarak yer aldığı, proforma faturada 8 cm kalınlıkta beyaz renkli prefabrik beton parke taşının fiyatı 10,00 YTL/m2 olmasına rağmen analizde bunun 7,00 YTL/m2 olarak yer aldığı, proforma faturada 70×70 demir ızgara baca fiyatı 27,30 YTL/adet olmasına rağmen 70×70 demir ızgaralı baca yapılması analizinde bunun 12,60 YTL/adet olarak yer aldığı, proforma fatura ile analizlerde yer alan fiyatların birbiri ile çeliştiği, dolayısıyla aşırı düşük teklif açıklamasının usulüne uygun olmadığı, sonuç itibariyle idarece aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmemesinin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak; Başvuru sahibinin idareye yaptığı 11.05.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarece isteklinin Adana 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin E: 1992/1482 K: 1992/1518 sayı ve 08.12.1992 tarihli kararıyla haciz altına alındığı, bu nedenle ihale tarihinde temyiz kudreti olmadığından şikayetçinin teklifinin yok sayılmasına karar verildiği, yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ihale sonucunun değişmediği,

 

            Yapılan incelemede vesayet kararının gerekçesinin; Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Baştabipliğince verilen Organik Beyin Sendromu + Depresyon tanısıyla verilen rapor üzerine isteklinin eşinin isteklinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle işlerini yürütemediği ve isteklinin hak ve menfaatlerini korumak ve işlerini yürütmek üzere vasi olarak tayin edilmesi talebi olduğu, anılan vesayet kararının 08.05.2007 tarihinde Adana Ruh Sağlığı Hastanesinden isteklinin iyileştiğine dair alınan sağlık kurulu raporu üzerine aynı mahkemece 16.05.2007 tarihinde kaldırıldığı tespit edilmiştir.

 

            Medeni Kanunun 13 üncü maddesinde “Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu Kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir.” hükmü, 14 üncü maddesinde “Ayırt etme gücü bulunmayanların, küçüklerin ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur.” hükmü, 451 inci maddesinde “Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi, vasinin açık veya örtülü izni veya sonraki onamasıyla yükümlülük altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir. Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hakimin belirleyeceği uygun bir süre içinde onanmazsa, diğer taraf bununla bağlı olmaktan kurtulur.”  hükmü yer almaktadır.

 

Ayırt etme gücü kişinin davranışlarının, eylem ve işlemlerinin sebep ve sonuçlarını anlayabilme, değerlendirebilme ve ayırt edebilme kudreti olarak tanımlanır ve nispi bir kavram olması nedeniyle kişiye eylem ve işleme göre değişir. Kanun, ayırt etme gücüne sahip olmayan tam ehliyetsizlerin yaptıkları hukuki işlemleri batıl sayarken, bu gibi kimseleri korumak, kendi menfaatlerine aykırı işlemleri yapmak, üçüncü kişilerce sömürülmelerine engel olmak amacını gütmüştür. Bu tehlikenin ortadan kalktığı, normal zekalı bir insanla eşdeğer tarzda hareket ettiği durumlarda, hukuki muamelenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek hakkın kötüye kullanılması olacaktır ki, kanun bunu himaye etmez. Bu nedenle istekli ihaleye teklif verdiği tarihte her ne kadar kısıtlı olsa da, idareye şikayet başvurusundan sonra kısıtlılık kararının kaldırıldığı, isteklinin kısıtlanmasına neden olan hastalığının iyileşmesinin belli bir süreci gerektirdiği, sağlıklı olduğuna ilişkin raporun ihale tarihinden 1,5 ay sonra alınmasının isteklinin ihale tarihinde ayırt etme gücünün olmadığının kanıtı olamayacağı, kaldı ki isteklinin daha önce verdiği teklifi tam ehliyetli biri olarak kabul ettiği, bu nedenle isteklinin teklifinin yok sayılmasına ilişkin işlemin mevzuata uygun olmadığı, ancak isteklice verilen aşırı düşük teklif açıklaması usulüne uygun olmadığından idarenin bu kararının ihale sonucuna etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul