En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2497
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :90
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2497
Şikayetçi:
 As-Battal İnşaat Taah. Nalb. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti., Çekenli İş Merkezi 32 Merkez TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği 60200 Merkez TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.06.2007 / 18037
Başvuruya konu ihale:
 2007/55813 İhale Kayıt Numaralı “Tokat Merkez Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 06.04.79.0026/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce 28.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tokat Merkez Huzurevi Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak As-Battal İnşaat Taah. Nalb. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.06.2007 tarih ve 18037 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdikleri halde, ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamenin ihale dokümanındaki örneğine uygun düzenlenmediği ve anahtar teknik personel olarak gösterilen Haluk BOSTANCI’nın aynı zamanda Ahmet Yalçın KARAGÖZOĞLU tarafından da anahtar teknik personel olarak gösterildiği ve SSK belgesinin ibraz edildiği, aynı personelin iki firma tarafından işe alınmasının ve SSK girişinin mümkün olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının haksız ve hukuka aykırı olduğu, ihalenin 20.000-YTL daha pahalı teklif veren bir firma üzerinde bırakılmasının kamu zararına yol açtığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.1.d maddesinde; “Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiş olup, isteklilere ihale dokümanı ekinde KİK027.0/Y standart formu verilmiştir.

 

İdarece istekliye verilen ihale dokümanında söz konusu taahhütname örneğinin doğru olarak verilmesine rağmen, başvuru sahibince idareye sunulan taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir…” hükmü, 

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin “Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu” başlıklı 42 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin sunduğu taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresi bulunmamakla birlikte, söz konusu taahhütnamenin birinci maddesinde başvuru sahibinin imza tarihi itibariyle, 4734 sayılı kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını beyan etmesi, imza tarihinin ise aynı zamanda ihale tarihi olması, dolayısıyla başvuru sahibinin imza tarihi itibariyle maddede belirtilen durumlarda olmadığını beyan etmesinin bu beyanın aynı zamanda ihale tarihi itibariyle de geçerli olması sonucunu doğurmaktadır.

 

İşe ait İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde 1 adet inşaat mühendisi anahtar teknik personel olarak istenmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir (Standart Form KİK039.0/Y).” hükmü yer almaktadır.

 

08.08.2005 tarihli ve 2005/UY.Z-1495 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında;

 

“Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde düzenlenen ve anahtar teknik personelin ihale tarihinden önce işe alınmış olması ve ihale tarihi itibariyle istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğunun, anahtar teknik personelin münhasıran o istekli bünyesinde çalışıyor olması zorunluluğu şeklinde anlamamak gerektiği, bir mühendisin birden fazla firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilebileceği, veya bir firmada anahtar teknik personel olarak istihdam edilen bir kişinin aynı anda serbest meslek erbabı da olabileceği anlaşılmakta olup, anahtar teknik personelin ilgili firmanın bünyesinde tam gün mesaî yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

İhaleye birden fazla firma teklif vermekle birlikte ihale üzerinde kalan isteklinin tek olacağı, ihale sonucunda bir tek firmayla sözleşmenin imzalanacağı hususu göz önüne alındığında bir  mühendisin birden fazla istekli tarafından teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmamaktadır.” ifadesi yer almaktadır.

 

Dolayısıyla, bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmadığından, başvuru sahibinin bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Hayrettin Atasever’in idareye sunduğu 10 uncu madde taahhütnamesinin ikinci paragrafında “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Raporun A bölümünde açıklanan nedenlerle Hayrettin Atasever’in bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Ahmet Yalçın Karagözoğlu’nun teklifinde, anahtar teknik personel listesi olarak “Anahtar Teknik Personel Bildirisinin” verildiği, başvuruya konu ihalede yalnızca 1 adet anahtar teknik personel istendiği, anılan belgede ihale dokümanında belirtilen sayıda ve nitelikte anahtar teknik personelin bulundurulacağının kabul ve taahhüt edildiği ve ihalede anahtar teknik personeli tevsiken istenen belgelerin tamamının söz konusu belge ekinde sunulduğu, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinde bu yönden bir eksiklik bulunmadığı ve Raporun A bölümünde açıklanan nedenlerle bir mimar veya mühendisin aynı ihaleye teklif veren birden fazla istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilmesinde Kamu İhale Mevzuatına aykırılık teşkil eden bir husus bulunmadığından anılan isteklinin bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık olmadığı düşünülmektedir.

 

Diğer taraftan anılan isteklinin teklifinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunmadığından, teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde bulunmaktadır.

 

3) Gürsoy Teknik Mak. İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname” olarak Açık İhale Usulünde kullanılan taahhütname yerine Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle Yapılan İhalelerde Ön Yeterlik Aşamasında kullanılan taahhütnameyi verdiği anlaşılmıştır. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü İle Yapılan İhalelerde Ön Yeterlik Aşamasında kullanılan taahhütname içerik olarak Açık İhale Usulünde kullanılan taahhütnameyi birebir karşıladığı, hatta kapsamının daha geniş olduğu göz önüne alındığında anılan isteklinin bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan anılan isteklinin teklifinde anahtar teknik personelin SSK işe giriş bildirgesi bulunmadığından, teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde bulunmuştur.

 

4) Salih Aydın’ın teklifinde, ihale dokuman bedelinin 100 YTL olarak yatırıldığını gösteren banka dekontunun bulunduğu, ancak ihale dokümanı satış bedeli 200 YTL olduğundan teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinde; “İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y)...” hükmü bulunmaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, İhale Dokümanı Satın Alındığına İlişkin Form (Standart Form – KİK005.0/Y) düzenlenerek anılan istekliye ihale dokümanı satılmıştır. Söz konusu belgede doküman bedelinin tahsil edildiğine ilişkin belgenin tarih ve No’su belirtilmektedir. Doküman bedelinin eksik yatırılması halinde idarenin ihale dokümanını vermemesi gerektiğinden ve idarenin kendi kusuruna dayanarak anılan isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakmasının hukukun temel ilkeleri ve ihale mevzuatı ile bağdaşmadığından, anılan isteklinin bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul