En son güncellemeler 14 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2498
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :91
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2498
Şikayetçi:
 Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti., Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. İzzetpaşa Mahallesi Hacı Tevfik Efendi Sokak Gülten Apt. K.2 D.4 12/1 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Yol Yapım Başmühendisliği 34841 Küçükyalı Maltepe / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18147
Başvuruya konu ihale:
 2006/59087 İhale Kayıt Numaralı “Gölcük - Altınova Bölünmüş Yolu Km: 24+900 - 50+733 Arası” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 06.04.90.0169/2007-46E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gölcük - Altınova Bölünmüş Yolu Km:24+900 - 50+733 Arası” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 25.06.2007 tarih ve 18147 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; iptal işleminin iptaline arar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru konusu ihaleye ilişkin 13.11.2006 tarih 2006/UY.Z-2700 sayı ile 13.4.2007 tarih ve 2007/1444 sayılı Kurul Kararları ile düzeltici işlem kararı alındığı halde, idarece Kurul Kararları uygulanmayarak, teklif geçerlilik süresinin dolduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesiyle sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İnceleme konusu ihalede, tespit edilen aşırı düşük teklif fiyatı sınır değerinden daha düşük fiyat teklif eden Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasının uygun bulunmaması üzerine, 28.08.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.‘nin ihale kararına karşı itirazen şikayeti üzerine 13.11.2006 tarih ve 2006/U.YZ.-2700 sayılı Kurul Kararıyla “başvuru sahibinin aşırı düşük teklifine ilişkin açıklamasını kabul etmeyerek teklifini  değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu sonucuna” varıldığı belirtilerek, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesi kararı alındığı,

 

30.11.2006 tarihli komisyon kararı ile 13.11.2006 tarih ve 2006/U.YZ.-2700 sayılı Kurul Kararının uygulanmasını teminen, ihale kararının iptaline ve tekliflerin yeniden değerlendirilmek üzere 5.12.2006 tarihinde toplanılmasına karar verildiği,

 

5.12.2006 tarihli ihale komisyon kararıyla, aşırı düşük teklif fiyat açıklaması idarece öngörülen süreden sonra ulaşan başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.‘ne bırakıldığı,

 

27.12.2006 tarihli yazı ile ihale işlem dosyasının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği olarak Karayolları Genel Müdürlüğüne vize edilmek üzere gönderildiği, ancak, Genel Müdürlükçe Kurul Kararının yerine getirilmediği belirtilerek ihale işlem dosyasını vize edilmediği, 12.01.2007 tarihli komisyon kararıyla, 5.12.2006 tarihli ihale komisyon kararının iptaline, Genel Müdürlük yazısının ve 13.11.2006 tarih ve 2006/U.YZ.-2700 sayılı Kurul Kararı gereği yapılmak üzere 15.02.2007 tarihinde toplanılmasına karar verildiği,

 

15.02.2007 tarihli ihale komisyonu kararıyla, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyatı açıklamalarının uygun bulunmadığı ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 1. maddesine aykırı olarak ihaleye katıldığının yapılan başvuru üzerine anlaşıldığı, ihalenin Taşyapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş.‘ne bırakılmasına karar verildiği,

 

15.02.2007 tarihli ihale komisyonu kararına karşı Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulun 13.4.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1444 sayılı kararıyla “başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56. maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlemesine” karar verildiği,

 

13.4.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1444 sayılı Kurul Kararı gereği olarak, 27.04.2007 tarihli ihale komisyon kararıyla, 15.02.2007 tarihli ihale komisyonu kararının iptaline ve tekliflerin yeniden değerlendirilmek üzere 11.05.2007 tarihinde toplanılmasına karar verildiği,

 

İdarece 11.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin iptaline karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

 

11.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında;

 

“İhalenin 17.07.2006 tarihinde yapılmış olmasına rağmen halen sonuçlandırılmamış olması nedeniyle;

1- Tekliflerin geçerlilik süresi olan 90 gün ve ihalenin 17.07.2006 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, geçerlilik süresinin geçirilmiş olması nedeniyle bundan sonra verilecek karar sonrasında hukuki boşluğa düşme tehlikesinin doğmasının yanı sıra ihaleye katılan Açık İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti ‘nin idareye verdiği 03/05/2007 tarih ve A.153 sayılı yazısında tekliflerin geçerlilik süresinin dolduğunu ve yeniden değerlendirme yapılmaması gerektiği talebinde bulunması,

2- Komisyonumuzun bundan önce verdiği kararlar doğrultusunda belirlediği en avantajlı teklif sahibi konusunda halen aynı karara sahip olması nedeni ile yine aynı doğrultuda verilecek bir kararın muhtemel itiraz halinde Kamu İhale Kurumu tarafından bozulması durumunda; trafik, can ve mal güvenliği açısından acilen yapılması gereken yol inşaatının yapımında zaman kaybedilmesinin yanı sıra devletin kamuda itibar kaybına neden olacağı,

3- İhalenin yapıldığı tarihten bu güne kadar ihale konusu işin yapılacağı yoldaki imalat kalemlerinin günümüz şartlarına göre başta üstyapıda olmak üzere kaplama cinsindeki değişikliğin yanı sıra miktarlardaki artan veya azalan yönde değişiklikler sonucunda ihaleye esas miktarların yeniden düzenlenmesinin gerekliliği ile henüz ihale süreci devam ederken yazılı basında yapılan ve gerçeği yansıtmayan haberler de dikkate alındığında ihalenin yeniden yapılmasının kamuoyu önünde söz konusu ihale konusundaki tüm olumsuz izlenimleri ortadan kaldıracağı sonucuna varıldığından ihalenin iptal edilmesinin uygun olacağı kararına varılmıştır.” denilmektedir.

 

Başvuru sahibinin tekliflerinin uygun görülmeme gerekçesinin sorulduğu 15.05.2007 tarihli yazısına cevaben hazırlanan idarenin 18.05.2007 tarihli yazısında, ”Tekliflerin geçerlik süresi olan 90 gün ve ihalenin 17.07.2006 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, geçerlik süresinin geçirilmiş olması nedeniyle bundan sonra verilecek karar sonrasında ileride hukuki boşluğa düşülmemesi için 4734 sayılı kanunun 39 uncu maddesine göre” tüm teklifler ihale komisyonca reddedilerek ihalenin iptal edilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

 

İdareye şikayet başvurusu üzerine idarenin 21.06.2007 tarihli yazısında, aynı gerekçe ile ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ifade edilmiştir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin ve ihale ilanının ilgili maddelerinde, tekliflerin ihale tarihinden itibaren 90 gün geçerli olması gerektiği belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 32 nci maddesinde, “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “32 nci maddeye göre belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla , geçici teminat mektuplarında süre belirtilir.Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde , geçici  teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır”,

 

Hükümleri bulunmaktadır.

 

Buna göre, inceleme konusu ihalede tekliflerin ihale tarihinden itibaren 90 gün olmak üzere 15.10.2006, geçici teminat mektuplarının da 14.11.2006 tarihlerine, idari şartnamede belirtilen teklif geçerlik süresi kadar uzatma talebinde bulunulması halinde ise, tekliflerin 13.01.2007, geçici teminat mektuplarının ise 12.2.2007 tarihlerine kadar geçerli olması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin 17.07.2006 tarihinde yapılan ihaleye sunduğu teklif mektubunda, tekliflerinin ihale tarihinden itibaren 90 gün geçerli olduğu belirtilmiş, geçici teminat mektuplarında ise teminat mektuplarının 20.12.2006 tarihine kadar geçerli olduğu ifade edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda idare tarafından tekliflerin geçerlik sürelerinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmadığı anlaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan, ihaleye katılan ve teklifleri geçerli bulunan istekliler tarafından tekliflerinin geçerlik süresini uzattıklarına dair herhangi bir belgeye rastlanmamış olmakla birlikte, başvuru sahibi Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarihli yazısı ile teklif kapsamında sunulan geçici teminat mektuplarının sürelerinin 20.06.2007 tarihine kadar uzatıldıkları bildirilmiştir.

 

Ayrıca, Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 16.06.2007 tarihli yazısı ile anılan teminat mektuplarının süreleri 20.09.2007 tarihine kadar tekrar uzatılmıştır.

 

İhalenin iptal kararının alındığı 11.05.2007 tarihi itibari ile teklif geçerlik süresi, idari şartnamede belirtilen teklif geçerlik süresi kadar uzatma halinde bile dolmuş olsa da, bu durumun daha önce yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 13.11.2006 tarih ve 2006/U.YZ.-2700 sayılı Kurul Kararının, Karar’da belirtilen gerekçeler doğrultusunda uygulanmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Nitekim, anılan Kurul Kararı ile aynı doğrultudaki 13.4.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1444 sayılı Kurul Kararının uygulanmasını teminen alınan ve ihalenin iptaline karar verildiği komisyon kararında, Komisyonun bundan önce verdiği kararlar doğrultusunda belirlediği en avantajlı teklif sahibi konusunda halen aynı karara sahip olduğu belirtilerek Kurul Kararlarının uygulanmayacağı yönünde irade belirtilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 35. maddesinde “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır” hükmü bulunmaktadır.

 

            Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği Birinci Bölümü’nün “XIII.M Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” başlıklı bölümünde,

Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.

Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır“ şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Dolayısıyla başvuru sahibi tarafından daha önce yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine ihale ile ilgili olarak alınan Kurul Kararlarının uygulanmayarak, isteklilerden teklif geçerlik sürelerini uzatmaları yönünde herhangi bir talepte de bulunulmadan, geçen süre sonucunda teklif geçerlik süresinin dolduğu gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verilmesi mevzuata aykırıdır.

 

Diğer taraftan, her ne kadar başvuru sahibinin teklifinin uygun görülmeme gerekçesinin açıklandığı idare yazısı ile idareye yapılan şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında belirtilmemiş olsa da, iptal kararının verildiği komisyon kararında ifade edilen “İhalenin yapıldığı tarihten bu güne kadar ihale konusu işin yapılacağı yoldaki imalat kalemlerinin günümüz şartlarına göre başta üstyapıda olmak üzere kaplama cinsindeki değişikliğin yanı sıra miktarlardaki artan veya azalan yönde değişiklikler sonucunda ihaleye esas miktarların yeniden düzenlenmesinin gerekliliği” şeklindeki gerekçe de, söz konusu değişiklik ve artışların kaynağına ve türüne ilişkin herhangi bir açıklama veya belge ihale işlem dosyasında yer almadığı, idarenin şikayet e verilen cevabında aynı yola ait yeni ihalenin yapılacağının belirtildiği ve birim fiyat teklif alındığı hususları dikkate alınarak uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin ihalenin iptaline ilişkin kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak verilen Kurul Kararlarının gereklerini yerine getirmeyen idare yetkilileri hakkında inceleme ve gerekiyorsa soruşturma yapılmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                                   Adem KAMALI

                                                                                                                      Kurul Üyesi 

KARŞI OY

                                                                                             

Başvuru sahibi tarafından verilen 24.08.2006 tarihli açıklama yazısı ekinde, üst yapı işinde kullanılacak bitüm malzemesine ilişkin olarak Güven Petrol Ltd. Şti.’den alınan 16.07.2006 tarihli proforma faturanın sunulduğu, anılan faturada penetrasyon asfaltın (60/70) 537,70 YTL+%1 KDV=543,07 YTL/ton fiyatla verileceğinin taahhüt edildiği ve bu teklifin de 23.07.2006 tarihine kadar geçerli olacağının belirtildiği görülmüştür. Ayrıca,

Karayolları Genel Müdürlüğünün Otoyollar Daire Başkanlığı Otoyol  Bakım İşletme Şubesi Müdürlüğünden  Otoyol Bakım Mühendisi pozisyonunda iken  03.07.2006 tarihinde emekli olan H.Hilmi KAYA adlı şahsın, 10.07.2006 tarihinde yapılan hisse devri işlemi ile Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin % 51’den fazla hissesine sahip ortağı olduğu anlaşılmıştır .

 

 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 1 nci maddesinde “Bu Kanun, genel bütçeye dahil daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idarelerde 12 Mart 1964 gün ve 440 sayılı ve 12 Mayıs 1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yapmış olanlar hakkında uygulanır 2 nci maddesinde ise, Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle; başvuru sahibi Açılım İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun 1. maddesine aykırı olarak ihaleye katıldığı ayrıca Tekliflerin geçerlilik süresi olan 90 gün ve ihalenin 17.07.2006 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, geçerlilik süresinin geçirilmiş olması nedeniyle bundan sonra verilecek kararın/alınacak kararın hukuken tartışmalı hale gelmesi muhtemel olduğundan idarenin ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

 

 

 

Kazım ÖZKAN                                  Ali KAYA                               Hakan GÜNAL

     Üye                                                   Üye                                           Üye

KARŞI OY

                                                                                             

Başvuru sahibi tarafından verilen 24.08.2006 tarihli açıklama yazısı ekinde, üst yapı işinde kullanılacak bitüm malzemesine ilişkin olarak Güven Petrol Ltd. Şti.’den alınan 16.07.2006 tarihli proforma faturanın sunulduğu, anılan faturada penetrasyon asfaltın (60/70) 537,70 YTL+%1 KDV=543,07 YTL/ton fiyatla verileceğinin taahhüt edildiği ve bu teklifin de 23.07.2006 tarihine kadar geçerli olacağının belirtildiği görülmüştür.

Yolun üst yapısında bitümlü sıcak karışım sert kayaçtan stonmastik asfalt yapımı olduğu için özel donanım ve ekipman gerektiriyor.İlgili firmanın bu konuda deneyimi ve ekipmanı olmadığından imalatı yapamayacağı kanaatindetyim.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                           Hicabi ECE

                                                                                                  Üye

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul