En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2499
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :119
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2499
Şikayetçi:
 09.05.2007 Tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü, Küçükyalı/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.05.2007 / 334.1
Başvuruya konu ihale:
 2007/17196 İhale Kayıt Numaralı “Kızılcaterzi Mevkii Taşocaklarından Konkoserle Kırılmış ve Elenmiş Bsk (Binder) Agregası, Sathi Kaplama Mıcırı Temini ve Yıkanması, Yol Boyu Depolarına Figüre Edilmesi, Bsk (Binder) Agregası Yapım İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.07.2007 tarih ve 06.03.34.0132/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 1.Bölge Müdürlüğünce 14.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kızılcaterzi Mevkii Taşocaklarından Konkoserle Kırılmış ve Elenmiş Bsk (Binder) Agregası, Sathi Kaplama Mıcırı Temini ve Yıkanması, Yol Boyu Depolarına Figüre Edilmesi, Bsk (Binder) Agregası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak 09.05.2007 tarihli Başkanlık İsteminde ihale mevzuatına aykırılık iddialarının yer aldığı,  21.05.2007 tarih ve 2004/AK.Y-334.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine” karar verildiği,

Anılan karar üzerine idarenin Kuruma göndermiş olduğu 12.06.2007 tarih ve 14623 sayılı yazısı ve ihale işlem dosyasının incelenmesinden İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Başkanlık istemine konu dilekçede özetle; söz konusu ihalede ocak yeri olarak ihaleyi yapan idareye ait ocak yerinin gösterilmediği, iş ihale edildikten sonra işi alan firmaya taş ocağı yeri gösterilecek mi kuşkusunun oluştuğu, Kızılcaterzi mevkiinde 1 adet Çebiler Yapı Sanayi Ahmet Çebi’nin ruhsatlı ocağının bulunduğu, idareye ait ocağın gösterilmediği, iş için tek adres gösterildiği, bugüne kadar mecidiye ocaklarından kullandıkları mıcırı istemeyip sadece Çebiler Yapı Sanayinin ocağını göstermesi, ihalenin bu firmaya hazırlandığı anlamına geldiği, idarenin kendisine ait taşocağını kullanmayarak maliyeti yükselttiği, mecidiye taşocakları sahipleri olarak ihaleye katılmak istedikleri, Terzili mevkiindeki bölge müdürlüğüne ait taşocağının ihale dosyasında gösterilmesi ve ihalede rekabetin sağlanması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

Başkanlık istemine konu dilekçede yer alan iddiaların incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

13.03.2007 tarih ve 7856 sayı ile kayda alınan imzasız dilekçede yer alan ihalenin araştırılarak söz konusu iddiaların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 26 ncı maddesi uyarınca “Başkanlık İstemi” olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığınca tetkikini müteakip, tekrar Başkanlık Makamına sunulmasının uygun olacağı hususunda 15.03.2007 tarih ve 2007/131 sayılı Başkanlık Onayı alındığı,

                                                                                                           

           Söz konusu Başkanlık istemi ile ilgili olarak, Karayolları Genel Müdürlüğüne yazılan 19.03.2007 tarih ve 524-3921 sayılı yazımız ile, 2007/17196 İKN’li “Kızılcaterzi Mevkii Taşocaklarından Konkoserle Kırılmış ve Elenmiş BSK (Binder) Agregası, Sathi Kaplama Mıcırı Temini ve Yıkanması, Yol Boyu Depolarına Figüre Edilmesi, Bsk (Binder) Agregası Yapım İşi” ihalesine ilişkin bilgi ve belgeler istenildiği,

 

           Karayolları Genel Müdürlüğünün 20.03.2007 tarih ve 6731 sayılı yazısı ekinde istenilen bilgiler gönderildiği, Kuruma gönderilen bilgi ve belgeler ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri” başlıklı 31 inci maddesinde yer alan idarenin malzeme ocağı gösterme zorunluluğunun olmadığı anlaşıldığından, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce taş ocağı gösterilmemesi  işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı,        ancak, ihale ilanında ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde işin adından  malzemenin sadece Kızılcaterzi mevkinde bulunan taş ocaklarından temin edilmesi gerektiğinin öngörüldüğü,        malzeme temin edilecek ocakların belirli bir bölgedekilerle sınırlandırılması hususunda incelemenin yapılması için  09.05.2007 tarih ve 2007/901 sayılı Başkanlık Onayı alındığı,

 

Sözkonusu başkanlık istemine konusu ihale ile ilgili olarak 21.05.2007 tarih ve 2004/AK.Y-334.1 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine” karar verildiği,

 

Anlaşılmıştır.

Anılan karar üzerine idarenin Kuruma göndermiş olduğu 12.06.2007 tarih ve 14623 sayılı yazısı ile “Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanı içinde yer alan devlet ve il yollarının büyük bir bölümünün Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) olarak hizmet verdiği, kış şartlarının Trakya Bölgesinde ağır seyretmesi, trafik yoğunluğunun fazlalığı ve çeşitliliği, Avrupa´dan gelen ve de yurt içinden Avrupa´ya giden transit araç güzergâhı ile turizm yöresi olması gibi nedenlerden dolayı yol üst yapısının BSK olarak yapılmasını zorunlu kıldığı, BSK tabakaları olan Binder ve Aşınma dizaynlarında kullanılacak agregaların; homojen özellikte olması, Los Angeles aşınma kaybı yüzdesinin maksimum % 30, su absorpsiyonunun şartname limitlerinde bulunması gibi teknik özellilere sahip olmaları gerektiği, aksi halde yapılacak imalatın; "Karayolu Teknik Şartnamesi"ne (KTŞ) uygun olamayacağı, çok kısa sürede bozulacağı, trafik güvenliğinin tehlikeye gireceği ve kamunun zarara uğratılacağı, ayrıca trafik akışını sağlamak zorunluluğundan dolayı da bakım masraflarının  artacağından Kuruma ek maliyet getireceği, devlet ve il yolları için BŞK üretimi yapan Keşan Asfalt Plentimizde kullanılacak agregalarında "Karayolu Teknik Şartnamesi"ndeki (KTŞ) özelliklere uygun olması zorunluluğu bulunduğu,

2006 yılının sonuna kadar Mecidiye Mevkiindeki Taşocaklarından üretilen agregaların alındığı, Ancak gerek Bölge Müdürlüğü gerekse de Genel Müdürlükce yapılan deneyler neticesinde; Mecidiye civarındaki taşocaklarından üretilen agregaların fiziksel olarak homojen olmadığı, Los Angeles aşınma kaybının "Karayolu Teknik Şartnamesi"ndeki (KTŞ) maksimum % 30´un üzerinde olduğu, su absorpsiyonunun şartname değerinden yüksek olduğunun tespit edildiği, bunun sonucunda bu taşocaklarından üretilen agregalann kullanılamayacağına dair “Araştırma Raporları” düzenlendiği, Mecidiye taşacaklarından üretilen agregalann BSK agregası olarak kullanılması imkanının kalmadığı, yapılan araştırmalar neticesinde "Karayolu Teknik Sartnamesi"ndeki (KTŞ) kriterlere uyan Kızılcaterzi Mevkiindeki Tasocaklarının agregalarının kullanılmasının uygun olacağının belirtildiği,

 

Araştırma Raporlarının doğrultusunda Bölge Müdürlüklerince 2007 yılındaki ihalelerde BSK agregası temini ve naklinin zorunlu olarak Kızılcaterzi Mevkii Taşocaklarından yapıldığı” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

İdarenin anılan yazısı ekinde Mecidiye Mevkiindeki Taşocaklarından üretilen agregaların  "Karayolu Teknik Şartnamesi"ndeki şartları taşımadığı, Kızılcaterzi Mevkiindeki Tasocaklarının agregaların ise anılan şartnamede yer alan şartların taşıdığını belirten 09.02.2007 tarihli “Araştırma Raporu” başlıklı belgenin yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Özel Şartnamenin 6 ncı maddesinde, “İdare taş ocağı ile ilgili yer göstermek zorunda olmayıp, ocak ve yer bulmak tamamen üstleniciye aittir.” hükmünün yer aldığı, Sözleşme Tasarısının 34 üncü maddesinde de ocakların idare tarafından temin edilmeyeceğinin belirtilmiştir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Malzeme ocaklarının kullanma şartları ve ocak değişiklikleri” başlıklı 31 inci maddesinde;

 

“İdarenin sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, graviye, balast, tuğla, kireç, stabilize vb. yapı malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini öngördüğü hallerde, yüklenici bu malzemeleri gösterilen ocaklardan sağlamak zorundadır.

Sözleşme veya eklerinde, malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili herhangi bir belirleme yapılmadığı durumlarda, sözleşme ve eklerinde istenen özelliklere uygun olması kaydıyla, yüklenici gerekli malzemeyi uygun gördüğü yerlerden temin edebilir.

 …” düzenlemesinin yer almaktadır.

 

İhale ilanında ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde işin adının  “Kızılcaterzi Mevkii Taşocaklarından Konkoserle Kırılmış ve Elenmiş BSK (Binder) Agregası, Sathi Kaplama Mıcırı Temini ve Yıkanması, Yol Boyu Depolarına Figüre Edilmesi, BSK (Binder) Agregasının Keşan İdare Plentine Nakli Yapım İşi” olduğu,

 

Sözkonusu ihaleye ilişkin Özel Şartnamenin 6 ncı maddesinde, “İdare taş ocağı ile ilgili yer göstermek zorunda olmayıp, ocak ve yer bulmak tamamen üstleniciye aittir.” düzenlemesi ile işin adında Kızılcaterzi Mevkii taşocaklarından malzemenin temin edileceğinin öngörülmesinin çelişki yarattığı,

 

Anlaşılmıştır.

  

Yukarıda yer alan tespitler ve düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; incelemeye konu ihalede “ocak ve yer bulmak” hususlarında sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, ihale dokümanında ocakların idare tarafından temin edilmeyeceğinin belirtildiği, bu durumda  yüklenicinin ihale dokümanında ve Karayolu Teknik Şartnamesinde belirtilen şartlara uygun malzemeyi istediği yerden temin edebilme serbestisinin olması gerektiği dikkate alındığında işin adı gereği malzemenin sadece Kızılcaterzi’de bulunan taş ocaklarından temin edilmesi gerektiğinin öngörülmesinin, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırı olduğu, bu düzenleme ile malzemenin sadece “Kızılcaterzi Mevkii Taşocaklarından” temin edilebileceği diğer mevkilerden temin edilen ve Karayolu Teknik Şartnamesinde belirtilen şartlara haiz malzemenin ihaleye teklif edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

          Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.03.2007 tarihinde yapılan 2007/17196 İKN’li ihale ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliği değiştiren 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde İddiaların İncelenmesinin Kabul koşulları ve inceleme Usulü Başlığı altında “ (1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.

 

          (2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.”

 

          Aynı Yönetmeliğin Yürürlük maddesi başlığı altında 33. maddesinde ise “(1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için sözleşmenin imzalanmamış olması kabul koşulları arasında sayılmazken 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 22. maddesinde; iddiaların incelenmesi istemli başvuruların Kurulca kabul edilebilmesi için başvuruya konu ihalenin sözleşmesinin imzalanmamış olması iddia incelenmesine geçilebilmesi kabul ön şartına bağlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 33. maddesinde ise iddiaların incelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

          Yukarıda zikredilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde getirilen değişiklikle Kurul tarafından İddiaların İncelenmesi Kararı verilebilmesi için “Kabul koşulları” arasında sayılan başvuruya konu ihalenin sözleşmenin imzalanmamış olmasına ilişkin şartın somut olayda gerçekleşmediği, zira idarece 25/04/2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır. Usule ilişkin yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği anda uygulanması gereken hükümlerden olması ayrıca söz konusu yönetmeliğin İddiaların İncelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uyuşmazlığı sona erdiren nihai bir karar verilmemiş olması sebebiyle, başvuruya konu ihale ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına ilişkin karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul