• Karar No: 2007/UY.Z-2500
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :120
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2500
Şikayetçi:
 Hüseyin Tafulcan Angerlohstr. 15 80997 MÜNİH ALMANYA Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 10.Bölge Müdürlüğü, Yıldızlı / TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.06.2007 / 17442
Başvuruya konu ihale:
 G17442 İhale Kayıt Numaralı “Karadeniz Sahil Yolu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.07.2007 tarih ve 06.04.03.0111/2007-26 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü’nce 05.07.2007 yapılan “Elektrik, Elektronik, Elektromekanik ve Çeşitli Kontrol Sistemlerinin (Proje Dahil) Yapım İşleri”  ihalesine ilişkin olarak Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla Hüseyin Tafulcan’ın  18.06.2007 tarih ve 17442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle, Karayolları 10 uncu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede şartname bedelinin 2000 YTL olduğu, şartnamenin 380-400 sayfa olduğu, şartnamenin Trabzon’dan temin edilebileceği, teklif için 42 gün süre verildiği, şartnamenin 15-20 günde muazzam paralar karşılığında tercüme edilebileceği, daha sonra yabancı firmaya gönderilerek teklif hazırlanacağı, teklifin Türkçe’ye tercüme edilerek 42 gün içinde teklifin sunulacağı, işin 100 ila 120 milyon ABD Doları olduğu, rekabet edecek ciddi firmaların sadece seyirci kaldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen 06.07.2007 tarih ve 22795 sayılı yazı ve ekinde yer alan ihaleye ait belgelerin incelenmesi sonucunda; Karadeniz Sahil Yolu kapsamında yapılan ihalelere ait yapım işlerinin birim fiyatlı işler ve ikincil işler olarak iki gruba ayrıldığı, ikincil işleri oluşturan “1 – yol güzergahında yapım çalışmasına engel teşkil eden TEDAŞ, Türk Telekom, içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının v.s. deplasman işleri 2 – Tünellerin aydınlatma, havalandırma, yangın ve çeşitli kontrol sistemleri işleri” olduğu, ikincil gruptaki işlerin Karadeniz Sahil Yolu Yapım Sözleşmesinin 20 inci ve 21 inci maddelerinde tanımlanan görevli taşeronlarca yapılacağı, bu taşeronların seçimine ilişkin usul ve esasların genelge ile tespit edildiği, ihale komisyonunda müşavir firma UBM Kontrol Teşkilatı Başkanının ihale komisyonu başkanı ve Müteahhit firma (birim fiyatlı işleri yürüten) elemanlarının komisyon üyesi ve idare (Karayolları Genel Müdürlüğü) elemanlarının ise denetçi olarak görevlendirildikleri, bu komisyonun ihale yürüterek onay için Karayolları Genel Müdürlüğü’ne sunacağı ve sonuç olarak söz konusu ihaleye ilişkin işlemlerin yürütülmekte olan bir sözleşmede taşeron seçimine ilişkin olduğu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre, Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul