• Karar No: 2007/UY.Z-2502
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :124
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2502
Şikayetçi:
 Kemal BEYAZTAŞ, Tepebaşı Cad. 2/d Merkez / MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Mardin İl Müdürlüğü, Diyarbakır Yolu Üzeri 2. km Yenişehir / MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20151
Başvuruya konu ihale:
 2007/78094 İhale Kayıt Numaralı “Akalın Kök - Yurtözü Kök ENH Yapımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 06.05.76.0170/2007-34 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Mardin İl Müdürlüğü’nce 24.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılacak “Akalın Kök - Yurtözü Kök ENH Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kemal BEYAZTAŞ´nin 13.07.2007 tarih ve 20151 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu iş için ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilmektedir

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü,

 

Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin “Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-II listesinin 28 nci maddesinde “154 kV(kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı,trafo merkezi, şalt sahaları”) düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, iddia konusu ile ilgili olarak idarece gönderilen ve 19.07.2007 tarih ve 20744 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazıdan; incelenen ihaleye konu işin, 36 kV(kilovolt) gerilimindeki enerji nakil hattı işi olduğu anlaşıldığından Çevre ve Orman Bakanlığından "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararının alınmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul