• Karar No: 2007/UY.Z-2514
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :83
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2514
Şikayetçi:
 Yeni Başkent Enerji Elektrik İnş. Mak. Müh. Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Muhittin Ertuğrul Ertürk Sağlık 1 Sk. 59/15 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara İl Özel İdaresi, İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı, Çankırı Cad. Çiçek Sok. No:3 Ulus Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.06.2007 / 16652
Başvuruya konu ihale:
 2007/23238 İKN|li “Ankara Emniyet Müdürlüğü 1 ve 2 Nolu Binaların Elektrik Şebekesinin ve Yedek Enerji Sistemlernin Güç Artırımı ve Yenilenmesi İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.07.2007 tarih ve 06.0425.0085/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara İl Özel İdaresi’nce 29.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü 1 ve 2 Nolu Binaların Elektrik Şebekesinin ve Yedek Enerji Sistemlerinin Güç Artırımı ve Yenilenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Yeni Başkent Enerji Elektrik İnş. Mak. Müh. Tic. Ltd. Şti.’nin 31.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  08.06.2007 tarih ve 16652 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin değerlendirmesinden sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerle ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili başlığında belirtilen aşamaların takip edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı tarafından “ Elektrik Şebekesinin ve Yedek Enerji Sistemlerinin Güç Artırımı ve Yenilenmesi İşi”’nin 29.03.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihalede firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, idarenin gerekçe açıklama yazısında, idari şartnamenin 7.3.2.3 üncü maddesi ve aynı şartnamenin 7.6.6 ncı maddesine uygun olarak yeterlilik belgeleri arasında ihalenin yapıldığı yıla ait TÜRKAK teyidinin olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, bu konuda idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin  07.06.2007 tarihli yazısı ile şikayet başvurularının reddedildiği, ihaleye ilişkin ilanda isteklilerden istenen kalite belgelerinden ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin TÜRKAK tarafından onaylandığına dair teyit belgesi ile birlikte sunulacağı belirtildiği, ancak bu teyit belgesinin ihalenin yapıldığı yıla ait olması gerektiği yönünde bir belirlenmenin yapılmamış olduğu, işe ilişkin idari şartnamenin 7.3.2.3 üncü maddesinde de TÜRKAK teyit belgesinin ihalenin yapıldığı yıla ait olması gerektiği yönünde bir düzenleme yapılmadığı, idari şartnamenin sadece 7.6.6 ncı  maddesinde sadece bu hususun belirtildiği, dolayısıyla idari şartnamenin belirtilen maddeleri arasında çelişkilerin bulunduğu, ayrıca idari şartnamenin ilanla da çeliştiği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği, idare tarafından Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan tebliğlerin takip edilerek idari şartnamenin ve teknik şartnamelerin bu düzenlemelere uygun hale getirilmesi gerektiği halde idarece bu işlemin tesis edilmediği, idari şartnamede gerekli güncellemenin yapılmadığı, bu haliyle ihalenin ya iptal edilmesi gerektiği, ya da yapılan çelişkili düzenlemelerin firmaları lehine yorumlanarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddia edilmekte, itirazen şikayet başvuruları hakkında  Kurumca incelemenin yapılarak karar verilmesi talep edilmektedir.  

           

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Ankara İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Daire Başkanlığı tarafından ““Ankara Emniyet Müdürlüğü 1 ve 2 Nolu Binaların Elektrik Şebekesinin ve Yedek Enerji Sistemlerinin Güç Artırımı ve Yenilenmesi İşi”’nin 29.03.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 9 adet ihale dokümanının satın alındığı, 3 istekli tarafından teklif verildiği belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun tespit edildiği, hazır bulunanlar önünde teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrolünün yapıldığı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının kontrol edildiği, teklif fiyatlarının açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı  anlaşılmıştır.

 

Daha sonraki aşamada ihale komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda, Yeni Başkent Enerji Elektrik İnş. Mak. Müh. Tic. Ltd. Şti.’nce İdari Şartnamenin 7.6.6 ncı maddesi uyarınca sunulan Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınan belgenin 2006 yılı tarihli olması nedeniyle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde şikayet konusu işe ilişkin ilanın ilgili maddesinde  TÜRKAK belgesinin ihalenin yapıldığı yıla ait olması gerektiği konusunda bir belirlenmenin yapılmadığı, idari şartnamenin “Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler” başlıklı 7.3.2.3 üncü maddesinde de sunulan belgenin ihalenin yapıldığı yıla ait olması gerektiğinin belirtilmediği, sadece idari şartnamenin 7.6.6 ncı maddesinde bunun belirtildiği, dolayısıyla idari şartnamenin iki maddesinin birbiri ile çeliştiği, idarenin Kurum tarafından çıkarılan tebliğlere uygun olarak idari şartnameleri güncellemesi gerekirken bu işlemin idarece yapılmadığı, firmalarının haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında; TQCSI Kuruluşu tarafından Yeni Başkent Enerji Elektrik İnş. Mak. Müh. Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenen ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesinin sunulduğu, bu belgenin 28.12.2005 tarihinde düzenlendiği, geçerlilik süresi olarak 17.12.2008 tarihinin belirtildiği, ayrıca söz konusu belgenin ekinde Türk Akreditasyon Kurumu’ndan belgelendirme kuruluşunun akredite edilmiş olduğunu gösteren 02.01.2006 tarihli teyit belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.    

 

Şikayet konusu ihalenin ilanının “ İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler” başlığının c bendinde; “İhaleye katılacak isteklilerin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahip olmaları zorunludur. Bu belgeyle birlikte bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylandığına dair teyit belgesi ile birlikte sunulacaktır. İsteklinin ortak girişim olması durumunda pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari  şartnamenin “Kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler” başlıklı 7.3.2.3 üncü maddesinde de yukarıda belirtilen aynı hükme yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin yukarıdaki düzenlemeyi takip eden “Belgelerin sunuluş şekli” başlığı altında ise anılan şartnamenin 7 nci maddesinde sıralanan “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” nin isteklilerce teklif dosyası kapsamında nasıl ve ne şekilde sunulması gerektiği konusunda düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Şikayet konusu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.6.6 ncı maddesinde; “ Bu şartnamede isteklilerden uluslar arası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, bu belgeler ile birlikte bu belgeleri düzenleyen kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekmektedir. Bu teyit yazısının ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınması zorunludur. Bu belgeler, verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine, 7.6 ncı maddesinde ise istenen bu belgelerin sunuluş şekline yer verilmiştir. İdari şartnamenin 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ve 7.5 inci maddeleri ihale konusu işin özelliğine göre idarelerce belirlenecek ve doldurulacak bölüm olup, 7.6 ıncı maddesi istenen belgelerin hangi şekilde sunulması gerektiğini içeren matbu hükümleri içermektedir. 7.6.6 ncı madde de ihalede kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistemi belgesi istenmesi halinde, söz konusu belgenin ne şekilde sunulması gerektiğine ilişkin hükümleri içermektedir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.3.2.3 üncü maddesi ile 7.6.6 ncı maddeleri arasında çelişki olduğu, istekliler tarafından sunulacak olan bu belgenin ilanda hangi tarih itibarıyla sunulması gerektiği konusunda bir belirlemenin yapılmadığı yönündeki iddiası yerinde görülmemiştir. İdari şartnamenin başka bir maddesinde TÜRKAK belgesinin 7.6.6 ncı maddesinde belirtilen tarihten başka bir tarih itibarıyla verilmesi gerektiğinin belirtilmiş olması durumunda çelişki olduğu söylenebilir ki, söz konusu ihalenin idari şartnamesinde böyle bir çelişki bulunmamaktadır.  İsteklilerce sunulacak belgelerin hangi şekilde ve hangi tarih itibarıyla sunulması gerektiğini içeren bilgiler matbu hükümler olup, idarenin idari şartnamenin başka bir yerinde ayrıca bir düzenleme yapmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu TÜRKAK teyit belgesinin 02.01.2006 tarihli olması nedeniyle, belgenin ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıla ait olmaması nedeniyle ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuat hükümlerine aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu tarafından ihalenin değerlendirilmesi aşamasında ihalede en düşük geçerli teklif ile söz konusu işin ödeneğinin karşılaştırıldığı ve işin ödeneğinin 4.274,00 YTL. yetersiz olduğunun tespit edildiği, bunun üzerine ihale komisyonu tarafından ödenek talebi konusunda gereğinin yapılması hususunda karar alındığı, İdarenin 06.04.2007 tarih ve 809 sayılı yazısı ile eksik kalan ödeneğin aktarılması konusunda İl Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazıldığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 19.04.2007 tarih ve 73700 sayılı yazısı ile söz konusu ödeneğin aktarılabileceğinin belirtildiği, bunun üzerine ihale komisyonunun 09.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Perlit İnş. Elekt. Tes. ve Tic. Ltd. Şti.  üzerinde bırakıldığı, P.M. Elektrik Metin Demirel’in ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “ XIII. Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında; İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünden de anlaşıldığı üzere, geçerli tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve yaklaşık maliyetin üzerinde bir teklif sahibi üzerinde ihalenin bırakılması için, önce yaklaşık maliyetin irdelenmesi, güncelleme yapılmışsa güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekirken, idarece yaklaşık maliyetin doğruluğunun irdelenmeden ödenek aktarımı işlemlerinin yapıldığı belirlenmiştir.

 

          Bu nedenle, İdarece yukarıda belirtilen Tebliğ hükmünde belirtilen aşamaların takip edilerek, işlemlere devam edilmesi gerektiği sonucuna  varılmıştır.

 

 

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin değerlendirmesinden sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerle ilgili olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin ilgili başlığında belirtilen aşamaların takip edilerek ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul