En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2518
  • Toplantı No: 2007/042
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/042
Gündem No :5
Karar Tarihi:24.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2518
Şikayetçi:
 Bahar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 77.Sok No:3/10 Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü,10441 Bigadiç / BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.11.2005 / 61888
Başvuruya konu ihale:
 2005/97313 İhale Kayıt Numaralı “Kantar Tartım Ölçümlü Simav Açık Ocağı Dekapaj Yapım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.07.2007 tarih ve 06.06.91.0169/2007-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nce 20.09.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Kantar Tartım Ölçümlü Simav Açık Ocağı Dekapaj Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Bahar Madencilik San ve Tic Ltd Şti’nin 25.11.2005 tarih ve 61888 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.11.2005 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İlk olarak 05.01.2005 tarihli ihalede 2.800.000 TL/m3 ile en düşük teklifi verdikleri halde idarece ihalenin iptal edildiği, daha sonra 20.04.2005 tarihinde gerçekleştirilen 8.000.000 m3 yerinde dekapaj ihalesinde 2.675.000 TL/m3 ile en düşük teklifi verdikleri, ancak bu ihalenin de iptal edildiği, son olarak 42.000.000 ton dekapaj işinin ihaleye çıkarıldığı ancak en düşük teklifi vermedikleri ve bu ihalenin iptal edilmediği ve ihalenin Özdoğan İnşaat’ın üzerinde bırakıldığı,

 

Daha önce 05.01.2005 ve 20.04.2005 tarihlerinde gerçekleştirilen ihalelerin “yerinde ölçümlü” olarak yapılmasına rağmen, itirazen şikayete konu olan ihalenin “kantar ölçümlü” olarak yapıldığı,

 

2) Önceki iki ihalede daha düşük teklif vermiş olmalarına rağmen ihalenin daha yüksek fiyata verildiği, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin en düşük teklif olmadığı, ihalenin Çakır İnşaat – Star İnşaat üzerinde bırakılması gerektiği

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru hakkında yapılan inceleme sonucunda, 12.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2340 sayılı Kurul Kararı ile,

 

“1) 1 inci iddiaya ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 2) 2 nci iddiaya ilişkin olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 3) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

Ancak, başvuru sahibi Bahar Madencilik San ve Tic Ltd Şti. tarafından Ankara 1. İdare Mahkemesinde açılan dava üzerine 14.03.2007 tarih ve E:2006/365, K:2007/614 sayılı Karar ile,

“Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirketin şikayete yol açan durumun farkına vardığı ihale dokümanını satın aldığı 9.8.2005 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 14.10.2005 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusunun süresinde olmadığı sonucuna varıldığından davanın bu kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Davanın, davacının itirazen şikayet başvurusunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmına gelince,

İtirazen şikayet başvuruları üzerine Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında anılan başvuruların ehliyet yönünden reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itirazın incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca Yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı açık olduğundan davacının söz konusu iddiasının Kamu İhale Kurulunca incelenerek anılan Kanunun 56. maddesindeki kararlardan birinin verilmesi suretiyle incelenmesi gerekirken, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendi uyarınca ehliyet yönünden reddedilmesine ilişkin davanın bu kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar 27.06.2007 tarihinde Kuruma tebliğ edilmiştir.

 

Söz konusu Mahkeme Kararının uygulanmasını için; 09.07.2007 tarih 2007/MK-78 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile, 12.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2340 sayılı Kurul Kararının, “2 nci iddiaya ilişkin olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine” şeklindeki kısmının iptaline, ve başvuru sahibinin ilgili iddiası bakımından esasın incelenmesine geçilmesine karar verilmiştir.

 

A- Kamu İhale Kurulunun 12.12.2005 tarih ve 2005/UY.Z-2340 sayılı Kararıyla ehliyet yönünden ret kararı verildiği, ihalenin en düşük fiyat teklif eden isteklinin üzerinde bırakılmadığı şeklindeki 2 nci iddiaya ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

20/9/2005 tarihli ihale komisyonu kararıyla, ihalede en düşük fiyat teklifi veren Çakır Yapı San. ve Tic. A.Ş. & Star İnş. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının, özel ortak Star İnş. ve Tic. A.Ş.’ne ait iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı ve ihalenin Özdoğanlar Taah. İnş. Taks. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin ve ihale ilanının ilgili maddelerinde, isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeye yönelik iş deneyim belgelerini sunmaları gerektiği belirtilmiş; ihale konusu işe benzer iş olarak “her türlü kazı+yükleme+nakliye işlerini içeren açık ocak madenciliği, taş ocağı işletmeciliği, baraj ve karayolu yapım“ işleri sayılmış, devamında, “açık ocak, taş ocağı, baraj ve karayolu yapım faaliyetleri dışındaki işlerle ilgili düzenlenen iş deneyim belgeleri kazı+yükleme+nakliye işlerini içerseler bile benzer iş olarak kabul edilmeyecektir” denilmiştir. Ayrıca İdari Şartnamede, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesine uygun olarak, iş ortaklıklarında, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerektiği belirtilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan belgelere göre, Çakır Yapı Sanayi Tic. A.Ş. ile Star İnş. Tic. A.Ş.’nin ihaleye iş ortaklığı oluşturarak girdiği, özel ortak Star İnş. Tic. A.Ş. tarafından ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında deneyimini tevsik amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının “Seyit Ahmet Deresi Islah İkmal İnşaatı”na ilişkin olarak düzenlenmiş iş deneyim belgesini sunduğu anlaşılmıştır.

 

Dere ıslahı ikmal inşaatının, yukarıda yer verilen benzer iş kapsamında olmadığı görüldüğünden, söz konusu isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasında ve ihalenin en düşük fiyat teklif eden geçerli teklif sahibi isteklinin üzerine bırakılmasında, İdari Şartnamenin anılan maddelerine ve mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul