En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2523
  • Toplantı No: 2007/042
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/042
Gündem No :21
Karar Tarihi:24.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2523
Şikayetçi:
 Murat ÇELİK, Ahmet Rasim Sokak No:16 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Koru Belediye Başkanlığı, Koru Çınarcık / YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18342
Başvuruya konu ihale:
 2007/74642 İhale Kayıt Numaralı “8 cm. lik Beton Parke Taşı İle 4 Ayrı Yolun Kaplanması Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 06.05.12.0120/2007-27 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Koru Belediye Başkanlığınca 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile “8 cm. lik Beton Parke Taşı İle 4 Ayrı Yolun Kaplanması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat ÇELİK’in 26.06.2007 tarih ve 18342 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihale için Çevre ve Orman Bakanlığından “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığından yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen 17.07.2007 tarih ve 07/1369 sayılı yazıda; “Çevre Kanununa bağlı olarak çıkarılan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri belirtilen Ek:I ve Ek:II listesine göre ihale konusu beton parke ile yol yapımı (7800 m²) işimiz Çevre Etki Değerlendirmesine tabi projeler kapsamında bulunmamaktadır.” ifadesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul