• Karar No: 2007/UY.Z-2524
  • Toplantı No: 2007/042
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/042
Gündem No :22
Karar Tarihi:24.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2524
Şikayetçi:
 Turgut ÖZCAN, Turunculu Mahallesi Akdeniz Caddesi No:2/6 Antakya / HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ VI. Bölge Müdürlüğü 63. Şube Müdürlüğü, Atatürk Cad. No:53 31040 Antakya / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19519
Başvuruya konu ihale:
 2007/74259 İhale Kayıt Numaralı “Hatay-İskenderun İlçe Merkezi Aşkarbeyli Deresi Islahı İkmali Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 06.05.54.0120/2007-28 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ VI. Bölge Müdürlüğü 63. Şube Müdürlüğünce 13.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hatay-İskenderun İlçe Merkezi Aşkarbeyli Deresi Islahı İkmali Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Turgut Özcan’ın 09.07.2007 tarih ve 19519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-II listesi 21/d maddesine göre seçme eleme kriteri uygulanacak projeler listesinde olduğu halde ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı, bu nedenle yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen 16.07.2007 tarih ve 175-1229 sayılı yazıda özetle; 2007 yılı yatırım programında bulunan “Hatay-İskenderun İlçe Merkezi Aşkarbeyli Deresi Islahı İkmali” işinin 2007 yılında ihale edildiği, bu iş kapsamında 1958-1959 yıllarında yapılan Aşkarbeyli feyezan kanalında 14-15/11/2006 tarihinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen taşkınla oluşan hasarların (duvar) onarımı ve taşkının bir daha tekrar etmemesi için taban talveg kotunun düzenlemesi amacıyla taban betonunun yapıldığı, Aşkarbeyli Deresinin 4373 sayılı “Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu” kapsamında olduğu, ayrıca Hatay Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 13.07.2007 tarih ve 2049-196-6400 sayılı yazısında bu işin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirildiğinin bildirildiği hususlarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul