En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2525
  • Toplantı No: 2007/042
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/042
Gündem No :23
Karar Tarihi:24.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2525
Şikayetçi:
 Ayhan AKGÜN, 7.Cadde 79.Sokak No:6/10 A.Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje Tesis Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No:27 Kat:14 Bahçelievler / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20154
Başvuruya konu ihale:
 2007/72425 İhale Kayıt Numaralı “154 kv.luk Çift Devre 1272 Mcm İletkenli Çorum 2-Obruk E.İ.Hattının Anahtar Teslimi Götürü Bedel Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 06.05.79.0120/2007-29 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            TEİAŞ Genel Müdürlüğü Enerji İletim Hatları Proje Tesis Kamulaştırma ve Çevre Dairesi Başkanlığınca 11.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “154 kv.luk Çift Devre 1272 Mcm İletkenli Çorum 2-Obruk E.İ.Hattının Anahtar Teslimi Götürü Bedel Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ayhan Akgün´nin 13.07.2007 tarih ve 20154 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci maddesi gereğince ÇED Raporuna, Ek-II listesi 26 ncı maddesi gereğince seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler listesinde olduğu halde ÇED olumlu belgesi alınmadığı, bu nedenle yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdare tarafından gönderilen 16.07.2007 tarih ve 3659 sayılı yazıda; söz konusu ihaledeki E.İ. Hattının Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Kararının Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müdürlüğünden 07.11.2005 tarih ve 1049 sayılı yazı ile alınmış olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul