En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2527
  • Toplantı No: 2007/042
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/042
Gündem No :25
Karar Tarihi:24.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2527
Şikayetçi:
 Murat ÇELİK, Ahmet Rasim Sokak No:16 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürlüğü, Aydoğdu Mahallesi 346. Sokak No:18 Nazilli / AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18359
Başvuruya konu ihale:
 2007/74643 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Umurlu Emirdoğan Çayı İnşaatı-Kargir Islah Seki Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 06.05.02.0170/2007-37 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            DSİ XXI. Bölge Müdürlüğü Erozyon ve Rusubat Kontrol Şube Müdürlüğü’nce 11.07.2007 tarihinde Açık İhale usulü ile yapılan “Aydın Umurlu Emirdoğan Çayı İnşaatı-Kargir Islah Seki Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat ÇELİK’in 26.06.2007 tarih ve 18359 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

 

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

           

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çevre ve Orman Bakanlığından söz konusu ihale için “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadan ihale edildiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İddia konusu ile ilgili olarak idare tarafından; erozyon ve rusubatı önlemek amacıyla yürütülen Yukarı Havza Islahı ve Erozyon Kontrolü çalışmalarının Yukarı Havza Planlama ve İstikşaf raporları doğrultusunda yürütüldüğü, planlama ve istikşaf raporları hazırlanmayan hiçbir konuda çalışma yapılmadığı, Yukarı Havza Islahı ve Erozyon Kontrolü çalışmalarının çeşitli etkenlerle bozulan doğal dengenin yeniden tesisine yönelik çalışmalar olduğu kıyı oyulmaları heyelan ve tahrip edilen havzaların yeniden çalışmasına yönelik olduğu, bu çalışmalar kapsamında ağaçlandırma, teraslama dere yatağında meydana gelen tahribatın yapısal tedbirlerle önlenilmesinin amaçlandığı, Yukarı Havza Islahı ve Erozyon Kontrolü çalışmalarının tamamen çevrenin korunması ve bozulan dengenin yeniden tersine yönelik çalışmalar olduğu, kuru dere niteliğinde olan dere ve yan derelerin yukarı havzalarında (üst kotlarında) dere yatağını değiştirmeden enine yapılar, yatak oyulması ve şev göçmelerini önlemek amacıyla yapılan çalışmalar olduğu, kısmen canlı iksa fidan dikilmesiyle desteklendiği, sürekli sarfiyatın olduğu akarsularda yukarı havza ıslah çalışması yapılmadığı, Yukarı Havza Islahı ve Erozyon Kontrolü çalışmalarının ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve EK-2 listesinde yer alan “Ulaşım Altyapı ve Kıyı Yapıları” başlıklı 21/d maddesinde belirtilen taşkın önleme ve başka amaçla akarsu yatağının düzenlenmesi kapsamında bulunmadığı, bu kapsamda 11 adet işin yukarı havza planlama raporlarının 1993 yılından önce yapıldığı, bu işlerin 4 adet işin Aydın, 5 adet işin Denizli, 2 adet işin Muğla il sınırları içerisinde olduğu, yürütülen bu işler için Aydın, Muğla ve Denizli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne müracaat edildiği ve söz konusu işlerin 1993 yılından önce planlamasının yapılmış olması nedeniyle  Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde başvurularının olduğu, bu başvurularına Aydın İl ve Çevre Orman Müdürlüğünden olumlu cevap alındığı, diğer iki il idare cevap alınmadığı, ancak ihale konusu işlerin aynı çerçevede değerlendirildiği bilgisi içeren 17.07.2007 tarih ve 1128 sayılı yazı ve ekinde Havza Islahı ve Erozyon Kontrolü çalışmaları kapsamında ihale edilen şikayete konu işin de adının bulunduğu toplam 11 adet işe ait liste ile Denizli ve Muğla İl ve Çevre Orman Müdürlüğüne yapılan yazılı başvurular ve Aydın İl ve Çevre Orman Müdürlüğü yazısı gönderilmiştir.

 

İddia konusu ile ilgili olarak idarece gönderilen ve 18.07.2007 tarih ve 20648 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinden; incelenen Aydın Umurlu Emirdoğan Çayı İnşaatı-Kargir Islah Seki Yapımı İşi işin planlamasının 1993 yılında yapıldığı ve Yukarı Havza Islahı ve Erozyon Kontrolü çalışmaları kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

 

22.06.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde ilan edilen ve 11.07.2007 tarihinde ihale edilen incelemeye konu iş ile ilgili olarak ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ihaleye çıkılmadan önce müracaat edilmediği tespit edilmiştir.

 

İddia konusu ile ilgili olarak idare tarafından gönderilen yazı ve ekleri ile faks iletilerinden incelemeye konu iş için ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ihale tarihinden önce müracaat edilmekle birlikte ihale konusu işin ÇED Yönetmeliği EK-2 listesinde yer alan “Ulaşım Altyapı ve Kıyı Yapıları” başlıklı 21/d maddesinde belirtilen taşkın önleme ve başka amaçla akarsu yatağının düzenlenmesi kapsamında yer almadığı ve işin planlamasının 1993 yılından önce yapılmış olması nedeniyle idarece tesis edilen bu işlemin ihalenin sonucuna etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik yapılacak Başvurular hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede ön görülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul