İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2580
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :46
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2580
Şikayetçi:
 Piramit Yapı - Doğan DURAN, İncilipınar Mahallesi 4. Nolu Cad. Kazaz İş Merkezi Kat:4 No.12 Şehitkamil / GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Adıyaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hükümet Binası 3. Kat ADIYAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.06.2007 / 18331
Başvuruya konu ihale:
 2007/46636 İhale Kayıt Numaralı “Adıyaman İli Samsat İlçesi Taşkuyu İlköğretim Okulu 4 Ek Derslik Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.07.2007 tarih ve 06.05.14.0187/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adıyaman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Adıyaman İli Samsat İlçesi Taşkuyu İlköğretim Okulu 4 Ek Derslik Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Piramit Yapı - Doğan Duran’ın 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.06.2007 tarih ve 18331 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdarece yerli istekli olduklarını tevsik eden nüfus cüzdanı suretlerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine uygun olmadığı ve sundukları imza sirküleri ile nüfus cüzdanı suretlerindeki kimlik bilgilerinin uyuşmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

Verdikleri nüfus cüzdanı suretinin noterden onaylı olduğu ve “işbu suret ibraz edilen aslının aynısıdır” şerhini taşıdığı, dolayısıyla idarece kabul edilmesi gerektiği,

 

Sundukları nüfus cüzdanı suretinin 2003 yılında T.C. Kimlik Numarası yazılmak üzere yenilendiği, sundukları imza sirkülerinin ise sürekli çalıştıkları noterlikçe noterliğe daha önce sundukları nüfus cüzdanı üzerinden çıkarıldığı, ancak bu uyuşmazlığın bahsi geçen yönetmeliğin 62 nci maddesinin (b) bendi gereğince tamamlatılabileceği gibi, ilgili nüfus müdürlüğünden de nüfus cüzdanlarının aynı kişiye ait olup olmadığının kolayca teyit edilebileceği, bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmalarının doğru olmadığı, kamu yararı gözetilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif olan tekliflerinin geçerli kabul edilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

İhale işlem dosyasında yer alan sunulan noter onaylı nüfus cüzdanı sureti ile yine noterden çıkarılan imza sirkülerindeki bilgilerin karşılaştırılması neticesinde, il, ilçe, köy, cilt no, aile sıra no, sıra no gibi ilgilinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ile ilgili kütük bilgileriyle, doğum tarihi, doğum yeri, isim, soy isim, anne baba adı gibi kişiyi tanımlayan bilgilerin aynı olduğu, farklılığın nüfus cüzdanı seri ve nosu ile cüzdanın kayıt no ve tarihinden kaynaklandığı, sunulan nüfus cüzdanı suretinde veriliş nedeninin yenileme olduğunun belirtildiği, dolayısıyla her iki belgenin de aynı kişiyi tanımladığı, farklılığın nüfus cüzdanının yenilenmesinden kaynaklandığı açıkça anlaşılmaktadır.

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….” hükmü, 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü, 40 ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Buna göre idareler sunulan teklifleri rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği göz önünde tutarak değerlendirecek ve ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını gözeterek ihaleyi ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakacaklardır. Yapılan değerlendirme sırasında sunulan belgelerde yer alan bilgiler üzerinde tereddüde yol açacak bir duruma rastlanır ise de Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği belgeyi düzenleyen kuruluştan bunun teyidini yapabileceklerdir. Dolayısıyla idarece aynı kişiye ait olduğu açıkça belli olan nüfus cüzdanı sureti ve imza sirkülerindeki bilgilerin uyuşmadığı gerekçe gösterilerek ve gerekli araştırma yapılmadan başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarece teklifi geçerli kabul edilen İsmail AYYILDIZ’ın sunduğu iş deneyim belgesinin Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi İnşaatına ilişkin iş bitirme belgesi olduğu, iş sahibinin Vehbi Koç Vakfı olduğu, belgenin Vehbi Koç Vakfı tarafından düzenlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesinde “İş deneyim belgeleri;

 

Bir sözleşme kapsamında, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

 

Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.

 

Ancak, organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgesinin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri, anılan bölgelerde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip olan kurum veya kuruluşların yetkili organlarınca düzenlenmesi üzerine; organize sanayi bölgesinde müteşebbis heyetin kararı üzerine müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler ile teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirilen işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince, onaylanmak suretiyle verilir. Serbest bölgelerin yetki alanı dahilindeki yerlerde gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri ise, serbest bölge müdürlüklerince düzenlenir ve verilir. düzenlemesi, 52 nci maddesinde “Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerden iş deneyim belgesi talebinde bulunanların; noter onaylı inşaat sözleşmesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden alınan iş yeri bildirgesi, varsa yapım harcamalarına ait belgeler ile belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvuracakları”, 54 üncü maddesinde “İş deneyim belgesi, ilgilinin iş ve/veya mesleki tecrübesini tevsik amacıyla, yüklenicilere, yükleniciye karşı bir sözleşme ile taahhüt ettiği iş bölümünü bitiren alt yüklenicilere, mimar veya mühendis olmak şartıyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya yönetme görevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, ilgisine göre 50 nci maddede belirtilen mercilerce verilir.

 

……………………………

 

2) Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için;

 

İş bitirme belgesi; yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden,

 

……………………….

 

İlgisine göre; teknoloji geliştirme bölgesinin yetkili makamları tarafından düzenlenmesi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak; organize sanayi bölgesinde ise yetkili organ tarafından düzenlenmesi üzerine müteşebbis heyet kararına dayalı olarak müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak, diğer işler için ise ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle, tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Buna göre özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi, gerçekleştirilen işin belediye sınırları veya mücavir alan içinde olup olmasına göre belediye veya bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından Yönetmeliğin bahsi geçen hükümlerine göre düzenlenecektir. Anılan isteklice sunulan iş deneyim belgesi yetkili mercilerce düzenlenmediğinden idarece geçerli kabul edilmemesi gerekirken teklifin değerlendirmeye alındığı, bunun ise mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul