İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2581
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :72
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2581
Şikayetçi:
 Mintaş Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş., Güvenevler Mah. Güneş Sk. No:3/8 06690 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İli Alanya İlçesi Türkler Belediye Başkanlığı, Türkler Belediyesi Alanya / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 / 18969
Başvuruya konu ihale:
 2007/19086 İhale Kayıt Numaralı “Türkler (Antalya) Kanalizasyon 1. Kademe Şebeke İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.28.0187/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İli Alanya İlçesi Türkler Belediye Başkanlığı’nca 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Türkler (Antalya) Kanalizasyon 1. Kademe Şebeke İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Mintaş Mühendislik İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18969 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

26.07.2007 tarih ve 06.05.28.0187/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            TM2-TM5-TM6 terfi merkezleri binalarının yaklaşık maliyetin altında kaldığı gerekçesiyle tekliflerinin reddedildiği, bu üç binaya ait maliyetlerin kendilerine verilen projelerden imalat miktarları ile metrajlar çıkarılarak elde edilen keşif özetine göre, Bayındırlık Bakanlığı fiyat analizleri ve piyasa fiyatları dikkate alınarak hazırlanan maliyet analizlerinden yapılan hesaplamalar sonucu bulunduğu,

 

            Yapılan hesaplamalar ve sunulan proforma faturalardan da görüleceği üzere toplam 26 m2’lik inşaat alanına sahip, demir beton ve kalıptan ibaret kaba inşaat niteliğinde bir yapının maliyetleri hesaplandığında, işi bu rakamın altında gerçekleştireceklerini taahhüt ettikleri, adı geçen binaların maliyetlerine pompa grubu da dahil olsaydı tekliflerinin düşük olarak değerlendirilebileceği, ancak idarece şartname ve birim fiyat tarifinde pompalar hariç teklif istendiği,

           

            Bu üç binanın maliyetinin toplam iş içinde %5’e tekabül ettiği, firmalarının işin %95’ini kar ederek yapabileceği kabul edilmişken, işin kalan kısmından zarar ederek kalan işi yapamamasına ilişkin gerekçenin çok inandırıcı olmadığı, maliyet hesaplarında hata olmadığı, üstelik hesaplamalarında bu kısımlara ilişkin maliyet hesaplarına fazladan görünmeyen masraflar karşılığı parasal rakamlar ilave ettikleri,

 

            İhale konusu işe 15 firmanın teklif verdiği, tekliflerinin aritmetik ortalamaya en yakın teklif olduğu, çevre belediyelerce yaptırılan benzer işlere bakıldığında ihale konusu işin daha da ucuza yapılabileceğinin görüleceği, kaldı ki kanalizasyon şebeke inşaatında kullanılacak HDPE Korige Borunun idarece karşılanacağı, işin büyük kısmının makineli işçiliklerden oluştuğu, işin akaryakıt ağırlıklı olarak yapıldığı, akaryakıtı %12 tenzilatla doğrudan rafineriden temin ettikleri ve kendi malları makine ekipmanla çalıştıkları dikkate alınırsa teklif fiyatlarının normal olduğu,

 

            Teklif fiyatları ile kendilerinden sonraki teklif fiyat arasındaki farkın 481.075,00 YTL olduğu, kamu zararına yol açılmaması için işin firmalarına verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idarece yapılan aşırı düşük sınır değer tespiti sonucu teklifi sınır değerin altında kalanlardan aşırı düşük tekliflerini açıklamasının istendiği, söz konusu yazıda sadece “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38. maddesi uyarınca bu konudaki açıklamaların idareye yazılı olarak bildirilmesi”nin istendiği, yazı içeriğinde analizlerin, birim fiyatların ya da proforma faturaların sunulmasının istenilmediği, başvuru sahibince açıklama kapsamında iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların, analizlerin ve bazı kalemlere ilişkin proforma faturaların sunulduğu, ayrıca ihale konusu işin yapılacağı yer yakınında şantiyelerinin olduğu, şantiyelerinde tesis ettikleri akaryakıt istasyonunda ucuz akaryakıt temin ederek nakliye ve buna dayalı imalatları daha ekonomik olarak mal edeceklerini belirttikleri,

 

            İhale konusu işin birim fiyat teklif üzerinden ihaleye çıkıldığı, çeşitli çaplarda HDPE (Korige) Boru Döşenmesi, kanalizasyon Terfi Hattı İmalatı Yapılması, Muayene Bacası Teşkili, Parsel Bacası Teşkili, Terfi Merkezi, Vantuz Odası, Tahliye Odası ile Sayısal Kanalizasyon (Şebeke) İşletme Planı Harita ve Çizim İşlerini kapsadığı, idarece yapılan değerlendirmede “TM2 -TM5 -TM6 Terfi Merkezleri yapımı fiyatları yaklaşık maliyetin 1/3 oranına isabet ettiğinden   bu fiyatlarla imalatların yapılamayacağı komisyonumuzca tespit edilmiştir. Ayrıca akaryakıt  temin şekli ve fiyatı uygun mütalaa edilmemiştir.” gerekçesiyle başvuru sahibinin açıklamalarının yeterli bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

            İdarenin ihale dokümanı içerisinde isteklilere vermiş olduğu teklif mektubu eki cetvelde yer alan işler incelendiğinde, terfi merkezleri imalatlarının iş kalemi bazında değil iş grubu şeklinde verildiği, söz konusu iş gruplarının içerisinde birçok iş kaleminin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarenin iş kalemlerine ilişkin olarak öngördüğü miktarlarla isteklilerin hesapladığı iş miktarlarının birebir örtüşmesinin beklenemeyeceği, idarenin iş kalemleri bazında birim fiyat teklif cetvelini oluşturup isteklilere vermesi durumunda söz konusu farklılıkların oluşmayacağı ve tüm isteklilerin aynı kalem ve miktarlara teklif vereceği, böyle bir durumda aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde bütün isteklilerin eşit olarak değerlendirilmiş olacağı,

 

            İdarenin isteklilere vermiş olduğu listenin birim fiyat hesap cetveli niteliği taşımadığı, listenin ana iş gruplarını gösterdiği, bu durumda da iş kalemlerinin miktarlarının belli olmadığı, ihale üzerinde kalan istekli da dahil olmak üzere tüm isteklilerin hesaplamış olduğu miktarların iş kalemlerine göre farklılaştığı ve iş kalemlerinin verilmemesi nedeniyle bu farklılıkların olmasının  normal olduğu dikkate alındığında, idarece aşırı düşük teklif kapsamındaki isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyete oranlanarak değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olmadığı,

 

İdarece akaryakıt giderlerinin ayrı bir iş kalemi olarak verilmediği, açıklama talebine ilişkin yazıda da buna ilişkin belgelerin istenmediği, başvuru sahibinin açıklamasında şantiyelerinde tesis ettikleri akaryakıt istasyonundan ucuz akaryakıt temin edeceğini belirttiği, herhangi bir miktar veya fiyata yer vermediği, idarenin net bir şekilde belirlemediği ve belgelendirme istemediği bir konuda “akaryakıt  temin şekli ve fiyatı uygun mütalaa edilmemiştir” şeklinde genel bir ifadeyle başvuru sahibinin teklifini değerlendirme bırakılamayacağı,

 

Bu nedenle idarenin başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.         

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdarece Topaktaş İnşaat Madencilik Tic. ve San. A.Ş.’den de aşırı düşük teklif kapsamında açıklama istendiği, açıklama kapsamında iş kalemlerine ilişkin birim fiyatların, analizlerin ve bazı kalemlere ilişkin proforma faturaların sunulduğu, idarece isteklinin teklifinin “TM2 - TM5 - TM6 Terfi Merkezleri yapımı fiyatları yaklaşık maliyetin 1/3 ve TM4 - ARITMA TESİSİ arası terfi hattı yapımı fiyatı yaklaşık maliyetin 1/2 ´dir. Bu fiyatlarla söz konusu imalatların yapılamayacağı kanaati oluşmuştur.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin bu kararının başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusuyla ilgili yapılan değerlendirmede belirtilen gerekçe doğrultusunda  anılan isteklinin  değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.” düzenlemesi, 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgilinin en az beş yıl deneyimli mimar veya mühendis olması yeterlidir. Ancak, bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde Kuzenler Müh. Makina İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin iş hacmine ilişkin belgeler kapsamında sadece son iki yılın gelir tablosunu sunduğu, ayrıca anahtar teknik personelin bünyesinde bulunduğu  hususuna ilişkin belgeleri sunmadığı, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ihalenin üzerinde bırakıldığı, bu hususun anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

3) İdari şartnamenin 7.1 maddesinin (m) bendinde sunulacak belgeler kapsamında tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütnamenin sayıldığı, bu taahhütnamenin standart formlar arasında yer aldığı ve hem belge sahibince hem de isteklice imzalanması gerektiği, Aydın İnşaat Taahhüt Turizm Tic. San. Ltd. Şti.’nin bu kapsamda yarıdan fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesini sunduğu, bu kapsamda sunulan taahhütnamenin sadece belge sahibince imzalandığı, bu durumun mevzuata aykırı olduğu, ayrıca anılan isteklice teklifi ekinde iş hacmine ilişkin sadece 2006 yılına ait bir hak ediş belgesi sunulduğu, toplam cirosunu gösteren gelir tabloları veya yapım işi gelirine ait son üç yıla ait diğer hak ediş belgelerine yer verilmediği, sunulan hak edişin ortalamasının da yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmünde belirtilen değeri sağlamadığı, isteklinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin geçerli kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

4) Mustafaoğlu İnş. Taah. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu oda belgesi ve ticaret sicil gazetesinin incelenmesinden anılan şirketin 2005 yılında kurulduğu, dolayısıyla iş hacmi kapsamında son iki yılın gelir tablolarını sunduğu, anılan isteklinin yukarıda bahsi geçen yönetmelik hükmü doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

5) Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinde “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

……………..Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançosunun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin de yeterlik şartını sağlamaması halinde, belgenin ait olduğu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İn-Sel İnş. Tur. Gıda Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Esen İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Mimaray İnş. San. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde 2006 yılına ait bilanço ve gelir tablolarını sunmadıkları tespit edilmiştir. Anılan isteklilerin yukarıda bahsi geçen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılmaları gerekirken tekliflerinin kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul