İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2582
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :73
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2582
Şikayetçi:
 Metin Kaplan, Yeğen İnşaat Dayıoğlu İşhanı TUNCELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Tunceli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü TUNCELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.07.2007 / 20708
Başvuruya konu ihale:
 G20708 İhale Kayıt Numaralı “Tunceli Hükümet Konağı Binasının Çatı ve Bir Kısım Tadilat İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.87.0187/2007-33 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Tunceli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü’nce 14.05.2007 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “Tunceli Hükümet Konağı Binasının Çatı ve Bir Kısım Tadilat İşi” ihalesine ilişkin olarak Metin Kaplan’ın 19.07.2007 tarih ve 20708 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddiaların uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Maliye Bakanlığına gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece Tunceli Hükümet Konağı binasının çatı kısmı ve bir kısım tadilat işlerinin pazarlık usulüyle Celal Yaşar Fen İnş. Firmasına 19.000,00 YTL’ye verildiği, adı geçen firmanın işçilerinin çatıları kasıtlı olarak yaktığı, bu zararın pazarlık usulüne ilişkin sözleşme hükmünde yer alan ALL RISKS sigortası kapsamında karşılanması gerektiği, fakat idarenin bunu dikkate almayarak, yanan çatıları tekrar bedel ödeyerek aynı firmaya doğrudan temin yoluyla yaptırdığı hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve bu Kanunda yer alan ihale sürecine ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır. Bu itibarla, sözleşmesinin uygulanması aşamasında oluşan zararın pazarlık usulüne ilişkin sözleşme hükmünde yer alan ALL RISKS sigortası kapsamında karşılanması gerektiğine yönelik iddialar  ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde; İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği ön görülmüştür.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

2) Anılan Yönetmeliğin 22 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin Maliye Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul