İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2583
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :91
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2583
Şikayetçi:
 Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti., Kennedy Caddesi No.114/3 Kavaklıdere /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Çifte Merdiven Mahallesi Vali İzzetbey Caddesi No:25 Karatay / KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19446
Başvuruya konu ihale:
 2006/7173 İhale Kayıt Numaralı “Eğitim Fakültesi Derslik İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.47.0187/2007-31 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 02.03.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Eğitim Fakültesi Derslik İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti.’nin 06.07.2007 tarih ve 19446 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

1) Şikayet süresi geçtikten sonra İdareye yapılan başvuru üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş olup, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen koşullar oluşmadığından Yönetmeliğin 25 inci maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

02.03.2006 tarihinde idarece ihalesi yapılmış olan 2006/7173 Kayıt Numaralı ihalede “Kızılay Derneği Konya Şubesi Sağlık Merkezi İkmal İnşaatı İşi”ne ait iş deneyim belgesini sundukları, ancak söz konusu ihalede en uygun ikinci teklifi veren Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin Kurumumuza yaptığı şikayet sonucunda 2006/UY.Z-1580 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda idarece  ihale dışı bırakıldıkları ve ihalenin Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.´nin üzerine kalarak 03.08.2006 tarihinde sözleşmenin imzalandığı,

 

Anılan ihalede haklı olduklarını düşündükleri halde işin gecikmesi nedeni ile kamu zararı oluşacağı için ilgili kanun hükümleri uyarınca yargı yoluna başvurmadıkları,

 

Söz konusu ihalede taraflarınca iş bitirme belgesi olarak sunulan “Kızılay Demeği Konya Şubesi Sağlık Merkezi İkmal İnşaatı İşi” belgesinin düzenlenmesi için Meram Belediyesine başvurulduğu, Meram Belediyesince kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilerek veya bilmeyerek değiştirilerek uygulanan yapı tekniği kısmına “Betonarme Karkası Biten Binanın Kalan İnce İşleri” yazıldığı, böylece iş deneyim belgelerinde farklılık oluşturulduğu, ayrıca “kalan ince işler” ibaresiyle de Konya’da herkes tarafından bilinen prestijli bir bina olan ve inşaat işleri, mekanik işleri ve elektrik işleri ile kapsamlı bir hastane ikmal inşaatı yapım işinin, belge üzerinde basit bir sıva, boya, fayans vs. işleri olarak gösterildiği,

 

Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 61. maddesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 235, 239 ve 258 inci maddeleri uyarınca ticari sır niteliğindeki gizli bilgi ve belge olan iş deneyim belgelerini ele geçirdiği ve bu belgeler üzerinden idareyi ve Kamu İhale Kurumunu yanıltmaya çalışarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17. maddesinde belirtilen yasak ve fiili davranışlarda bulunduğu,

 

Yukarıda anılan kurul kararında yer alan itirazen şikayet başvurusunun içeriğinden firmalarınca ihale dosyasında sunulan ve daha sonra Meram Belediyesinden onaylattırılması talep edilen “Kızılay Derneği Konya Şubesi Sağlık Merkezi İkmal İnşaatı İşi” iş bitirme belgesinin mahiyetinin ve teknik ayrıntılarının bu firma tarafından açıkça bilindiğinin görüldüğü, gerek ihale makamının yazısında gerekse Kamu İhale Kurumunun atıfta bulundukları Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet dilekçelerinde firmalarının sunmuş olduğu iş bitirme belgesine ilişkin her konuya bu firmaca önceden muttali olunduğunun açıkça anlaşıldığı,

 

Kamu İhale Kurumunun 03.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1580 sayılı kararı gereğince firmaları ve Türkiye Kızılay derneği Konya Şubesi Başkanlığı hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı, hem firmalarının hem de Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi ve yetkililerinin aklandığı,

Sonuç olarak Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından O2.O3.2006 tarihinde ihalesi yapılan 2006/7173 İhale Kayıt Numaralı “Eğitim Fakültesi Derslik İnşaatı İşi”nde Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ilgili kanunlarca gizli bilgi belge ve ticari sır olan firmalarına ait iş deneyim belgelerini kanunlara aykırı bir şekilde elde ettiği, hatta bu belgelerin düzenlenmesinde de ilgili kurumu yönlendirmiş olmasının muhtemel olduğu, Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin bahse konu belgeleri, firmalarını suçlamak için dayanak olarak kullandığı ve kendi işlediği suçu gizlemeyi de başardığı,  böylece Kamu İhale Kurumunun bile çelişkili ve yanlış karar vermesine sebep olduğu, firmalarına zarar verdiği, idareyi, Meram Belediyesini, Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesini, Kamu İhale Kurumunu töhmet altında bıraktığı ve güvenilirliğini zedelediği, ihaleyi daha yüksek fiyatla alarak idareye ve dolayısıyla Kamuya zarar verdiği, firmalarının da hak kaybına uğramasına sebep olduğu iddia edilmekte,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17. maddesindeki yasak ve fiili davranışlarda bulunduğu ve aynı kanunun 58, 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 204, 205, 235, 239 uncu maddeleri ve bunlarla ilişkili diğer maddeleri ve ilgili kanunlarda belirtilen suçları işlediği açık olan Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ve yukarıda sayılan suçları işlemesine yardım eden, ortaklık eden ve bu suçların ortaya çıkmasını engelleyenler hakkında kanunların gerektirdiği yaptırımların uygulanması ve cezaların verilmesi için gerekli inceleme, araştırma, soruşturma ve işlemlerin başlatılması talep edilmektedir.

İncelenen ihalede; işe ait sözleşmenin 03.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1580 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda 03.08.2006 tarihinde imzalandığı, bahse konu Kurul Kararının 09.08.2006 tarihinde Resmi Gazetede ilan edildiği, Kurul Kararı doğrultusunda kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 17.07.2006 tarihinde gönderildiği, başvuru sahibinin şikayet konularıyla ilgili olarak süresinde idareye başvurmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihi izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 14.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul