İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2584
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :74
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2584
Şikayetçi:
 Ali Sinanettin Şivgan (Şivgan İnşaat,) Atalar Mahallesi Üsküdar Cad. Kurtuluş Apt. No:115/1-4/A Kartal/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş., Kazım Karabekir Cad. NO:18 34060 Eyüp/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 20011
Başvuruya konu ihale:
 2007/40269 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul (172) ST, PE ve SH İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 06.05.71.0186/2007-13 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından 09.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan İstanbul (172) ST, PE ve SH İnşaatı ihalesine ilişkin olarak Ali Sinanettin Şivgan’ın 12.07.2007 tarih ve 20011 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddianın uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu, ancak idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 6 ncı en düşük teklif sahibi üzerinde bırakıldığı hususlarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede; başvuru sahibinin 11.07.2007 tarihli başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde düzenlenen 13.07.2007 tarih ve 06.0571.G020/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporuna istinaden alınan 16.07.2007 tarih ve 2007/AK.Y-571.1 sayılı Kurul kararı ile başvuruya konu ihalenin sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.

 

          Bununla birlikte idare tarafından 16.07.2007 tarihinde gönderilen faks iletileri ile 17.07.2007 tarihinde gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuru sahibinin 08.06.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisi tarafından 14.06.2007 tarihinde ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alındığı ve bu kararın da başvuru sahibine 22.06.2007 tarihinde tebliğ edilerek 02.07.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı  anlaşılmıştır.   

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; şikayet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idarenin sözleşme imzalayamayacağı, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onayın, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikayette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirileceği, idarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa ihale kararı ve sözleşmenin hükümsüz sayılacağı, ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise şikayette bulunan aday veya isteklinin kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu çerçevede; başvuru sahibine 22.06.2007 tarihinde bildirimi yapılan 14.06.2007 tarihli ihale işlemlerine devam edilmesi kararına karşı başvuru sahibinin bildirimi izleyen üç gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmadığı ve idarenin de bildirim tarihinin üzerinden yedi günden fazla bir süre geçtikten sonra 02.07.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzaladığı görüldüğünden sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalanmış olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;        

İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul