İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2586
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :47
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2586
Şikayetçi:
 V B Z İnşaat ve Tic. Ltd. Şti., Kışla Sokak Sultan 2 Apt. A Blok /3 Merkez / DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mah. 14. Sok. Dışkapı-Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.07.2007 / 19846
Başvuruya konu ihale:
 2007/16933 İhale Kayıt Numaralı “Malazgirt (Muş) Kültür Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.62.0170/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı’nca 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malazgirt (Muş) Kültür Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak V B Z İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  11.07.2007 tarih ve 19846 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin yönetim kurulunun 17.05.2007 tarih ve 215/21 sayılı kararı ile Kanunun 11 nci maddesinin (a) bendi ile Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde iptal edildiği ve Ahmet ALAK’ın geçici teminatının gelir kaydedildiği ancak idare tarafından ihalelere katılmaktan yasaklı Ahmet ALAK’ın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli teklifler yeniden değerlendirilmek suretiyle ihaleye devam edilmesi gerektiği iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında: “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un 11 inci maddesinin birinci fıkrasında “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

 

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.” hükmü ve son fıkrasında “Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinde “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.  İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir” düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; 01.05.2007 tarih ve 80 sayılı ihale komisyon kararı ile ihalenin Ahmet ALAK üzerinde bırakıldığı, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm gereği ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığının teyidine ilişkin olarak Kurumun internet sayfasından edinilen 10.05.2007 tarihli belgeden anılan isteklinin hakkında kamu davası açıldığının anlaşılmış olması nedeniyle  21.06.2006 tarihinden itibaren yargılama süresi bitinceye kadar Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiğinin tespit edilmesi üzerine 17.05.2007 tarih ve 21/215 sayılı idare kararı ile isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine ve ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmış olup idarece tesis edilen bu işlemini mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların ihalelere katılamayacağı düzenlenmiş ve aynı maddenin son fıkrasında “Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 69 uncu maddesinde “İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.  İhale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir” düzenlemesi, yer almaktadır.

 

Kanunun 11 inci maddesindeki söz konusu hükümde ihalenin iptali; ihalenin yapılması durumuna yani ihale yetkilisinin onayına bağlanmış olduğundan, 25/7/2005 tarihli ve 25886 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Teminatların Gelir Kaydedilmesi” başlıklı maddesinin birinci fıkrası ile getirilen düzenlemede;

“İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Yapılan bu düzenlemeyle; ihale tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı bulunan  aday veya isteklilerin bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale bırakılmış, ancak ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin sadece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi öngörüldüğünden, ihalenin iptali gerektiğine dair çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

            Bahattin IŞIK                                                           Abdullah DÜNDAR

            II. Başkan                                                                       Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul