İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2589
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :50
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2589
Şikayetçi:
 Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti, Kennedy Caddesi No:114/3 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, Çifte Merdiven Mahallesi Vali İzzetbey Cad. No:25 Karatay/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19448
Başvuruya konu ihale:
 2007/25124 İKN|li “Mesleki Eğitim Fakültesi İnşaatı”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 06.0548.0085/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 05.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Mesleki Eğitim Fakültesi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti.’nin 14.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19448 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Bilge Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin başvuru sahibinin iş deneyim belgesine ilişkin bilgileri yasal olmayan yollarla temin ettiği iddialarına ilişkin olarak değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere dilekçenin bir örneğinin YÖK’e bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Mesleki Eğitim Fakültesi İnşaatı Yapım İşi” nin 05.04.2007 tarihinde ihale edildiği, idarenin 09.04.2007 tarih ve 388 sayılı yazısı ile ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığının, Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiğinin bildirildiği, bu karar üzerine Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin söz konusu başvuruyu reddetmesi üzerine anılan firma tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kurumca yapılan inceleme sonucunda firmalarının vermiş olduğu iş deneyim belgelerinin geçersiz kabul edildiği, bu karar üzerine idarece söz konusu ihalenin Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, bu bildirim üzerine idareye firmaları tarafından şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin kararının 22.06.2007 tarihinde kendilerine tebliğ edildiği, idarenin kararında iş deneyim belgelerinin Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan B/III grubu işler kapsamında olmadığının belirtildiği, ancak firmaları tarafından  “hastane işi” ve “banka binası işi” ne ait iki adet iş deneyim belgesinin sunulduğu, yapım tanımının sadece yeni bina inşaatı işleri ile sınırlandırılamayacağı, tamamlama, büyük onarım gibi işlerin de bir yapım işi olduğu, ihalede firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin idarece işe ilişkin ilan ve idari şartnamede belirtilen benzer işe uygun olduğu, idarenin kararında; ihale komisyonu başkanı ve üyeleri ile ihale sürecinde görev alan diğer idare görevlilerinin 4734 sayılı Kanunun 17 nci ve 61 inci maddesindeki fiil ve davranışlarda bulunmadıklarının tespit edildiğinin ifade edildiği, ayrıca Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 17 nci, 58 inci ve 59 uncu maddelerinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunduğu ile ilgili kanıtlayıcı bir belge bulunmadığının belirtildiği, anılan firmanın idareye yazmış olduğu şikayet dilekçesinde firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgeleri ile ilgili genel bir ifade kullandığı halde,  Kamu İhale Kurumu’na başvurularında iş deneyim belgelerinin adını açık açık ifade ettiği, firmaları tarafından şikayet konusu ihalede sunulan iş deneyim belgesinin adının ve içeriğinin Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından öğrenildiği, bu hususun 4734 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde ön görülen “Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı” başlıklı maddesine açıkça aykırı olduğu, söz konusu ihalede firmaları tarafından ayrıca Ziraat Bankası tarafından düzenlenen bir iş deneyiminin de sunulduğu,  Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından idarenin adının verilerek Ziraat Bankası A.Ş. Satın Alma ve İnşaat Dairesinin telefonla aranarak  banka tarafından hazırlanan iş deneyim belgesinin istendiği, daha sonra bankaya adı ve sıfatları bilinmeyen 3 kişinin gelerek belgeyi istediği, bankanın söz konusu şahıslara olumsuz cevap verdiği, Bilge Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kanunlara aykırı şekilde iş deneyim belgelerinin içeriğinin öğrenildiği, daha sonra da bu iş deneyim belgelerinin aslını elde etmek için Kanun dışı yollara başvurulduğu, anılan firma tarafından 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunulduğu ve hakkında işlem yapılması gerektiği iddia edilmekte, itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1. Başvuru sahibince şikayet konusu ihalede sunulan iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesindeki iddialar 07.05.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1537 sayılı Kurul Kararının, idarece uygulanmasına işlemlerine yöneliktir.

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ”de yer alan B/III Grubu işler değerlendirilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti.’ nin inceleme konusu ihalede  sunmuş olduğu;

 

-Meram Belediye Başkanlığınca düzenlenen 31.05.2006 tarih ve 1455 sayılı iş deneyim belgesinde;

 

İşin adı: “Kızılay Derneği Konya Şubesi Sağlık Merkezi İkmal İnşaatı” olarak,

 

Uygulanan yapı tekniği: “Betonarme Karkası Biten Binanın Kalan İnce İşleri” olarak,

 

-Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13.12.2006 tarih ve 1185 sayılı iş deneyim belgesinde de;

 

İşin adı: “Tadilat ve Onarım işi” olarak,

 

Uygulanan yapı tekniği: “Tadilat ve Onarım” olarak belirtilmiştir.

 

Bu meyanda, benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin “B/III Grubu işler” olduğu belirtilen ve yine Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından daha önce yapılmış bir başka ihale olan 2006/7173 İhale Kayıt Numaralı “Eğitim Fakültesi Derslik İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 03.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1580 sayılı kararında da; “Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti. tarafından sunulan Meram Belediye Başkanlığınca düzenlenen 31.05.2006 tarih ve 1455 sayılı iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği” belirtilmiştir.

 

Bu açıklamalara bağlı olarak, inceleme konusu ihalede de benzer iş olarak değerlendirilecek işlerin “B/III Grubu işler” olduğu dikkate alındığında, Kart İnşaat Dekorasyon Ltd. Şti. tarafından sunulan ve Kamu İhale Kurulunun 03.07.2006 tarih ve 2006/UY.Z-1580 sayılı kararına konu olan Meram Belediye Başkanlığınca düzenlenen 31.05.2006 tarih ve 1455 sayılı iş deneyim belgesi ile Ziraat Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünce düzenlenen 13.12.2006 tarih ve 1185 sayılı iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uymadığı anlaşılmıştır.

 

Söz konusu ihale ile ilgili olarak daha önce ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda 06.04.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, Bilge Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin de ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, bu karar üzerine Bilge Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.04.2007 tarih ve 12180 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı iddiası ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, Kurumca yapılan inceleme neticesinde 07.05.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1537 sayılı Kararla;


1 ) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine” karar verilmiştir.  

 

07.05.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1537 sayılı Kurul kararında da başvuru sahibinin iş deneyim belgesi ile ilgili olarak yukarıda yer verilen değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibinin söz konusu Kurul kararı ile ilgili olarak Antalya 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yapmış olduğu, incelemeye dayanak olması için bilirkişi görüşünün alınmasına karar verildiği ve bilirkişinin raporunda da başvuru sahibinin iş deneyim belgesine ihale konusu işe benzer nitelikte olmadığının belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin şikayet konusu ihalede sunduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer işe uygun olduğu yönündeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

2. Başvuru sahibinin dilekçesinde firmaları tarafından söz konusu ihalede sunulan iş deneyim belgelerinden Bilge Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin haberdar olmasının ancak idare görevlilerinden bilgi alması ile mümkün olacağı, idare personelinin ihalede 4734 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde belirtilen “bilgi ve belgeleri açıklama yasağı” na aykırı davrandığı, Bilge Müh. İnş. Ltd. Şti.’nin 4734 sayılı Kanunun 17 nci ve 59 uncu maddesinde belirtilen fiil ve davranışlarda bulunduğu ve hakkında anılan Kanunun 58 inci maddesine göre işlem yapılması gerektiği iddia edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin olarak, Kurumca yapılan incelemenin ihale dosyasında yer alan belge ve bilgiler ile Kuruma başvuru dilekçesi ve eklerinde sunulan belge ve bilgilerin dosya üzerinden incelenmesinden ibaret olması nedeniyle yukarıda belirtilen iddiaların dosya üzerinden incelenmesi mümkün olmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2)  Bilge Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin başvuru sahibinin iş deneyim belgesine ilişkin bilgileri yasal olmayan yollarla temin ettiği iddialarına ilişkin olarak ilgililer hakkında değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere dilekçenin bir örneğinin YÖK’e bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul