İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2590
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :51
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2590
Şikayetçi:
 Batı Grup Petrol Ürünleri Nakliye İnş. San. Tic. A.Ş., Karahasan Atlı İş Merkezi 1203/11 Sokak No:4 Kat:5 Yenişehir/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bornova Belediyesi, Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 35040 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.06.2007 / 18773
Başvuruya konu ihale:
 2007/42249 İKN|li “Bornova Belediyesine Nikah ve Meclis Salonu Yapılması İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 06.0524.0085/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bornova Belediyesi’nce 04.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bornova Belediyesine Nikah ve Meclis Salonu Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Batı Grup Petrol Ürünleri  Nakliye İnş. San. Tic. A.Ş.’nin 06.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.06.2007 tarih ve 18773 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak, sözleşmenin uygulanması aşamasında  kullanılmak üzere mekanik ve elektrik tesisatı iş grupları bazında sunduğu analizlerinin iş kalemi bazında miktarları da gösterir şekilde  sunulmasının istenmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bornova Belediye Başkanlığı tarafından “Bornova Belediyesine Nikah ve Meclis Salonu Yapılması İşi” ihalesinin 04.05.2007 tarihinde ihale edildiği, söz konusu işin idari şartnamesinde aşırı düşük teklif sorgulamasında ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere teklif bedelini oluşturan analizler ile teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin tekliflerle birlikte sunulmasının istendiği, firmaları tarafından bu belgelerin teklifleri ekinde idareye sunulduğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tekliflerinin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile tekliflerinin detayına ilişkin belgelerin ve avantajlı koşullarının sunulmasının istendiği, idareye istenen bilgilerin 21.05.2007 tarihli dilekçe ekinde sunulduğu, ancak idarenin sunulan açıklamaları kabul etmediği, 05.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının bildirim yazısında tekliflerinin ekinde elektrik işleri ve tesisat işleri ile ilgili iş kalemlerine ait bir açıklama sunulmaması, tesisat işlerine ilişkin toplam bir bedel öngörülmemesi, söz konusu iş kalemlerine ilişkin miktar ve analizlerin sunulmaması nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldıklarının belirtildiği, ihale komisyonca teklifte önemli görülen bileşenlerin belirtilmek suretiyle isteklilerden açıklama yapılmasının istenmesi gerektiği halde, idarece isteklilerden  genel bir açıklama istendiği, dolayısıyla idarece firmalarının teklifinin detayına ilişkin sunduğu açıklamaların kabul edilmeyerek firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddia  edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bornova Belediyesi tarafından “Bornova Belediyesine Nikah ve Meclis Salonu Yapılması İşi”’nin 04.05.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 23 ihale dokümanının satın alındığı, 16 istekli tarafından teklif verildiği, ihale konusu işin içeriğinin 2475 m2 lik otopark, meclis salonu ve nikah salonu inşaatı  olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda tüm teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sunulduğunun belirlendiği, bunun üzerine teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı ve belge kontrolünün yapıldığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağının düzenlendiği, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar önünde okunduğu ve  ilk oturumun kapatıldığı anlaşılmıştır.

 

Kapalı oturumda ihale komisyonu tarafından belgelerin detaylı olarak incelendiği, Sarı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel listesinin bulunmaması nedeniyle, Işıltı Yapı Grubu İnş. Taah. Tur. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personel olarak gösterdiği elektrik mühendisinin iş deneyiminin yetersiz olması nedeniyle, Ermiş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun imzasız olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Daha sonraki aşamada ihale komisyonu tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen prensiplere uygun olarak sınır değerin hesaplandığı, teklifleri hesaplanan bu sınır değerin altında yer alan Batı Grup Petrol Ürünleri Nak. İnş. San. A.Ş., Mahmut Kotan İnş. Tur. San. Ltd. Şti., Tüzemenler Yapı Grubu Metal Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gülçubuk İnş. Tic. - Gülçubuk İnş. Mak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Çisem Elektrik Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlendiği, idarenin 16.05.2007 tarihli yazısı ile aşırı düşük teklif sahibi olarak belirlenen isteklilere yazı yazılarak teklifleri ile ilgili seçilen teknik çözümler ve avantajlı koşullarının 5 gün içinde idareye sunulmasının istendiği, Tüzemenler Yapı Grubu Metal Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin istenen bilgileri idareye sunmaması üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra aşırı düşük teklif açıklamalarını sunan isteklilerin sunduğu açıklamaların incelendiği, yapılan inceleme neticesinde  başvuru sahibinin ve Gülçubuk İnş. Tic. - Gülçubuk İnş. Mak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın  açıklamalarının kabul edilmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, 04.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Mahmut Kotan İnş. Tur. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Çisem Elektrik Taah. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde; idarece firmaları tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının kabul edilmemesine gerekçe olarak; aşırı düşük açıklamalarında iş kalemlerine ilişkin detaylı analizlerin sunulmadığı, iş kalemlerinin ayrıntısının belirtilmediği ve iş kalemlerini belirten açıklamaların yapılmamış olması nedeniyle miktarların da anlaşılamadığının gösterildiği, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük tekliflerle ilgili olarak idarenin teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlere ilişkin bilgileri isteklilerden istemesi gerekirken, idarenin yazısında teklifte önemli görülen bileşenlerin tespit edilmediği, komisyonun isteği üzerine iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait belgelerin idareye sunulduğu, idarenin belirleme yapmadığı hususlarda açıklama sunulmadığı gerekçesi ile tekliflerini reddetmesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin VI. Diğer Hususlar Başlığı altında; “İstekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 34 üncü maddesine göre, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklifleri ekinde teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini vereceklerdir.” düzenlemesi bulunmaktadır.   

 

 İdarenin 16.05.2007 tarih ve 2548 sayılı yazısında; “ Bornova Belediyesine Nikah ve Meclis Salonu Yapılması İşi ihalesine katılımınızda vermiş olduğunuz teklif değerlendirilmiş ve teklifiniz İdari Şartnamenin 34 üncü maddesine göre aşırı düşük bulunmuştur. Yapım yönteminin nasıl daha ekonomik olacağının, seçilen teknik çözümler ve yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağınız avantajlı koşulların nasıl olacağı konusunda açıklamalarınızın tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içerisinde verilmesi” ifadesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından 21.05.2007 tarihli dilekçe ekinde tekliflerinin detayına ilişkin  belge ve bilgiler idareye sunulmuştur. İdareye sunulan belge ve bilgiler ile teklif dosyası kapsamında yer alan belge ve bilgiler değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işe ilişkin hesap cetvelini ve analizleri idareye sunduğu görülmüştür. Söz konusu hesap cetvelinde iş kalemlerinin miktarların belirtildiği, fakat elektrik işleri, mekanik tesisat işlerinin miktarı kolonuna “komple” ifadesine yer verildiği, bu iş grubuna ilişkin sunulan analizde de malzeme, işçilik, nakliye açısından fiyatın ayrıştırıldığı, mekanik tesisat grubu için komple fiyat verildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 nci maddesinde;“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarenin şikayet başvurusuna cevap yazısında; başvuru sahibinin sunduğu açıklamalarda elektrik tesisatı işleri ile ilgili olarak kuvvetli akım, telefon, yangın alarm sistemi, CCTV gibi detay tesisat kelemlerinin, mekanik tesisat işleri ile ilgili olarak sıhhi tesisat, havalandırma tesisatı, yangın tesisatı kalemlerinin miktarlarının belirtilmediği, açıklamalarda iş gruplarının alt detayları açılmadığından bu kalemlere ilişkin miktarların karşılaştırılamadığı ifade edilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen işlerde işin uygulama projelerinde ve teknik şartnamesinde belirtilen şartlara ve esaslara uygun olarak idareye teslim edilmesi şartı bulunmaktadır.

 

İhale edilen işin anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği göz önüne alındığında, mekanik tesisat ve elektrik tesisatına ilişkin iş grupları bazında tekliflerin detayına ilişkin sunulan belgelerin ve hesap cetvelinin kabul edilmesi gerekmektedir. Mekanik tesisat ve elektrik tesisata ilişkin iş kalemlerinin analizlerini işçilik ve montaj bileşenleri oluşturacağından, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde sadece mekanik tesisata ve elektrik tesisata ilişkin iş kalemlerinin analizlerinin sunulmaması nedeniyle aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi uygun bulunmamıştır.

 

Ayrıca, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin idarenin 16.05.2007 tarihli yazısında da açıkça iş kalemlerine ilişkin analizlerin sunulması gerektiği hususunun belirtilmediği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin sunduğu aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalara ek olarak mekanik ve elektrik tesisata ilişkin teklife esas iş kalemleri bazında analizlerin ve miktarların sözleşmenin yürütülmesi aşamasında kullanılmak üzere  istenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, başvuru sahibinin mekanik tesisat ve elektrik tesisata ilişkin sunduğu analizlerinin ve miktar hesaplarının iş kalemi bazında detaylandırılarak bilgi mahiyetinde tamamlanması mümkün görüldüğünden, ayrıca başvuru sahibinin en düşük teklif sahibi durumunda olduğu göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale dosyasında yer alan belge ve bilgilerden Gülçubuk İnş. Tic. - Gülçubuk İnş. Mak. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın da aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, idarece istenen bilgilerin idareye sunulduğu, anılan isteklinin de başvuru sahibine benzer nitelikte açıklamaları idareye sunduğu, bu isteklinin de başvuru sahibi gibi, mekanik ve elektrik tesisatı iş gruplarına ilişkin iş kalemi bazında analiz sunmaması nedeniyle iş kalemlerine ait miktarların karşılaştırılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, söz konusu isteklinin de değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak, sözleşmenin uygulanması aşamasında  kullanılmak üzere mekanik ve elektrik tesisatı iş grupları bazında sunduğu analizlerinin iş kalemi bazında miktarları da gösterir şekilde  sunulmasının istenmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul