İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2591
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :77
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2591
Şikayetçi:
 Yapı ve Zemin Müh. İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti., Thm Mah. Çeşme Sok. Üsküdar Kapalı Çarşı Nu: 30/393 Üsküdar / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Beşiktaş Belediye Başkanlığı, Nispetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sok. Nu: 1 34340 1.Levent Beşiktaş / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18568
Başvuruya konu ihale:
 2007/31502 İhale Kayıt Numaralı “Beşiktaş İlçesi Konak Mahallesi Şehit Yalçın Kaya Sokak Parkı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.07.2007 tarih ve 06.05.21.0111/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beşiktaş Belediye Başkanlığı’nca 24.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Beşiktaş İlçesi Konak Mahallesi Şehit Yalçın Kaya Sokak Parkı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yapı ve Zemin Müh. İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.06.2007 tarih ve 18568 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarece 2006 yılı bilançosunun fotokopi olarak sunulduğunun iddia edildiği, bunun doğru olmadığı, idarenin itirazları üzerine aynı belgenin serbest muhasebeci onaylı olduğu gerekçesini öne sürdüğü,

 

            2) Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarları ve bunlara ait birim fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı, yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösterir hesap cetvelini teklif ekinde sunmadıklarının iddia edildiği, oysaki bu belgeleri teklif ekinde sundukları,

 

            3) İhale ilanında ve idari şartnamede benzer iş tanımının farklı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale komisyonu kararında şikayetçi 2006 yılı bilançosunun fotokopi olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 35 inci maddesinde “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Adayların veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Adaylar veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.

 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin 37 inci maddesinde de  isteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler istenebileceği, istenmesi halinde bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gerektiği düzenlenmiştir.

 

Ayrıca “Açık İhale Usulu İle İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname” esas alınarak idari şartnamede, İsteklilerin, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorunda olduğu belirtilmiştir.

 

Şikayetçi tarafından teklifi kapsamında sunulan belgenin aslı, Beşiktaş Belediye Başkanlığından yazı ile istenmiş ve söz konusu belge İdarenin 18.07.2007 tarih ve 301 sayılı yazısı ekinde Kuruma gönderilmiştir. Belgenin incelenmesinden belgenin fotokopi olduğu ve şikayetçinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. İdarece şikayetçinin belgelerinin serbest muhasebeci onaylı olduğu gerekçesiyle de değerlendirme dışı bırakıldığı iddiasına ilişkin olarak ise ihale komisyonu kararında ve idarenin şikayeti cevapladığı 06.06.2007 tarihli yazısında bu yönde bir tespit olmadığı belirlenmiştir.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin son fıkrasında; “Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler, istenebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır. Şikayetçi tarafından teklifi kapsamında sunulan belgelerin idari şartnamede istenilen nitelikte olmadığı anlaşıldığından, analizleri eksik olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

 

 3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında “4.4. Bu ihalede benzer iş olarak, kabul edilecek işler İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/IV grubu işler kabul edilecektir ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Peyzaj Mimarı veya İnşaat Mühendisi’dir” denilmişken, idari şartnamede “ B/IX grubu işler” benzer iş olarak belirlenmiştir. Benzer İşlere Dair Tebliğde “B/IX grubu işler” diye bir tanımlama bulunmamaktadır. Şikayetçi de dahil olmak üzere tüm isteklilerin “B/IV grubu işler”e ilişkin olarak  iş deneyim belgesi veya inşaat mühendisliği diploması sundukları anlaşıldığından  söz konusu aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul