İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2592
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :86
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2592
Şikayetçi:
 Vesam Elektrik vekili Av.Uğur Güven, Rumeli Cad. Itır Sok. No:2-12 Nişantaşı/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü, Abdülhakhamit Cad. No:79 34398 Taksim Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19467
Başvuruya konu ihale:
 2007/58945 İKN|li “Bakırköy İşletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis İşleri Yapım İşi.”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.0552.0085/2007-37E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü’nce 08.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bakırköy İşletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis İşleri Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Vesam Elektrik’in 22.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19467 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından 08.06.2007 tarihinde “Bakırköy İşletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis İşleri” ihalesinin yapıldığı, idarenin 14.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı uyarınca, referans mektup örneğinin standart forma uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği,   bu karar üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusuna verilen idarenin 26.06.2007 tarihli cevap yazısında firmalarının toplam ciro ve yapım işleri gelirinin de yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesinin de eklenerek başvurularının reddedildiği, ihalede değerlendirme dışı bırakılmalarının hukuki dayanağının bulunmadığı, idarenin cevap yazısında firmaları tarafından sunulan banka referans mektubunun standart forma uygun olmadığının belirtildiği, banka referans mektuplarında yer alan “Bankamızın herhangi bir sorumluluğu tazammum etmemek kaydıyla” ifadesinden dolayı değerlendirme dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, referans mektubu teminat mektubu olmadığından zaten bu belgede bankanın hiç bir taahhüdü olmadığı, referans mektubunun bildirim mahiyetinde olduğu, yani şirketin o anki kredi durumunu gösterdiği, banka referans mektubunda bulunan söz konusu ifadenin referans mektubunun hukuki niteliğini değiştirmediği, bu konuda idarenin değerlendirmesinin hukuka uygun olmadığı, değerlendirme dışı bırakılmalarına gerekçe olarak gösterilen diğer nedenin de yanlış olduğu, firmalarının iki yıl önce kurulmuş olması sebebiyle, son üç yıla ilişkin belgeleri sunmalarının mümkün olmadığı, bu durumda son altı aya kadar ki belgeler ile ihaleye katılabilecek olan firmalarının buna rağmen son bir yıla ilişkin belgelerini sunduğu, firmalarının iş hacminin ve cirosunun, ihaleye katılım yeterlik şartı olan % 15 oranını sağladığı, ihalede en düşük teklifin firmaları tarafından verildiği, kamunun 520.000 YTL. zarara uğratıldığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru dilekçesinde idarenin firmalarını değerlendirme dışı bırakma gerekçelerinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından “Bakırköy İşletme Müdürlüğü Hizmet Alanındaki Muhtelif Elektrik Tesis İşleri Yapım İşi”’in 04.05.2007 tarihinde ihale edildiği, ihaleye ilişkin 7 adet ihale dokümanının satın alındığı, 6 istekli tarafından teklif verildiği, ihale konusu işin içeriğinin 1 kV.-35 kV. yer altı kablo tesis işleri, NKBA kablolarının yenilenmesi, 1kV. havai hat şebekelerinin yeraltına alınması, mevcut havai hatların sökülmesi, 10,5 kV dan 35 kV’a dönüşüm, trafo merkezi ve aydınlatma tesisi işlerinin yapımı işi olduğu belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda tüm teklif zarflarının 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak sunulduğunun belirlendiği, bunun üzerine teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı ve belge kontrolünün yapıldığı, zarf açma ve belge kontrol tutanağının düzenlendiği, teklif fiyatlarının hazır bulunanlar önünde okunduğu ve  ilk oturumun kapatıldığı anlaşılmıştır.

 

Kapalı oturumda ihale komisyonu tarafından belgelerin detaylı olarak incelendiği, Vesam Elektrik’in bank referans mektubunun standart forma uygun olması nedeniyle, Galdesan Galv. Dem. Dök. Tic. ve San. A.Ş.’nin bilanço belgeleri ve oranlarının yetersiz olması nedeniyle, Karel İnş. Elk. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif birim fiyat cetvelinde bir iş kalemine fiyat teklif edilmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 14.06.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile  ihalenin Meta Mak. Elek.İnş. San. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, Dalkıranlar Yapı Taah. San. ve Tic. A.Ş.’nin ekonomik açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği belirlenmiştir. 

 

Kesinleşen ihale kararında başvuru sahibinin elenme nedeni olarak; sunulan banka referans mektubunun standart forma uygun olmamasının gerekçe olarak gösterildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu banka referans mektubu incelendiğinde; başvuru sahibince  Bank Asya tarafından düzenlenen 07.06.2007 tarih ve S64-0607-939 sayılı banka referans mektubunun ve 07.06.2007 tarih ve 41136 sayılı banka teyit belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinde; “ Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

 

Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan banka referans mektubunda “bu referans mektubu Bankamızın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu tazammum etmemek kaydıyla” ifadesine yer verilmesi nedeniyle, sunulan banka referans mektubunun  standart forma uygun olmadığı, referans mektubunun şartlı olarak verildiği yorumuyla söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan referans mektubunun yukarıda belirtilen mevzuat hükmüne uygun olarak verildiği belirlenmiştir. Çünkü referans mektubu mahiyeti gereği, teminat mektubu gibi herhangi bir garanti içermemekte ve muhataba referans mektubu lehtarının kredibilitesi hakkında bir izlenim edinmesi amacına hizmet etmektedir. Bu sebeple, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen nedenlerden biri olan “bu referans mektubu Bankamızın herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu tazammum etmemek kaydıyla” ibaresinin referans mektubundan çıkartılması durumunda dahi banka açısından bir değişiklik olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin banka referans mektubunun şartlı verildiği gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık  bulunmamaktadır.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine ihale komisyonunca başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu tüm belgelerin incelendiği ve söz konusu istekli tarafından sadece bir yıl önceki toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun verildiği, bunun da söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasına bir gerekçe olduğuna karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma sunulan başvuru dilekçesinde; firmalarının iki yıl önce kurulmuş olması nedeniyle, son üç yıla ilişkin belgelerini sunmasının mümkün olmadığı, mevzuata göre son üç yıla ilişkin belgelerini sunamayan isteklilerin son altı aya kadar ki belgelerini sunabileceğinin belirtildiği, buna rağmen firmalarının son bir yıla ilişkin belgelerini sunduğu ve bu nedenden dolayı da elenmelerinin doğru olmadığı iddia edilmiştir.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.2.3 üncü maddesinde; “ Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “ İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler”  başlıklı 38 inci maddesindeki esas ve usullere uygun nitelikte olacak ve ayrıca Ek Standart form TED.30.3.Y düzenlenecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgelerin her ikisinin idarelerce istenilmesi, isteklilerin ise bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

          Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde de, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler istenebilir. Bu durumda isteklilerin bu iki belgeden birini sunmaları zorunludur.

 

Taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarı hesabında, isteklinin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu inşaat sektöründeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplamı dikkate alınır.

 

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir.

 

          Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

 

Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunamayan istekliler bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir ve bu yıl ile bu yıldan iki önceki yıla kadarki belgeler dikkate alınarak, belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu gelir tabloları itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki belgeler sunulabilir ve bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden  asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükümleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında sunduğu  toplam ciro belgelerine bakıldığında söz konusu isteklinin 2006 yılına ait gelir tablosunu ve ayrıntılı bilançosunu sunduğu, toplam ciro özet formunda  2005 yılına da yıllık bir ciro değeri belirttiği ancak bu değeri belgeleyen gelir tablosunun  ve  ayrıntılı bilançonun sunulmadığı belirlenmiştir. Zaten başvuru sahibi  Kuruma başvuru dilekçesinde de son bir yıla ait bilançosunu ve gelir tablosunu sunduğunu ifade etmektedir.

 

 Yukarıdaki mevzuat hükmünden de anlaşıldığı üzere iş hacmine ait istenen kriterleri son üç yılda sağlayamayan isteklilerin, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilecekleri  belirtilmiş olup,  başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği gibi son altı aya kadarki belgelerini sunmasının yeterli olduğuna ilişkin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin sunduğu referans mektubu nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması uygun olmamakla birlikte, söz konusu istekli tarafından iş hacmine ilişkin sadece bir yıllık gelir tablosu ve ayrıntılı bilançosunun sunulması nedeniyle ve iş hacminin mevzuatta istenen asgari kriterleri sağlamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması yerinde bulunmuştur.  

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul