• Karar No: 2007/UY.Z-2595
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :97
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2595
Şikayetçi:
 Star Asansör Yürüyen Merdiven İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., İller Sok. No:12/1 Mebusevleri/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İnönü Bulvarı 06531 Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19697
Başvuruya konu ihale:
 2007/48952 İKN|li “Sosyal Bilimler Binası 630 Kg Hidrolik Üniteli Panoramik Asansör Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.61.0194/2007-12 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 17.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sosyal Bilimler Binası 630 Kg Hidrolik Üniteli Panoramik Asansör Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Star Asansör Yürüyen Merdiven İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 10.07.2007 tarih ve 19697 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

            İhalelere Yönelik Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

            Başvuru konusu ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından ihale süreci hakkında karar verilmesine gerek bulunmadığına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarece ihalede geçerli teklif olmaması gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği; başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin (ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri) aslı veya noter onaylı örneklerinin eklenmediği; başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği anlaşılmış olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 13.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul