İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2598
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :55
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2598
Şikayetçi:
 Mil-Tim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti vekili Av.Dinçer Şen - Av.M.Alp Arpacı Remzi Oğuz Mahallesi Bestekar Sokak 78/12 06330 Kavaklıdere / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü XXII.Bölge Müdürlüğü 223. Şube Müdürlüğü GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19365
Başvuruya konu ihale:
 2006/İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 06.05.46.0169/2007-51 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü XXII.Bölge Müdürlüğü 223. Şube Müdürlüğü tarafından 09.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Gümüşhane Merkez Harşit Çayı ve Yan Dereler Taşkın Koruma İnşaatı” Yapım İşi İhalesine ilişkin olarak Mil-Tim İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 06.07.2007 tarih ve 19365 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddiaların uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 09.11.2006 tarihinde yapılan ihalede, limitet şirketin %50 ortağı ve müdürü olan Mustafa ÖKSÜZ hakkında kamu davası açıldığının tespit edildiği gerekçesiyle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre, hakkında geçici veya sürekli olarak yasaklama kararı verilmiş ilgilerin ihaleye katılmaları durumunda teminatın gelir kaydedilmesinin öngörüldüğü, hakkında kamu davası açılmış olan şirket ortak ve müdüründen dolayı teminatın gelir kaydedilmesi işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 18.07.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, 07.02.2007 tarihinde Ankara 14. İdare Mahkemesine ve 13.02.2007 tarihinde İdareye başvuruda bulunulduğu, idarenin şikayetin reddine ilişkin 19.02.2007 tarihili yazısının istekliye tebliğ tarihi bilinmemekle birlikte, sözleşmenin 11.05.2007 tarihinde imzalandığı tespit edilmiştir. Ayrıca, tebliğ tarihi ile ilgili eksikliğin başvuru sahibi tarafından giderilmediği hususu dikkate alınarak sözleşmenin usulüne uygun olarak imzalandığı kabul edilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul