• Karar No: 2007/UY.Z-2599
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :56
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2599
Şikayetçi:
 AA Grup İnş. San. ve Tic. A.Ş. Turgut Özal Bulvarı İskitler Cad. No:63 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü II. Meclis Binası 06100 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21158
Başvuruya konu ihale:
 2007/49132 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Eski Adliye Binası Salonları 2007 Yılı Yapım Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 06.05.95.0065/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 15.05.2007 tarihinde yapılan “Ankara Eski Adliye Binası Salonları 2007 Yılı Yapım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak AA Grup İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin 23.07.2007 tarih ve 21158 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu, Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede en düşük teklifi verdikleri halde, tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin daha yüksek teklif veren bir başka istekli üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 23.07.2007 tarihli başvuru dilekçesi üzerine, ilgili idareden Ankara Eski Adliye Binasının 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup olmadığı sorulmuş, idarenin 24.7.2007 tarihli cevabi yazısında, sözkonusu binanın Kültür ve Turizm Bakanlığı, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 10.7.1986 gün ve 2458 sayılı ve T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.06.1997 gün ve 5279 sayılı kararı ile tescilli olduğu belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinin (i) bendinde, “21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” bu kanunun istisnaları arasında sayılmıştır.

 

Yukarıda açıklanan nedenle, başvuru sahibinin şikayetinin, istisna kapsamında sayılan bir işe ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kurumun görev alanında bulunmayan ihaleye ilişkin başvurunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul