En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2608
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :65
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2608
Şikayetçi:
 Ali Kemal DEMİRCİ, İnönü Caddesi No:40 Akçaabat / TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Çoruh E.D.A.Ş. Trabzon İl Müdürlüğü, Kemerkaya Mah. Cumhuriyet Cad. Adem Sok. No:7 61200 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20155
Başvuruya konu ihale:
 2007/79317 İhale Kayıt Numaralı “07.61.Köy-4-5-6-7 Grup Elektrik Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.07.2007 tarih ve 06.05.80.0120/2007-31 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Çoruh E.D.A.Ş. Trabzon İl Müdürlüğü’nce 17.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “07.61.Köy-4-5-6-7 Grup Elektrik Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ali Kemal DEMİRCİ’nin 13.07.2007 tarih ve 20155 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

            1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

            2) İhale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale konusu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci maddesi gereğince ÇED Raporuna, Ek-II listesi 26 ncı maddesi gereğince seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler listesinde olduğu halde ÇED olumlu belgesi alınmadığı, bu nedenle yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            Çevre Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Geçici 3 üncü maddesinde “7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinden önce uygulama projeleri onaylanmış, çevre mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış, yatırım programına alınmış, mevzi imar planları onaylanmış projelere, bu tarihten önce üretim ve/veya işletmeye başladığı belgelenen faaliyetlere 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili diğer yönetmeliklerde alınması gereken izinler saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından gönderilen 23.07.2007 tarih ve 726 sayılı yazıda; 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince Ek-1 ve Ek-2 tablolarında belirtilen konuların anılan elektrik tesisi yapım işini kapsamadığından teknik şartnamelerde ve ihale ilanında ÇED Raporu ile ilgili hiçbir hususun bulunmadığının belirtildiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul