• Karar No: 2007/UY.Z-2610
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :67
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2610
Şikayetçi:
 Hak-El İnş. Nak. Taah. Akar. Mad. Gıd. Tic. San. Ltd. Şti., Yeniyol Mahallesi Azap Sokak No:6/D ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Valilik Binası 2 .Kat ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18483
Başvuruya konu ihale:
 2007/54976 İhale Kayıt Numaralı “Çorum Merkez Albayrak İÖO. Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.20.0120/2007-23E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çorum Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çorum Merkez Albayrak İÖO. Ek Bina İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hak-El İnş. Nak. Taah. Akar. Mad. Gıd. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 13.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.06.2007 tarih ve 18483 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            Söz konusu ihaleye firmalarının Çorum Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iş deneyim belgesi ile katıldığı, ihale komisyonunca iş deneyim belgesi ile ilgili tereddüt oluşması nedeniyle sözleşme ve ruhsatın istendiği, taraflarından inşaat sözleşmesi, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izin sigorta belgesinin idareye verildiği, inşaat sözleşmesi noter aracılığıyla yapılmadığı ve sözleşme bedelinin yazılmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            İş deneyim belgesine esas teşkil eden yapım işinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi olduğu, işe ait arsanın şirket ortağı ile şirketin imzaya yetkili kişisinin aynı kişi olmasından dolayı sözleşmenin noter onayının yapılmadığı, iş bitirme belgesinin 4734 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlendiği, ayrıca yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi sigorta yazısı, sözleşme ve işin fen kurallarına uygun olarak yaptıklarını gösteren belgelerin sunulduğu, bu nedenle firmaları tarafından sunulan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde “İş deneyim belgesi: İsteklilerin, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunmaları gereklidir. İş deneyim tutarı isteklice teklif edilen bedelin %70’inden az olamaz. Ortak girişim isteklilerde, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise bu tutarın asgari %10’unu sağlaması gerekir. İş deneyim belgeleri Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B IV Grup işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.”

 

            Düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin 24.04.2007 tarihinde Çorum Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, işin sahibinin Mustafa Yazıcı ve işin yüklenicisinin Hak-El İnş. San. Tic. Ltd. Şti. olduğu ve işin adının Gülabibey mah. 42/1 pafta, 1236 ada, 10 parselde bulunan 28 daire, 5 dükkan olan B.A.K. inşaat olarak belirtildiği ve ekinde yapı kullanım izin belgesinin yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonun 25.05.2007 tarihli tutanağı ile başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesi ile ilgili olarak tereddüde düşülen konuların açıklığa kavuşturulması için iş sahibi ile yüklenici arasında imzalanan “noter onaylı inşaat sözleşmesi” ile “inşaat ruhsatı” nın incelenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek bu konudaki belgelerin başvuru sahibinden istenilmesine karar verildiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi tarafından 29.05.2007 tarihinde idareye sunulan yazıda; teklif ekinde Çorum Belediye Başkanlığından alınmış olan iş bitirme belgesini destekleyici yapı kullanım izin belgesinin bulunduğu, ayrıca işin yapı ruhsatı, yapı kullanım izin belgesi, imar işlerine ait işin uygun yapıldığına ilişkin Sosyal Sigortalar Kurumundan alınan yazı ve sözleşme ile iş deneyim  belgesine ait arsa tapusunun Mustafa Yazıcı’ya ait olduğuna dair tapu yazısının yazı ekinde sunulduğu belirtilmiştir.

 

            25.05.2007 tarihli ihale komisyonu tutanağı ve 07.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin iş deneyim belgesindeki işin bir sözleşmeye dayanılarak yapıldığı ancak sözleşmenin noter onaylı olmadığı, sözleşmede işin kat karşılığı yapıldığı ve bedel belirtilmediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            İş deneyim belgesine esas sözleşmenin incelenmesi sonucunda, anılan isteklinin iş deneyimine konu olan işin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak yapılan konut ve dükkan inşaatı olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin, Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” in istenebileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Belge Düzenleme Koşulları” başlıklı 51 inci maddesinde, “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

           

            a) Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi, (standart form KİK032.0/Y),

            b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),

            ...

            Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

            ...

            Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur” hükmü,

 

            Anılan Yönetmeliğin iş deneyim belgelerinin verilmesini düzenleyen 54 üncü maddesinin (a) bendinin 2 nci alt bendinde “Yurtiçinde veya yurt dışında özel sektöre taahhüt edilen işler için iş bitirme belgesi, yapım işini noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak bitirenlere, sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak fiilen yapılan iş miktarı üzerinden, ilgisine göre; teknoloji geliştirme bölgesinin yetkili makamları tarafından düzenlenmesi üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak; organize sanayi bölgesinde ise yetkili organ tarafından düzenlenmesi üzerine müteşebbis heyet kararına dayalı olarak müteşebbis heyet başkanınca, organize sanayi bölgesinde kredi kullandırılan işler için ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimince onaylanmak, diğer işler için ise ilgili belediye, valilik veya serbest bölge müdürlüğü tarafından onaylanmak suretiyle, tek sözleşme ile ilişkili olarak verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere iş deneyim belgelerinin düzenlenmesinde sözleşmelerde yazılı bulunan bedel esas alınmaktadır. Anılan istekli tarafından sunulan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde yapım işine ilişkin sözleşme bedeli öngörülmediğinden, bu şekilde yapılan inşaat işine ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır.

 

            Dolayısıyla, idarece başvuru sahibinin teklifinin bu husus nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde olduğundan idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            01.05.2007 tarihi ihale onay belgesinde işin yaklaşık maliyetinin 499.664,09 YTL olarak belirtildiği ve kullanılabilir ödenek tutarının ise 200.000,00 YTL olduğu tespit edilmiştir (EK:2/4).

 

            İdari şartnamenin 49.2 maddesinde ihale konusu işin 180 takvim günü olduğu, 46.5 maddesinde ise bu iş için planlanan yıllık ödenek diliminin tamamının 2007 yılında kullanılacağının belirtildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü,

 

            Aynı maddenin gerekçesinde; “Ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması uygulamada pek çok ihtilafa neden olduğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir.” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde, “Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek tutarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelemeye konu ihalede, idarece ihale konusu işin ödeneğinin yaklaşık maliyeti dahi karşılamadığı, ihale konusu iş için gereken ödenek ayrılmadan ihaleye çıkıldığı görüldüğünden idarece tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul