• Karar No: 2007/UY.Z-2612
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :69
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2612
Şikayetçi:
 Mustafa Pekmez, Ordu Caddesi No:8/b ERZİNCAN
 İhaleyi yapan idare:
 Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Erzincan İl Müdürlüğü, Kamu Lojmanları Karşısı Erzurum Yolu Üzeri ERZİNCAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.07.2007 / 20148
Başvuruya konu ihale:
 2007/84956 İhale Kayıt Numaralı “Erzincan İli Refahiye İlçesi (TM.Arpayazı) Brş.N.Cengerli Kök. ENH. ve Kemaliye İlçesi Başpınar Kök- Yeşilyurt Kök. ENH. Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.07.2007 tarih ve 06.05.73.0198/2007-71 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Erzincan İl Müdürlüğü’nce 02.08.2007 tarihinde Açık İhale “Erzincan İli Refahiye İlçesi (TM.Arpayazı) Brş.N.Cengerli Kök. ENH. ve Kemaliye İlçesi Başpınar Kök- Yeşilyurt Kök. ENH. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Mustafa Pekmez´in 13.07.2007 tarih ve 20148 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

1) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen başvuruda öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

2) İncelenen ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 18 inci maddesinde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci ve Ek-II listesi 26 ncı maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin “Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler” başlıklı 7 nci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-I listesi 28 inci maddesinde “154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları)” düzenlemesi ve aynı yönetmeliğin Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-II listesi 26 ncı maddesinde “154 kV ve üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ve 23.07.2007 tarih ve 21035 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu enerji nakil hattı işinin geriliminin 36 kV olması nedeniyle “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığının belirtildiği ve söz konusu ihalede sözleşme imzalanmamış olduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul