• Karar No: 2007/UY.Z-2615
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :87
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2615
Şikayetçi:
 ÖZ-KA İnşaat Tic. Ltd. Şti., İnönü Caddesi Yazıcı İşhanı 8 Kat.2 Merkez BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi 16050 Osmangazi BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19508
Başvuruya konu ihale:
 2007/44515 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eski Bina Tadilatı ve Onarım İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.53.0026/2007-33 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 07.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eski Bina Tadilatı ve Onarım İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak ÖZ-KA İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 09.07.2007 tarih ve 19508 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca iddiaların uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; son zamanlarda katıldıkları  ihalelerde idareleri yanıltacak sahte iş bitirme, iş yönetme ve kalite belgelerinin sunulduğu, anahtar teknik personel olarak belirtilen kişilerin haberi olmadan ihaleden bir gün önce girişlerinin ve ihaleden sonra tekrar sigorta çıkışlarının yapıldığı, bu durumların ise diğer firmaların mağduriyetine sebep olduğu, bu itibarla bütün ihale dosyalarının idarece yeniden gözden geçirilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 01.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın  tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 09.07.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.


            İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;


            İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul