• Karar No: 2007/UY.Z-2616
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :113
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2616
Şikayetçi:
 Star İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. vekilleri Av. Remzi Paksoy, Av. Murat Ağaçhanlı, Lise Cad. 1. Sok. İpsan-7 Apt. No: 1/4 DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 “Diyarbakır Merkez Körhat 10 Yataklı Sağlık Merkezi İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.04.50.0157/2007-34 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.09.2003 tarihinde Açık İhale usulü ile yapılan “Diyarbakır Merkez Körhat 10 Yataklı Sağlık Merkezi İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Star İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. vekilleri Av. Remzi Paksoy, Av. Murat Ağaçhanlı’ nın Diyarbakır 1. İdare Mahkemesinin 14.03.2007 tarih ve E: 2006/1886, K: 20007/387 sayılı kararı ile Hukuk Danışmanlığına 14.06.2007 tarihinde tebliğ edilen dava dilekçesi ile başvuruda bulunulduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Diyarbakır Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.09.2003 tarihinde yapılan “Diyarbakır Merkez Körhat 10 Yataklı Sağlık Merkezi İnşaatı” ihalesinin, idarece “uygun rekabet ortamı sağlanamadığı” gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

      

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde;

 

-Başvuru dilekçesinde, Star İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. ´ni temsile yetkili olunduğuna ilişkin vekaletnamenin (1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi hükmü uyarınca Baro pulu yapıştırılmış) eklenmesi gerektiği,

-Başvuru dilekçesinde,   20.10.2003  tarihinde  iptale  ilişkin  olarak  idareye yapılan  şikayet başvurusu üzerine idarece verilen kararın bir örneğinin eklenmesi gerektiği,

-Başvuru dilekçesinde, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinde öngörülen ve Kurumca güncellenen 285 YTL tutarındaki başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerektiği,

-Başvuru dilekçesinde,   20.10.2003  tarihinde  iptale  ilişkin  olarak idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen kararın tarafınızca tebellüğ edildiği tarihin belirtilmesi gerektiği,

-Başvuru dilekçesinde,   20.10.2003  tarihinde  iptale  ilişkin  olarak idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece verilen karar sonrasında Diyarbakır 1. idare Mahkemesi nezdinde açılan dava tarihinin belirtilmesi gerektiği,

 

Tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin, şikayetçi ve vekillerine 22.06.2007, 27.06.2007 ve 11.07.2007 tarihlerinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin (süresinde) tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul