İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2617
  • Toplantı No: 2007/044
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/044
Gündem No :120
Karar Tarihi:30.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2617
Şikayetçi:
 Özkan ALBAYRAK - Yuvam İnşaat, Tahsin Ünal Mah. 5. Sokak Nu: 29/A KARAMAN
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü,Urgan Boğazı Mevkii 70200 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.07.2007 / 21033
Başvuruya konu ihale:
 2007/47899 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.07.2007 tarih ve 06.05.91.0019/2007-44 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karaman İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Karaman Anadolu Öğretmen Lisesi İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Özkan ALBAYRAK - Yuvam İnşaat’ın 23.07.2007 tarih ve 21033 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; söz konusu dilekçenin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Anahtar teknik personel olarak gösterdikleri makine mühendisine ait noter tasdikli diplomada “ibraz edilenin aynıdır” ibaresi yer alması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysaki aynı mühendise ait oda kayıt belgesinin aslının sunulduğu ve bu iki belgenin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, bu şekilde değerlendirildiğinde söz konusu personelin makine mühendisi olarak 7 yıldır faaliyet gösterdiğinin anlaşıldığı ve tekliflerinin bu sebeple değerlendirme dışı bırakılamayacağı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan firmanın sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin B/III üst yapı grubuna ait olmadığı gibi idari şartnamenin 7.4 maddesinde istenen en az 6805,00 m2 kapalı alan inşaatı şartını da sağlamadığı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin 18.07.2007 tarihli başvuru dilekçesinin ve eklerinin incelenmesi neticesinde; başvuru sahibi tarafından idareye verilen 29.06.2007 tarihli dilekçede, “tekliflerin değerlendirilmesinde komisyonun ihale dokümanına uygun değerlendirme yapmadığı, taraflı davrandığı, benzer iş deneyim, iş bitirme ve iş denetleme belgelerinin taraflı olarak değerlendirildiği bu nedenle değerlendirme çalışmalarının ayrı bir komisyon tarafından yenilenmesi gerektiği” hususları dile getirilmiş, bunun üzerine idarece yazılan 10.07.2007 tarihli cevabi yazıda ise, “değerlendirmenin ihale komisyonu dışında yeni bir komisyon tarafından yapılmasının 4734 sayılı Kanunda öngörülmediği ve bu dilekçenin 3071 sayılı Kanun kapsamında değerlendirildiği, süresi içerisinde İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik kapsamında idareye şikayet başvurusunda bulunulması durumunda açık ve net bir şekilde ileri sürülecek iddialar konusunda ihale komisyon üyeleri dışında görevlendirilecek raportör marifetiyle iddiaların incelenerek karar verilebileceği dolayısıyla ihale komisyonu dışında bir değerlendirmenin de bu şekilde yapılabileceği” hususlarına yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi tarafından Kamu İhale Kurumuna verilen dilekçede yer verilen iddialara idareye verilen ve 3071 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen dilekçede yer verilmediğinden bu iddialarla ilgili olarak idare herhangi bir karar da alamadığından idareye şikayet mekanizmasının tüketilmediği ve bu yönüyle başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmüne aykırılık taşıdığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi uyarınca öncelikle ihaleyi yapan idareye başvurulması ve bu başvuru üzerine 30 gün içinde idarece karar verilmemesi veya verilen kararın uygun bulunmaması halinde Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerekirken, idareye şikayet yapılmadan Kuruma verilen dilekçenin ve eki belgelerin birer örneğinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle

 

Başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere ilgili idareye gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede; başvuru sahibinin 29.06.2007 tarihinde idareye dilekçe verdiği, söz konusu dilekçede “tekliflerin değerlendirilmesinde komisyonun ihale dokümanına uygun değerlendirme yapmadığı, taraflı davrandığı, benzer iş deneyimi, iş bitirme ve denetleme belgelerinin taraflı olarak değerlendirildiği bu nedenle değerlendirme çalışmalarının ayrı bir komisyon tarafından yenilenmesi gerektiği” hususları dile getirdiği ve bu hususlarında idareye başvuru olarak kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Bu nedenle başvurunun esastan incelenmesi gerektiği düşüncesiyle, Kurul’un çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                              Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul