İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2643
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :20
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2643
Şikayetçi:
 Yağışan İnşaat Taah. Ormn. Ürünl. San. Tic. Ltd. Şti, Ahmet Yesevi Mahallesi Demokrasi Caddesi Yağışhan İşhanı 143/5| Sultanbeyli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı, Abdurrahman Gazi Mah. Osman Gazi Cad. Samandıra-Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19136
Başvuruya konu ihale:
 2007/35687 İhale Kayıt Numaralı “Akpınar Mahallesinin Cadde ve Sokaklarına Yaya Kaldırımı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.30.0170/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı’nca 17.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akpınar Mahallesinin Cadde ve Sokaklarına Yaya Kaldırımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yağışan İnşaat Taah. Ormn. Ürünl. San. Tic. Ltd. Şti’nin 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  04.07.2007 tarih ve 19136 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; mali durum bildiriminde beyan edilen değerler ile banka referans mektubunda beyan edilen değerler aynı olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak banka referans mektubunda beyan edilen değerlerin asgari yeterlik kriterlerini karşıladığı iddia edilmektedir

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak;

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart form KİK030.0/Y, KİK030.1/Y) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

 

Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir…” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm doğrultusunda, idari şartnamenin 7.2.1 maddesinde “Teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler”in isteneceği düzenlemesi bulunan şikayete konu ihalede;

 

Başvuru sahibi tarafından söz konusu düzenlemeye ilişkin olarak teklifinde kendisi tarafından düzenlenen Türkiye Finans Katılım Bankası adına 7.500.000,00 YTL kullanılmamış nakit kredisi ve kullanılmamış teminat mektubu kredisinin olduğu bilgisi içeren mali durum bildirimi belgesi ile Türkiye Finans Katılım Bankası tarafından düzenlenen 1.500.000,00 YTL kullanılmamış nakit kredisi ve kullanılmamış teminat mektubu kredisinin olduğu bilgisi içeren 16.05.2007 tarih ve 257 sayılı banka referans mektubuna yer verdiği, ayrıca ihale işlem dosyasında söz konusu banka referans mektubunda yer alan bilgilerin doğruluğunu içeren teyit yazısının olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklifinde yer vermiş olduğu mali durum bildirimi ile banka referans mektubunda beyan edilen parasal değerlerin farklı olması nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırı bir durumun olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 20 ncı maddesinde isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenen incelenen ihalede;

 

1) Şen Tic. İnş. Malz. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunda, teklif tutarının rakamla “272.500,00” olarak, yazıyla “ikiyüzyetmişikibinbeşyüz(YTL)” olarak yazıldığı,

 

2) Aksu Eml. Müh. İnş. Taah. Nak. San. Tic. Faruk KURT’un teklif mektubunda, teklif tutarının rakamla “312.483,00YTL” olarak, yazıyla “üçyüzonikibindörtüzseksenüç” olarak yazıldığı,

 

3) Tantürk İnş. Taah. Nak. San. Tic. Remzi Tolga TÜRKÖZ’ün teklif mektubunda, teklif tutarının rakamla “248.234.12” olarak, yazıyla “ikiyüzkırksekizbin ikiyüzotuzdört YTL, oniki YKr” olarak yazıldığı,

 

İdare tarafından da teklif mektuplarında teklif edilen bedellerin para birimi belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”  hükmü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncü maddesinde,   

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

………………………………..

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu unsurlarındandır. Her üç istekliye ait teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazıldığı, YTL para biriminin belirtildiği, diğer taraftan İdari Şartnamenin “Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi” başlıklı 22 nci maddesinde yer alan “İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.” şeklindeki düzenleme gereği isteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak belirtmesinin zorunlu olduğu hususu birlikte değerlendirildiğinde anılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ancak İdari Şartnamenin yukarıda ifade edilen 7.2.1 maddesi düzenlemesi gereği Şen Tic. İnş. Malz. Ltd. Şti.’nin teklifinde, kendisi tarafından düzenlenen Türkiye Vakıflar Bankası adına 40.000,00 YTL kullanılmamış nakit kredisi ve 50.000,00 YTL kullanılmamış teminat mektubu kredisinin olduğu bilgisi içeren mali durum bildirimi belgesi ile Türkiye Vakıflar Bankası tarafından düzenlenen 40.000,00 YTL kullanılmamış nakit kredisi ve 100.000,00 YTL kullanılmamış teminat kredisinin olduğu bilgisi içeren 27.04.2007 tarihli banka referans mektubuna yer verdiği, ancak söz konusu banka referans mektubunun şikayete konu ihale için değil Çekmeköy Belediye Başkanlığının yapmış olduğu Çamlıca Mahallesi Muhtelif Cadde ve Sokaklarında Bordür ve Tretuvar Yapılması işi için düzenlendiği, ayrıca teklifinde yer vermiş olduğu mali durum bildirimi ile banka referans mektubunda beyan edilen parasal değerlerin farklı olduğu tespit edilmiş olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin bu husus olması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca Aksu Eml. Müh. İnş. Taah. Nak. San. Tic. Faruk KURT’un da teklifinde; kendisi tarafından düzenlenen 35.000,00 YTL kullanılmamış nakit kredisi ve 35.000,00 YTL kullanılmamış teminat mektubu kredisinin olduğu bilgisi içeren mali durum bildirimi belgesi ile aynı bilgileri içeren Kuveyt Türk katılım bankası A. Ş. tarafından düzenlenen 16.05.2007 tarih ve 2007/221 sayılı banka referans mektubuna yer verdiği, ancak istekli tarafından düzenlenen mali durum bildiriminde banka adının belirtilmediği tespit edilmiş olup anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak bu husus belirtilmelidir.

 

Tantürk İnş. Taah. Nak. San. Tic. Remzi Tolga TÜRKÖZ’ün teklif mektubunda teklif edilen bedelin para birimi belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin olarak anılan isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı 19.06.2007 tarih ve 3 sayılı işleminde anılan isteklinin idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan düzenleme gereği birim fiyat analizlerin ekinde analizlerdeki rayiç fiyatlarının nasıl tespit edildiğini gösteren teklif fiyat, proforma fatura gibi belgelere yer verilmediği hususu da teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayıldığı tespit edilmiştir.

 

Ancak İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde yer alan “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ile bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini oluşturan hesap cetvelini tekliflerin ekinde sunmaları zorunludur.” şeklindeki düzenleme ile isteklilerden teklifleri ekinde yer verecekleri analizlerde belirtilen fiyatlarının nasıl tespit edildiğini gösteren teklif fiyat, proforma fatura gibi belgeler istenilmediğinden isteklinin teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul