İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2645
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :24
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2645
Şikayetçi:
 Alpyapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İsmetpaşa Mah. 6. Sok. Bayındır İş Merkezi No: 14/1 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Göksu EDAŞ,Karamanlı Mah. Dr. Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı No: 20 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19689
Başvuruya konu ihale:
 2007/53044 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş İli Elbistan, Afşin ve Göksun İlçelerine Bağlı Kasabaların AG+OG Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.07.2007 tarih ve 06.05.57.0157/2007-31E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göksu EDAŞ tarafından 20.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kahramanmaraş İli Elbistan, Afşin ve Göksun İlçelerine Bağlı Kasabaların AG+OG Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alpyapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 20.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.07.2007 tarih ve 19689 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) KİK006.0/Y Standart Formu “İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi” tanzim edilmeden ihale işlemlerinin sürdürüldüğü,

 

            2) İhale konusu işin ön veya kesin projesinin ihale dokümanları arasında bulunmadığı, beton direkli şebekenin projesi ve direk listesinin olmaması nedeniyle imalatçı firmaların teklif vermekten kaçındıkları,

 

            3) 4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerindeki bilgilerin İdari Şartnamelerde belirtilmesinin gerektiği, ancak bu bilgilerin ihale şartnamesine yazılmayarak Kanunun bu maddesine aykırı davranıldığı,

 

            4) Kamu İhale Genel Tebliğinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere CD Birim Seri Numarasının ihale satın alma belgesine işlenmesi gerekirken işlenmediği,

 

            5) İhale dokümanı satın alındığına dair verilen belgede “ekteki dizi pusulası”ndan bahsedilirken, dizi pusulasının verilmediği,

 

            6) İhale ilanında en az 2 yıl deneyimli şantiye şefi istenirken, İdari Şartnamede “B Tipi 6 ay Mesleki Deneyim” arandığı,

 

            7) İdari Şartnamede “isteklinin organizasyon yapısı, iş hacmi ve bilanço ile ilgili belgelerin” istenildiği, ancak ihale ilanında söz konusu belgelerin istenildiğine dair bir düzenlemenin yer almadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, ihaleye teklif veren tüm istekliler için, KİK006.0/Y Standart Formu “İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi”nin tanzim edildiği  anlaşıldığından, başvuru sahibinin, “KİK006.0/Y Standart Formu ‘İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi’ tanzim edilmeden ihale işlemlerinin sürdürüldüğü” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin, ‘İhale Dokümanının Kapsamı’ başlıklı 6 ncı maddesinden, işin projesinin ihale dokümanı kapsamında mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ancak, bu hususa ilişkin dipnotta; “Projenin 1/5000’lik (ve/veya üzeri ölçekte) YG(OG) Projesi ile Trafo Bölgesi bazında Genele Taalluk Eden Mahal Listelerini içeren kısmı (bu şartnamenin 20.2 ve 59.2 maddelerine göre yapılan paket ihalelerde işlerin her birine ait proje ve mahal listeleri) ihale dokümanında yer alacak, diğer ayrıntıları ihtiva eden klasörleri (Kesin proje/projeler) ise ihale dokümanının görülüp satın alınacağı birimde hazır tutulacak ve istendiği takdirde bedeli karşılığı temin edilecektir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Aynı düzenlemeye, ihale dokümanına ilişkin dizi pusulasında da yer verildiği görülmüştür.

Ayrıca, söz konusu dizi pusulasında yer alan “Not 1” de;

 

1-     Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,

2-     Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik Şartnameleri (YG (OG) Dağıtım Hattı ihalelerinde),

3-     Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları

4-     Diğer teknik ve özel şartnameler (varsa),

5-     TEDAŞ Malzeme Teknik Şartnameleri (İhale dokümanında sadece liste yer alacaktır),

6-     Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği,

7-      Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliğinin,

 

“İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükteki yayımlarının, ihaleye ait diğer dokümanlarla birlikte idari şartname ve sözleşmenin eki olduğu, bu belgelerin ihale dokümanıyla birlikte satılmayacağı, ancak ihale dokümanının görülüp satın alınacağı birimde hazır tutulacağı ve istendiği takdirde bedeli karşılığı temin edileceği” belirtilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının ve projelerin incelenmesi neticesinde;

 

Şikayete konu işin Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesinde; Karaelbistan ve İğde Kasabaları, Afşin ilçesinde Tanır ve Arıtaş Kasabaları, Göksun İlçesinde Ericek, Çardak, Değirmendere, ve B. Kızılcık Kasabaları ile Ekinözü ilçe merkezi olmak üzere toplam 9 merkezde AG+OG elektrik tesis yapım işi olduğu,

 

Bu merkezlere ait projelerin değişik yıllarda çizilip onaylandığı, projelerin farklı yıllarda çizilmiş olmaları nedeniyle projelerin çizim teknikleri açısından birbirinden farklılıklar arz ettiği, projelerde kullanılan sembolleri gösterir lejantlarda sembol bilgisi olarak beton direğin yer almadığı ancak, idareden alınan şifai bilgiye göre çizim yılı 2002’den daha eski olan Değirmendere, İğde, Çardak, Tanır Kasabalarında, tesisin yapımında kullanılacak direklerin beton direk olduğunun ifade edildiği, söz konusu beton direklerin “-●-” şeklindeki sembol ile gösterildiği, 

 

Ekinözü, B. Kızılcık ve Ericek Kasabalarına ait olan ve 2006 yılından sonra çizilen projelerde ise “●” şeklindeki sembol ile ağaç direklerin gösterildiği, 

 

Beton ve Ağaç direklerin sembollerinin benzer olduğu, projelerde beton direk olarak gösterilen “-●-”şeklindeki sembolün yanında sadece “Yeni AG Direği” ibaresinin yazıldığı, direklerin beton direk olacağına ilişkin ayırıcı bir belirlemenin de yapılmamış olduğu, dolayısıyla projelerin tümü göz önüne alındığında; beton direklerin hangi direkler olduğuna ilişkin kesin ve net bir verinin bulunmadığı görülmüştür.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin “ihale konusu işin ön veya kesin projesinin ihale dokümanları arasında bulunmadığı, beton direkli şebekenin projesi ve direk listesinin olmaması nedeniyle firmaların teklif vermekten kaçındıkları” yönündeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

Ayrıca, İdari şartnamenin, ‘İhale Dokümanının Kapsamı’ başlıklı 6 ncı maddesinde ve ihale dokümanına ilişkin dizi pusulasında yer verilen düzenlemeden, satışa sunulan ihale dokümanı kapsamında işin projesinin yer almadığı, bu projelerin idarede görülebileceği ve istenilmesi halinde bedeli karşılığında ayrıca satılacak olmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği başlıklı 18 inci maddesinde yer verilen; “İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur” hükmüne aykırı olduğu,

 

Ayrıca, işin projelerinin ve yukarıda 7 madde halinde sayılan diğer ihale dokümanlarının ihale dokümanıyla birlikte verilmeyip, talep edilmesi halinde belli olmayan bir bedel karşılığında satılacak olmasının da  anılan Yönetmeliğin ‘İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması’ başlıklı 30 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan; “Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde;

“…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği…” hükmü yer almaktadır.

 

İnceleme konusu ihaleye İdari Şartnamede, işin adı, idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile ihale usulü ve ihale tarihinin belirtildiği,

 

Ancak, işin niteliği, türü ve miktarı ile ihale saati ve tekliflerin nereye verileceğinin belirtilmediği yukarıda belirtilen bilgilere ihale ilanında yer verildiği , ilanın ihale dokümanının bir parçası olmadığı göz önüne alındığında; idari şartnamede ihalenin miktarı ve  türü, ihale tarih ve saati, tekliflerin nereye verileceği ile ilgili bilgilere yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin “4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerindeki bilgilerin İdari Şartnamelerde belirtilmesinin gerektiği, ancak bu bilgilerin ihale şartnamesine yazılmayarak Kanunun bu maddesine aykırı davranıldığı” yönündeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar’ başlıklı bölümünde; ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını compact disc (CD) ortamında isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla almaları zorunlu olan güvenlik önlemlerinin neler olduğu 5 madde halinde belirlenmiştir. Beşinci maddede;

 

            “0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,” hususuna yer verilmiştir.

 

            Anılan maddenin devamında ise;“Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.” hükmü bulunmakta olup, idarece ihale dokümanının CD ortamında satılması halinde, yukarıda yer verilen hüküm uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu işe ilişkin idari şartnamenin ‘İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini’ başlıklı 4 üncü maddesinin 4.2 nolu maddesinde;

 

            “İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare yetkililerince başvuru sahibi için tanzim edilen İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Formda, “ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığının kontrol edildiğinin ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi  pusulasıyla birlikte teslim edildiğinin” doküman satın alan tarafından beyan edildiği, aynı formda “İhale dokümanı ekteki dizi pusulasında verilen muhteviyattadır” şeklinde bir ifadenin de yer aldığı, ancak form ekinde dizi pusulasının verilmemiş olduğu  anlaşılmıştır.

 

Yine de, talep edilmesi halinde dizi pusulasının verilmesinin mümkün olacağı, başvuru sahibi tarafından talep edildiği halde idarece dizi pusulasının kendilerine verilmediği yönünde bir iddiasının bulunmadığı, bu durumda dizi pusulasının ihale dokümanı ile birlikte istekliye verilmemiş olmasının, ihale sonucuna etkisi olan bir aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmiştir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin “İhale dokümanı satın alındığına dair verilen belgede “ekteki dizi pusulası”ndan bahsedilirken, dizi pusulasının verilmediği” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihaleye ait ilanın  4.3.2 maddesinde; “Teknik personel taahhütnamesi: 1 Adet A Tipi Şantiye Şefi ( Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi) Benzer İşlerde en az 2 yıl deneyimli, İstekli sözleşme süresince Şantiye Şefini çalıştırmayı taahhüt edecektir.Taahhüt edilen teknik personelin belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösteren belgeler (Ayrıntılar İdari Tip Şartnamesinde belirtilmiştir.) Sözleşme imzasından sonra 5 (beş) takvim günü içinde ibraz edilecektir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2.2 maddesinde ise; “6 ay mesleki deneyimi olmak kaydıyla 1 adet B tipi şantiye şefi” istenilmiştir.

 

İlanda teknik personel olarak, benzer işlerde 2 yıl deneyimli A tipi şantiye şefi istenmişken, ihale dokümanında 6 ay deneyimli B tipi şantiye şefi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, isteklileri tereddüte düşüreceği ve rekabeti engelleyeceği değerlendirilmiştir.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin “İhale ilanında en az 2 yıl deneyimli şantiye şefi istenirken, İdari Şartnamede “B Tipi 6 ay Mesleki Deneyim” arandığı” yönündeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

 

 

7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihale ilanının Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler’ başlıklı 4.2 maddesinde;

 

“Bankalardan temin edilecek belgeler:

 

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,” düzenlemesine yer verildiği,

 

İdari şartnamenin ‘Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler’ başlıklı 7.2 maddesinde ise, ilanda yer verilen bankalardan temin edilecek belgelerin yanı sıra, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler ile isteklinin iş hacmini gösterir belgelerin sunulmasına ilişkin bir düzenleme yapıldığı, anılan maddenin dipnotunda yapılan açıklamada ise; isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler ile isteklinin iş hacmini gösterir belgelerin, yaklaşık maliyeti eşik değerin %5’inin altında olan ihalelerde istenmeyeceği, istenip istenmeyeceğine ilişkin belirlemenin ilanda yapılması gerektiğine yer verildiği görülmüştür.

 

Bu haliyle ihaleye teklif verecek isteklilerden, bilanço veya eşdeğer belgeleri ile iş hacmini gösterir belgelerinin istenip istenmeyeceğine, işin ilanında yer verileceği, ilanda ise söz konusu belgelere yer verilmediği, kaldı ki işin yaklaşık maliyeti de göz önüne alındığında, söz konusu belgelerin istenilmemesi gerektiği, dolayısıyla sunulma zorunluluğunun bulunmadığı değerlendirilmiştir. Ayrıca, idarece bu sebeple hiçbir isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılmadığı görüldüğünden, bu aykırılığın esas üzerinde bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin “İdari Şartnamede “isteklinin organizasyon yapısı, iş hacmi ve bilanço ile ilgili belgelerin” istenildiği, ancak ihale ilanında söz konusu belgelerin istenildiğine dair bir düzenlemenin yer almadığı,” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar aşağıda yer almıştır:

 

1) Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ihale komisyonunun aşağıda 6 asil ve 6 yedek üyeden oluşturulduğu,

 

            Şikayete konu ihale dosyasının incelenmesinden, 18.06.2007 tarihli ihale komisyonu tutanaklarında ve 29.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ihale komisyonunda yer alan 4 asil ve 2 yedek üyenin bulunduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü mevcuttur.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı V/B maddesinin ikinci fıkrasında; 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri gereğince ihale komisyonunun en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşturulacağı hükme bağlanmış olup idarece belirlenen komisyonun 6 kişiden oluştuğu ve ihale komisyonu tutanaklarında ve ihale komisyonu kararında 6 kişinin imzasının bulunduğu görüldüğünden ihale komisyonunun oluşturulmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

2) 21.03.2007 tarihi ihale onay belgesinde işin yaklaşık maliyetinin, kullanılabilir ödenek tutarından yüksek belirlendiği, ihale konusu işin süresinin 160 takvim günü olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun ‘Temel İlkeler’ başlıklı 5 inci maddesinde “Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.” hükmü,

 

Aynı maddenin gerekçesinde; “Ödeneği bulunmayan işlerin ihalesinin yapılması uygulamada pek çok ihtilafa neden olduğundan, ihalesi yapılacak her iş için ödeneğinin bulunması zorunluluğu getirilmiştir. “ açıklaması yer almaktadır.

 

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde, “Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek tutarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede, idarece ihale konusu işin ödeneğinin yaklaşık maliyeti dahi karşılamadığı, ihale konusu iş için gereken ödenek ayrılmadan ihaleye çıkıldığı anlaşıldığından idarece tesis edilen işlemin 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve anılan Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul