İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2646
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :22
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2646
Şikayetçi:
 Cevat AKGÜN, Telli Çeşme Meydanı Nu:13 Uzunköprü/KIRKLARELİ
 İhaleyi yapan idare:
 DSİ Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü 112. Şube Müdürlüğü, Edirne Asfaltı 6/2 39100 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17610
Başvuruya konu ihale:
 2007/68775 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli Merkez Dereköy’ün Burgazcık Kapine ve Kocadere Taşkın Koruma Tesisi Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 06.04.57.0176/2007-61E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            DSİ Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü 112. Şube Müdürlüğünce 27.06.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2007/68775 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli Merkez Dereköy’ün Burgazcık Kapine ve Kocadere Taşkın Koruma Tesisi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Cevat  AKGÜN’ün, 19.06.2007 tarih ve 17610 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle; şikayet konusu ihalenin, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin EK-II listesinin  21 nci maddesine göre ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde, “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınmadığı, bu haliyle ihalenin, 2872 sayılı Çevre Kanunun 10 uncu maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak idareden 20.06.2007 tarih ve 1202-8053 sayılı yazımız ile;

1) İhale sürecinin bulunduğu aşama,

2) Bu süreçte idareye yapılan bir şikayet başvurusu olup olmadığı, varsa alınan kararlar, yapılan işlemler ve süren incelemeler,

3) Başvuru sahibi Cevat AKGÜN tarafından 13.06.2007 tarihi itibarıyla ihale dokümanı satın alınıp alınmadığı,

4)Başvuruya konu ihalenin ilgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna tabi olup olmadığı hususunda;

a) Tabi olmaması halinde, tabi olmama gerekçesine ilişkin belge ve bilgiler,

b) Tabi olması halinde konuyla ilgili yürütülen işlemlere ilişkin belge ve bilgiler istenilmiş, idarenin 25.06.2007 tarih ve 18157 sayı ile kayıtlarımıza alınan cevabında özetle;

 

            Kırklareli Valiliği İl Çevre Müdürlüğünün 22.06.2007 tarihli yazısı ile, söz konusu ihalenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliğinin EK-II listesinin 21 nci maddesinin (d) bendi kapsamında kaldığının, söz konusu işe ilişkin proje tanıtım dosyası hazırlanması gerektiğinin belirtildiği ifade edilerek, gerekli belgenin inşaat faaliyetine başlanmadan alınacağı belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde;

 

“İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

 

16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü’ başlıklı 6 ncı maddesinde;

 

            “Bu Yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu, Ek-II’ye tabi projeler için proje tanıtım dosyası hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

 

            Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü vermekle yükümlüdürler.

 

            Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay (Çevre düzeni plan tadilatı onayları dahil), izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.” hükmüne,

 

7 nci maddesinde ise;

 

“Bu Yönetmeliğin;

 

a) EK-I listesinde yer alan projeler ile,

 

b) Ek-II listesinde bulunup

 

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur.” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

           

Anılan Yönetmeliğin EK II Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesinin ‘Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları’ başlığı altında yer alan 21 inci sırasının (d) bendinde;

 

            “Taşkın önleme veya başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi,” hususuna yer verildiği görülmüştür.

 

06.07.2007 tarih ve 1336-8949 sayılı yazımızla idareden 22.06.007 tarihinden itibaren başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak  tesis edilen herhangi bir işlem olup olmadığı hususu ile, tesis edilen işlemlere ilişkin belge ve bilgiler istenmiş olup, ilgili idarenin 12.07.2007 tarih ve 20026 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan yazısında özetle;

 

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale sürecinin durdurulduğu ifade edilerek, bahse konu iş için ÇED belgesinin alınmış olduğu belirtilmiş ve söz konusu belgenin bir örneği yazı ekinde Kuruma gönderilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin 27.06.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale tarihi itibarıyla “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir”  kararının alınmamış olmasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası Hazırlama Yükümlülüğü başlıklı 6 ncı maddesi hükümlerine aykırı olduğu, ancak idarenin ÇED Yönetmeliğine uygun işlemlere 22.06.2007 tarihinde başladığı ve Kırklareli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün 09.07.2007 tarih ve 2007/9 sayılı kararı ile, şikayete konu ihaleye ilişkin olarak “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” belgesinin verilmiş olduğu hususları, anılan belgenin içeriği ile birlikte dikkate alındığında, aykırılığın sonuç üzerinde etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince iddiaların uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul