İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Karar No: 2007/UY.Z-2647
 • Toplantı No: 2007/046
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :42
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2647
Şikayetçi:
 Alpyapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., İsmetpaşa Mahallesi 6.Sokak Bayındır İşmerkezi No:14/1 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. Karamanlı Mah. Dr. Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı No:20 46050 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.07.2007 / 19687
Başvuruya konu ihale:
 2007/53050 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş İli Merkez TM-2 İnd. Adana ve Gaziantep Yolu Beton Direkli+Yeraltı Kablolu AG+OG Elektrik Tesis Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 06.05.59.0120/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 18.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007/53050 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş İli Merkez TM-2 İnd. Adana ve Gaziantep Yolu Beton Direkli+Yeraltı Kablolu AG+OG Elektrik Tesis Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Alpyapı İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.07.2007 tarih ve 19687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Şikayet başvuruları üzerine idarece verilen cevabın İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesine uygun olmadığı,

 

            2) İhale dokümanları içerisinde ön veya kesin projenin yer almadığı, idari şartnamenin 6 ıncı maddesinin 1 (b) alt bendinde işin projesi bölümünde açıklama verildiği ancak bu açıklamaya uygun olarak belirtilen projenin ihale dokümanı (CD) içerisinde bulunmadığı, idarece verilen cevap yazısında mevcut olduğu iddia edilen projenin ihale dokümanında yer almadığı, teklif listesi içerisinde beton direk listesinin bulunmadığı,

 

3) 4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerindeki bilgilerin idari şartnamelerde belirtilmesinin gerektiği, ancak bu bilgilerin ihale şartnamesine yazılmayarak Kanunun bu maddesine aykırı davranıldığı,

 

4) Kamu İhale Genel Tebliğinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere CD Birim Seri Numarasının ihale satın alma belgesine işlenmesi gerekirken işlenmediği,

 

            5) İhale dokümanı satın alındığına dair verilen belgede “ekteki dizi pusulası”ndan bahsedilirken, dizi pusulasının verilmediği,

 

            6) İhale ilanında işin süresinin 120 takvim günü, teklif geçerlilik süresinin ise 150 gün olarak belirtildiği ve bunun 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırı olduğu,

 

            7) İhale ilanında en az 5 yıl deneyimli şantiye şefi istenirken idari şartnamede “B tipi 6 ay mesleki deneyim” arandığı, ihale ilanında teklif geçerlilik süresi 150 gün iken idari şartnamede bu sürenin 120 gün olarak belirtildiği, bu hususların 4734 sayılı Kanunun 24 üncü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 18 inci maddesine aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu anlaşılmıştır. İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruşlara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, “İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin 18.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 28.06.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, her ne kadar idarece şikayete verilen cevap yazısında İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen hususların birçoğuna yer verilmediği görülmekle birlikte idarece başvuru sahibinin dilekçesinin ilgi tutularak, şikayetin uygun bulunmadığı belirtilerek cevap verildiği ve söz konusu cevabi yazının başvuru sahibinin şikayete konu ettiği ihaleye yönelik olduğu anlaşıldığından bu iddia uygun bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin, “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinden, işin projesinin ihale dokümanı kapsamında mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ancak, bu hususa ilişkin dipnotta;

 

            “Projenin 1/5000’lik (ve/veya üzeri ölçekte) YG(OG) Projesi ile Trafo Bölgesi bazında Genele Taalluk Eden Mahal Listelerini içeren kısmı (bu şartnamenin 20.2 ve 59.2 maddelerine göre yapılan paket ihalelerde işlerin her birine ait proje ve mahal listeleri) ihale dokümanında yer alacak, diğer ayrıntıları ihtiva eden klasörleri (Kesin proje/projeler) ise ihale dokümanının görülüp satın alınacağı birimde hazır tutulacak ve istendiği takdirde bedeli karşılığı temin edilecektir.” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            Aynı düzenlemeye, ihale dokümanına ilişkin dizi pusulasında da yer verildiği görülmüştür.

 

            Ayrıca, söz konusu dizi pusulasında yer alan notta;

 1. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi,
 2. Kırsal Dağıtım Tesisleri YG (OG) Dağıtım Hatları Teknik Şartnameleri (YG (OG) Dağıtım Hattı ihalelerinde),
 3. Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları
 4. Diğer teknik ve özel şartnameler (varsa),
 5. TEDAŞ Malzeme Teknik Şartnameleri (İhale dokümanında sadece liste yer alacaktır.),
 6. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile

7.      Yapım İşleri Muayene Kabul Yönetmeliğinin ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükteki yayımlarının, ihaleye ait diğer dokümanlarla birlikte idari şartname ve sözleşmenin eki olduğu, bu belgelerin ihale dokümanıyla birlikte satılmayacağı, ancak ihale dokümanının görülüp satın alınacağı birimde hazır tutulacağı ve istendiği takdirde bedeli karşılığı temin edileceği belirtilmiştir.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının ve projelerin incelenmesi neticesinde;

 

            Şikayete konu işin Kahramanmaraş-Merkez Adana Yolu Yeraltı ENH ve Kahramanmaraş-Merkez Gaziantep Yolu Yeraltı ENH olmak üzere toplam 2 hatta AG+OG elektrik tesis yapım işi olduğu, bu hatlara ait projelerde beton direklere ilişkin bir lejantın yer almadığı, lejant haricinde ilave bir bilginin de bulunmadığı, bu nedenle beton direklerin sayısı ve yeri hakkında bir bilgiye proje üzerinden ulaşılamadığı, projelerin tümü göz önüne alındığında beton direklere ilişkin kesin ve isteklileri tereddüte düşürmeyecek bir verinin bulunmadığı görülmüştür.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin “ihale konusu işin ön veya kesin projesinin ihale dokümanları arasında bulunmadığı, beton direkli şebekenin projesi ve direk listesinin olmaması nedeniyle firmaların teklif vermekten kaçındıkları” yönündeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

            Ayrıca, idari şartnamenin, “İhale Dokümanının Kapsamı” başlıklı 6 ncı maddesinde ve ihale dokümanına ilişkin dizi pusulasında yer verilen düzenlemeden, satışa sunulan ihale dokümanı kapsamında işin projesinin yer almadığı, bu projelerin idarede görülebileceği ve istenilmesi halinde bedeli karşılığında ayrıca satılacak olmasının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği” başlıklı 18 inci maddesinde yer verilen;

 

            “İdare tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, işin projesini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.” hükmüne aykırı olduğu,

 

            Ayrıca, işin projelerinin ve yukarıda 7 madde halinde sayılan diğer ihale dokümanlarının ihale dokümanıyla birlikte verilmeyip, talep edilmesi halinde belli olmayan bir bedel karşılığında satılacak olmasının da anılan Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan;

 

            “Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanların satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, ihale doküman bedelinin bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.” hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde;

 

            “…İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

            a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

            b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

            c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği…” hükmü yer almaktadır.

 

            İnceleme konusu ihaleye idari şartnamede, işin adı, idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası ile ihale usulü ve ihale tarihinin belirtildiği ancak, işin niteliği, türü ve miktarı ile ihale saati ve tekliflerin nereye verileceğinin belirtilmediği, yukarıda belirtilen bilgilere ihale ilanında yer verildiği, ilanın ihale dokümanının bir parçası olmadığı göz önüne alındığında; idari şartnamede ihalenin miktarı ve türü, ihale tarih ve saati, tekliflerin nereye verileceği ile ilgili bilgilere yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin “4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (a), (b), (c) bentlerindeki bilgilerin İdari Şartnamelerde belirtilmesinin gerektiği, ancak bu bilgilerin ihale şartnamesine yazılmayarak Kanunun bu maddesine aykırı davranıldığı” yönündeki iddiası yerinde görülmüştür.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin ‘CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar’ başlıklı bölümünde; ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını compact disc (CD) ortamında isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla almaları zorunlu olan güvenlik önlemlerinin neler olduğu 5 madde halinde belirlenmiştir. Beşinci maddede;

 

            “0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,” hususuna yer verilmiştir.

 

            Anılan maddenin devamında ise;

 

            “Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.” hükmü bulunmakta olup, idarece ihale dokümanının CD ortamında satılması halinde, yukarıda yer verilen hüküm uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu işe ilişkin idari şartnamenin “İhale Dokümanın Görülmesi ve Temini” başlıklı 4 üncü maddesinin 4.2 nolu maddesinde;

 

            “İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdare yetkililerince başvuru sahibi için tanzim edilen İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Formda, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğu ve belgelerin tamam olup olmadığının kontrol edildiğinin ve tamamı aslına uygun olarak, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte teslim edildiğinin doküman satın alan tarafından beyan edildiği, aynı formda “İhale dokümanı ekteki dizi pusulasında verilen muhteviyattadır” şeklinde bir ifadenin de yer aldığı, ancak form ekinde dizi pusulasının verilmemiş olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yine de, talep edilmesi halinde dizi pusulasının verilmesinin mümkün olacağı, başvuru sahibi tarafından talep edildiği halde idarece dizi pusulasının kendilerine verilmediği yönünde bir iddiasının bulunmadığı, bu durumda dizi pusulasının ihale dokümanı ile birlikte firmaya verilmemiş olmasının, ihale sonucuna etkisi olan bir aykırılık teşkil etmediği görülmüştür.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin “İhale dokümanı satın alındığına dair verilen belgede “ekteki dizi pusulası”ndan bahsedilirken, dizi pusulasının verilmediği” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

            23.05.2007 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 2 nci maddesinin (d) alt bendinde ihale konusu yapım işinin süresinin 120 takvim günü olduğu, anılan ilanın 10 uncu maddesinde ise tekliflerin geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren 150 takvim günü olarak düzenlendiği görülmüştür.

 

            Teklif geçerlilik süresi, ihale ilanı ve idari şartnamede idarece belirtilmekte olup istekliler tarafından verilen tekliflerin ne kadar süre ile geçerli olacağının tespitine yöneliktir. İhale konusu işin süresi ise işin ne kadar sürede yapılıp tamamlanacağına ilişkin bir kavramdır.

 

            Teklif geçerlilik süresi ve işin süresine ilişkin olarak yapılan belirlemelerin birbiri ile bir bağlantısı olmadığı gibi bu konuda idarece yapılan düzenlemenin de bir aykırılık teşkil etmediği görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Şikayete konu ihaleye ait ilanın isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeleri düzenleyen 4.3.2 maddesinde;

 

            Pozisyonu     Adet    Mesleki Ünvanı                                  Mesleki Özellikleri Şantiye Şefi

            Şantiye Şefi     1          Elektrik veya                                     En az 5 (beş) yıl deneyimli

                                               Elektrik-Elektronik Mühendisi

 

            İstekli sözleşme süresince yukarıda belirtilen personeli (ihale ilanına göre) çalıştırmayı taahhüt edecektir. Mesleki deneyim için; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir (Ayrıntılar idari şartnamesinde açıklanmıştır).” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeleri ile bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı maddesinde ise teknik personel için yapılan düzenlemede;

 

            Yaklaşık maliyeti eşik değerin %2’sine eşit veya üzerinde olan ihalelerde A tipi şantiye şefi istenmiş, A tipi şantiye şefinin benzer işlerde 2 yıl deneyimli olması öngörülmüştür.

           

            Yaklaşık maliyeti eşik değerin %2’sinin altında olan ihalelerde ise B tipi şantiye şefi istenmiş, B tipi şantiye şefinin benzer işlerde 6 ay deneyimli olması öngörülmüştür.

 

            İdarece şikayete konu ihalede 1 adet B tipi şantiye şefi istendiği anlaşılmıştır.

 

            İlanda teknik personel olarak, benzer işlerde 5 yıl deneyimli şantiye şefi istenmişken, ihale dokümanında 6 ay deneyimli B tipi şantiye şefi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, isteklileri tereddüte düşüreceği ve rekabeti engelleyeceği görülmüştür.

 

            Ayrıca incelemeye konu ihalenin yaklaşık maliyetinin eşik değerin %2’sinin üstünde olduğu dikkate alındığında seçilmesi gereken teknik personel tipinin A tipi şantiye şefi olması gerekirken idarece yapılan belirlemenin bu haliyle de hatalı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Dolayısıyla, başvuru sahibinin “İhale ilanında en az 2 yıl deneyimli şantiye şefi istenirken, İdari Şartnamede “B Tipi 6 ay Mesleki Deneyim” arandığı” yönündeki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

İhale ilanının 10 uncu maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin, ihale tarihinden itibaren 150 takvim günü olduğu, idari şartnamenin 25.1 maddesinde ise de bu sürenin 120 gün olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede teklif geçerlilik süresine ilişkin hususta; ilan ile idari şartnamenin birbirine uygun olarak düzenlenmemesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 28 nci maddesinde belirtilen;

 

            “İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).

            İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

            İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Bu hükümde idarece hazırlanan ilan metni ile diğer dokümanların birbirine uygun olması gerektiği belirtilmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede yapılan bu aykırılık ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gibi dokümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilemeyeceği yolundaki 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırılık taşımaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin ihale komisyonunun 6 asil ve 6 yedek üyeden oluşturulduğu,

 

            Şikayete konu ihale dosyasının incelenmesinden, 18.06.2007 tarihli ihale komisyonu tutanaklarında ve 29.06.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ihale komisyonunda yer alan 4 asil ve 2 yedek üyenin bulunduğu görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü mevcuttur.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Tanımlar” başlıklı V/B maddesinin ikinci fıkrasında; 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) bendiyle, 4734 sayılı Kanunun "İhale Komisyonu" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılarak daha önce yer alan "genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise" ibaresi "ve" şeklinde değiştirilmiş ve bu değişikliğin 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Buna göre ihale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir. İhale komisyonlarının idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Anılan mevzuat hükümleri gereğince ihale komisyonunun en az 5 ve tek sayıda kişiden oluşturulacağı hükme bağlanmış olup, idarece belirlenen komisyonun 6 kişiden oluştuğu ve ihale komisyonu tutanaklarında ile ihale komisyonu kararında 6 kişinin imzasının bulunduğu görüldüğünden, ihale komisyonunun oluşturulmasının mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul