İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2649
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :25
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2649
Şikayetçi:
 Termal İnş. Turz. Tic. San. ve Ltd. Şti., Mimar Sinan Caddesi No: 8/C YALOVA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü,Yalı Cad. Kurtuluş Sok. No:3 YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.07.2007 / 19987
Başvuruya konu ihale:
 2007/58932 İhale Kayıt Numaralı “Esenköy İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarım Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.68.0157/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce 31.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Esenköy İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Termal İnş. Turz. Tic. San. ve Ltd. Şti.’nin 26.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.07.2007 tarih ve 19987 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            31.05.2007 tarihinde Yalova Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından yapılan “Esenköy İlköğretim Okulu Güçlendirme ve Onarım İşi” ihalesinin, ihale yetkilisi tarafından, yeterli rekabetin sağlanmadığı gerekçesiyle iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,  

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale komisyonu tarafından, “İhaleye katılan firmaların“Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 11 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarına muhalefet ettikleri ve aykırı davrandıkları kanaatinin komisyonlarında oluştuğuna” ilişkin 31.05.2007 tarihli Tutanak düzenlenmiştir.

 

31.05.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ise; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Termal Ltd. Şti.’ ne, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise Kocasinan Ltd. Şti.’ ne ait olduğu, ancak ihaleye katılan firmaların“Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 11 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarına muhalefet ettikleri ve aykırı davrandıkları kanaatinin komisyonlarında oluştuğu, sonuç olarak ihale konusu işin 299.700,00 YTL teklifi veren Termal Ltd. Şti. firmasına ihale edilmesi kararının ita amirinin yetki ve onayına sunulmasına karar verildiği” belirtilmiştir.    

 

İhale yetkilisince 11.06.2007 tarihinde, ihale komisyonu kararı üzerine “rekabetin yeterince sağlanamadığı anlaşıldığından bütün tekliflerin reddedilmesi” şeklinde not düşülerek ihale iptal edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale komisyonu kararında ve 31.05.2007 tarihli Tutanakta ifade edilen; İhaleye katılan firmaların“Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname”nin 11 inci maddesinin (a) ve (b) fıkralarına muhalefet ettikleri ve aykırı davrandıkları kanaatinin komisyonlarında oluştuğu”  hususu dikkate alındığında, idarenin 11.06.2007 tarihinde ihaleyi iptal etmesinde ihale mevzuatına herhangi bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul