İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2650
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :26
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2650
Şikayetçi:
 Orki İnşaat Tic. San. Ltd. Şti., GMK Bulvarı 45/7 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kazım Karabekir Caddesi 06030 Ulus / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12863
Başvuruya konu ihale:
 1) 2007/48930 İhale Kayıt Numaralı “Kesikköprü-Ankara İv. Art. Tes. Ar. Tem. Edil. Çelik Borunun Montajı ve Katodik Korumasının yapılması” İhalesi, 2) 2007/48972 İhale Kayıt Numaralı “Pompa İstasyonları, Su Depoları, Su Alma Yapısı İnşaatı, Uyg. Projelerinin Yapılması ve Diğer İşler” İhalesi, 3) 2007/48946 İhale Kayıt Numaralı “Pompa İstasyonlarının Enerji Temini İçin Enerji Nakil Hattı, Trafo Şalt Tesisi Yapılması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 06.03.21.0157/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce 30.04.2007 tarihinde Pazarlık Usulü (21/b) ile yapılan “Kesikköprü-Ankara İv. Art. Tes. Ar. Tem. Edil. Çelik Borunun Montajı ve Katodik Korumasının Yapılması”, “Pompa İstasyonları, Su Depoları, Su Alma Yapısı İnşaatı, Uyg. Projelerinin Yapılması ve Diğer İşler” ile “Pompa İstasyonlarının Enerji Temini İçin Enerji Nakil Hattı, Trafo Şalt Tesisi Yapılması” ihalelerine ilişkin olarak Orki İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.´ nin, 02.05.2007 tarih ve 12863 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 08.05.2007 tarih ve 06.03.21.0157/2007-19 sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 10.05.2007 tarih ve 2007/AK.Y-321.1 sayılı Kurul Kararıyla “İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca başvuru dilekçesi ve eklerinin bir örneğinin ihaleyi yapan İdareye gönderilmesine”  karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde;

İddialar yerinde olmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,  

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

Yazılı Başvuruda  özetle;             

 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün “Kesikköprü Barajından - İvedik Arıtma Tesislerine Su Getirme” adlı tek bir projeyi 4 bölüme ayırarak 2007/48930, 2007/48972, 2007/49050 ve 2007/48946 ihale kayıt numaralı 3 adet yapım, 1 adet mal alım ihalesi şeklinde  4734 sayılı kanunun 21/b maddesine göre "Pazarlık Usulü" ile ihaleye çıkardığı,

           

Söz konusu projenin bir bütün olduğu, 4 parçaya bölünerek ayrı ayrı ihale edilmesinin ve bu ihalelerin de  4734 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre “Açık İhale usulü” ile değil de aynı kanunun 21/b maddesine göre "Pazarlık Usulü" ile yapılmalarının mevzuata aykırı olduğu,

 

Ayrıca, bu ihalelerin rekabete açık olmadığı ve mevzuata aykırı olarak “Pazarlık Usulü” ile ihale edilmesiyle bazı firmaların kayrıldığı ve ihale konusu işleri yapabilecek firmaların dışlandığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

             Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün DSİ Genel Müdürlüğüne yazmış olduğu, 08.02.2007 tarih ve 92-2007 sayılı yazıda; “Ankara´nın su ihtiyacını karşılayan baraj havzalarındaki yağış azlığı ve kuraklık sebebiyle barajlarda en fazla beş aylık su rezervi kaldığı, şehrin su ihtiyacına takviye maksadıyla yeni kuyuların açıldığı, mevcut rezervi artırmak ve tam kapasite ile kullanmak için tüm tedbirlerin alındığı, buna rağmen altı ay içerisinde ilave kaynak bulunamadığı taktirde su kesintisinin kaçınılmaz olacağı belirtilerek, su kaynaklarının etüt ve kullanım hakkının DSİ Genel Müdürlüğünde olması sebebiyle Ankara ili çevresinde bulunan barajlardan (Kapulukaya, Yamula, Hirfanlı, Kesikköprü) su getirilmesi hususunda yapılabileceklerin değerlendirilmesi ve sonucun bildirilmesi" talep edilmiştir. 

 

DSİ Genel Müdürlüğünün 12.02.2007 tarih ve 1630 sayılı cevabi yazısında; Ankara´ nın kısa, orta ve uzun vadeli içme-kullanma ve endüstri suyu ihtiyacının karşılanması bakımından, 1960 1ı yıllarda hazırlanmış olup günümüze kadar birkaç defa revize edilen Master Plan´da 2030 yılından sonra Kızılırmak sisteminin devreye alınmasının öngörüldüğü, bu tarihe kadar ihtiyacı karşılaması planlanan Gerede Sisteminin henüz planlama ve proje aşamasında olduğu, yapımının en az üç yıl alacağının tahmin edildiği ve Kızılırmak Sisteminin acilen gerçekleştirilebilme imkanının bulunması sebepleriyle, mevcut şartlarda Kızılırmak Sisteminin devreye acilen sokulmasının en uygun çözüm olduğunun görüldüğü, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; Başkent Ankara´ nın sosyal, ekonomik ve politik durumu ve halk sağlığının korunması, salgın hastalık tehlikesinin önlenmesi bakımından, Kesikköprü Barajından alınacak suyun iletim hattı vasıtasıyla gerekli arıtımın sağlanarak 2007 yılı sonuna kadar şehre verilmesi gerektiği kanaatine varıldığı, ancak, Genel Müdürlüklerinin bütçe imkanlarının yetersiz olması ve Kızılırmak Projesi kapsamındaki Kesikköprü İçmesuyu Projesinin D.S.İ. Yatırım Programında yer almaması sebepleriyle, D.S.İ. ´ nin bu projeyi mevcut şartlardaki acil su ihtiyacını karşılayacak sürede yapmasının mümkün görülmediği, bu itibarla; suyun tahsisi, Kesikköprü İçmesuyu Projesi Kapsamındaki isale hattı, arıtma tesisi, pompa istasyonu, depo v.b. işlerin proje ve inşaatlarının, ASKİ tarafından acilen yaptırılması gerektiği” belirtilmiştir.

 

T.C. Ankara Valiliği Sağlık Müdürlüğünün ASKİ Genel Müdürlüğüne hitaplı  20.02.2007 tarih ve 5628 sayılı yazısı ekindeki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında; ASKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre il merkezinin su ihtiyacını karşılayan baraj havzalarında en fazla beş aylık su rezervi bulunduğunun anlaşıldığı, D.S.İ Genel Müdürlüğünün görüşleri de dikkate alındığında, “Ankara´ nın orta ve uzun vadeli içme-kullanma ve endüstri su ihtiyacı master planı" çerçevesinde yapılan çalışmalara rağmen, yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle Kızılırmak Sisteminde bulunan Kesikköprü Barajından su temin edilmesi zaruretinin ortaya çıktığı, bu zaruretin gereklerinin mevcut plan ve programlar kapsamında DSİ Genel Müdürlüğünce yerine getirilemeyeceği anlaşıldığından; Başkent Ankara´ nın sosyal ve ekonomik durumunun yanında, genel sağlığın korunmasının önemi de dikkate alınarak, bu işlemlerin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ASKİ Genel Müdürlüğü marifetiyle yürütülmesinde kişi, toplum ve çevre sağlığının korunması bakımından fayda görüldüğü,

 

Bu manada; yağışların az olmasına bağlı olarak, barajlardaki su rezervinin öngörülen miktardan az olması sonucunda, kuraklığın olağanüstü bir durumda seyretmesi nedeniyle ihtiyaç duyulan suyun temini maksadıyla, Kızılırmak Havzasından alınacak suyun yeri, miktarı ve buna bağlı olarak isale hattı, depolama ve arıtma sistemleri ile ilgili hukuki, idari, mali ve teknik tüm iş ve işlemlerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca acilen başlatılıp, 2007 yılı içerisinde tamamlanmasına
   Oybirliği ile karar verildiği"
ifade edilmiştir.

 

07.03.2007 tarih ve 26455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurula Kararında; "Kızılırmak Suyunun Kesikköprü Barajından Ankara İvedik Antma Tesislerine getirilebilmesi amacıyla ekli krokide gösterilen güzergah üzerinde döşenecek boru hattının geçtiği yerler ve bu maksada yönelik olarak yapılacak yollar ile geçici ve daimi tesislerin yer alacağı alanların Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu´nun 27 nci maddesinin uygulanması; İçişleri Bakanlığının 05.03.2007 tarih ve 45302 sayılı yazısı üzerine anılan kanunun 27 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 05.03.2007 tarihinde kararlaştırılmıştır" denilmiştir.

2942 sayılı Kanunun “Acele Kamulaştırma” başlıklı 27 nci maddesinde “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/15 md.) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir” hükmüne yer verilmiştir.

ASKİ yönetim Kurulunun 18.04.2007 tarih ve 85 sayılı Kararı ile; "Kesikköprü Barajından Ankara İvedik Arıtma Tesislerine suyu getirecek ana isale hattı için temin edilecek çelik borunun montaj, döşeme ve katodik koruma işinin" 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu´ nun 21 (b) maddesine göre Teklif Birim Fiyat Yapım Usulü ile ihale edilmesine” karar verildiği,

  

18.04.2007 tarih ve 86 sayılı Kararı ile; İsale hattı üzerinde bulunacak Pompa istasyonları, depolar, Su Alma Yapısı, bu kapsamda gerekli pompalar, motorlar, elektrik malzeme ve donanımları, SCADA Sisteminin temini, makine, vana, armatür ve teçhizatın temini ve montajı, uygulama projelerinin yapılması ve diğer işler” in yeniden ihale edilmesine, ancak işin çok kapsamlı olması nedeniylePompa istasyonları yapımı, su  depoları yapımı, su alma yapısı inşaatı, uygulama projelerinin yapılması ve diğer işler” in ayrı olarak, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu´ nun 21 (b) maddesine göre Teklif Birim Fiyat Yapım Usulü ile ihale edilmesine” karar verildiği,  

 

18.04.2007 tarih ve 87 sayılı Kararı ile de; Pompa istasyonlarının enerji temini için “Enerji Nakil Hattı, Trafo ve Şalt Tesislerinin yapımı işi” nin 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu´ nun 21 (b) maddesine göre Teklif Birim Fiyat Yapım Usulü ile  ihale edilmesine” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Nihayetinde; ASKİ yönetim Kurulunun söz konusu 18.04.2007 tarih ve 85, 86 ve 87 sayılı Kararlarına istinaden yapılan şikayet başvurusuna konu ihaleler yapılmış ve sözleşmeleri 11.05.2007, 09.05.2007 ve 18.05.2007 tarihlerinde imzalanmıştır.

 

Tüm bu açıklamalar ışığında yapılan inceleme neticesinde;

 

I) Şikayet başvurusuna konu ihalelerin, yukarıda ifade edilen, DSİ Genel Müdürlüğünün 12.02.2007 tarih ve 1630 sayılı yazısında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında ve 07.03.2007 tarih ve 26455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurula Kararında belirtilen hususlar ile birlikte Ankara İlinde yaşanan su sıkıntısı nedeniyle yapılan su kesintileri de dikkate alındığında; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendinde ifade edilen; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmüne uygun olarak ihale edilmiş oldukları değerlendirilmiştir.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen ve 2007/1 Tebliğ No´lu Kamu ihale Tebliğinin 1 inci maddesi ile 01.02.2007 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenen eşik değerin 19.411.781,00 YTL olduğu ve şikayete konu her üç ihalenin yaklaşık maliyetinin de (27.594.671,00 YTL, 42.261.400,00 YTL, 23.462.377,00 YTL) eşik değerin üzerinde olduğu dikkate alındığında; söz konusu ihalelerin, açık ihale usulü ile yapılmaları durumunda 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) bendinin 1 inci fıkrası gereğince ihale ilanlarının ihale tarihinden en az kırk gün önce yayımlanması gerekecekti.

 

Yukarıda izah edildiği üzere ihale konusu işlerin aciliyetinin  bulunduğu, bu anlamda; 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 21 inci maddesinin (b) bendine göre 30.04.2007 tarihinde yapılarak, sözleşmelerinin 11.05.2007, 09.05.2007 ve 18.05.2007 tarihlerinde imzalanmasıyla, açık ihale usulü ile yapılmaları durumunda uyulması zorunlu olan kırk günlük ilan süresinden çok daha kısa bir zaman diliminde şikayete konu ihalelerin sonuçlandırıldıkları anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin, söz konusu ihalelerin “4734 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre “Açık İhale usulü” ile değil de aynı kanunun 21/b maddesine göre "Pazarlık Usulü" ile yapılmalarının mevzuata aykırı olduğu” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

II) 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 nci maddesinde; “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez” hükmü yer almaktadır. 

 

 

 

Şikayet başvurusuna konu her üç ihaleden;

 

a) 2007/48930 ihale kayıt numaralı “Kesikköprü - Ankara İv. Art. Tes. Ar. Tem. Edil. Çelik Borunun Montajı ve Katodik Korumasının Yapılması” işi ihalesinde; çelik boru montajının, döşenmesinin ve katodik koruma işinin yapımının sağlanacağı,

 

b) 2007/48972 ihale kayıt numaralı “Pompa İstasyonları, Su Depoları, Su Alma Yapısı İnşaatı, Uyg. Projelerinin Yapılması ve Diğer İşler” işi ihalesinde; Pompa istasyonlarının, Su Depolarının, Su Alma Yapısının v.s. yapımının sağlanacağı,

 

c) 2007/48946 ihale kayıt numaralı Kesikköprü Barajından Ankara İvedik Arıtma Tesislerine Suyu Getirecek Ana İsale Hattı İçin Temin Edilecek “Pompa İstasyonlarının Enerji Temini İçin Enerji Nakil Hattı, Trafo Şalt Tesisi Yapılması” işi ihalesinde ise; pompa istasyonlarına enerji temini için enerji nakil hattı, trafo ve salt tesislerinin yapılacağı,

 

           Hususları dikkate alındığında, her üç ihalenin de birbirlerinden farklı uzmanlık konularını içerdikleri, dolayısıyla işin aciliyeti de dikkate alındığında, her üç ihalenin ayrı ayrı yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Kaldı ki;

 

4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen yapım işlerinde dikkate alınacak eşik değer, 2007/1 Tebliğ No´lu Kamu ihale Tebliğinin 1 inci maddesi ile 01.02.2007 tarihinden geçerli olmak üzere 19.411.781,00 YTL olarak güncellenmiş olup, şikayete konu her üç ihalenin yaklaşık maliyetinin de (27.594.671,00 YTL, 42.261.400,00 YTL, 23.462.377,00 YTL) eşik değerin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün “Kesikköprü Barajından - İvedik Arıtma Tesislerine Su Getirme adlı tek bir projeyi dört bölüme ayırarak ihale etmesinin mevzuata aykırı olduğu” yönündeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

III) 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde; “(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir” hükmü yer almaktadır.

 

Şikayete konu ihalelerden;

 

2007/48930 ihale kayıt numaralı “Kesikköprü - Ankara İv. Art. Tes. Ar. Tem. Edil. Çelik Borunun Montajı ve Katodik Korumasının Yapılması” işinde 16 adet firma davet edildiği, 10 adet firma tarafından ihale dokümanının satın alındığı, 7 isteklinin teklif zarfı vererek ihaleye katıldığı, 4 isteklinin yeterlik aldığı,

 

2007/48972 ihale kayıt numaralı “Pompa İstasyonları, Su Depoları, Su Alma Yapısı İnşaatı, Uyg. Projelerinin Yapılması ve Diğer İşler” işinde 20 adet firma davet edildiği, 16 adet firma tarafından ihale dokümanının satın alındığı, 9 isteklinin teklif zarfı vererek ihaleye katıldığı, 8 isteklinin yeterlik aldığı,

 

2007/48946 ihale kayıt numaralı “Pompa İstasyonlarının Enerji Temini İçin Enerji Nakil Hattı, Trafo Şalt Tesisi Yapılması” işin de 20 adet firma davet edildiği, 14 adet firma tarafından ihale dokümanının satın alındığı, 11 isteklinin teklif zarfı vererek ihaleye katıldığı, 10 isteklinin yeterlik aldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılacak ihalelerde en az üç isteklinin davet edilmesinin yeterli olduğu ve başvuru sahibinin de somut bir bilgi ve belge sunmadığı hususları dikkate alındığında; “İhalelerin rekabete açık olmadığı ve mevzuata aykırı olarak “Pazarlık Usulü” ile ihale edilmesiyle bazı firmaların kayrıldığı ve ihale konusu işleri yapabilecek firmaların dışlandığı” yönündeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İddialar yerinde olmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,  

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunun  Temel ilkeler başlıklı 5 nci maddesinde ; “Bu kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasıda ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen diğer hallerde kullanılabilir.” denilerek  ihalelerde öncelikle temel usullerin anılan usuller olduğu hüküm altına alınmıştır.

        Aynı kanunun, Pazarlık Usulü   başlıklı 21 nci maddesi (b) bendinde ise ,”Doğal afetler salgın hastalıklar,can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması  .”  denilerek  Kanunun 21 nci maddesi (b) bendinin uygulanması koşulları  belirlenmiştir

 

      Kurul kararına konu ihaleler  iddiaların incelenmesi istemiyle kurul gündemine alınan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı  Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Kanunun  21 inci maddesi (b) bendine göre ihale edilen “Kesik köprü Barajından İvedik Arıtma Tesislerine Su Getirme “  işi ile ilgili   ihalelerdir.

 

      Yağışların azlığı ve kuraklık   son bir yıldır bilim adamları ,meteoroloji uzmanları,siyasiler ,köşe yazarları ve bazı sivil toplum kuruluşları tarafından sürekli olarak  gündeme getirilen  gerek yazılı basın ve gerekse görsel medyada yer alan ciddi ve dikkate alınması gereken;  yalnızca Ankara’nın değil tüm ülkenin kamuoyuna mal olmuş  bir konudur. Zaman zaman   kurul kararına konu ihaleleri yapan  idarenin üst düzey yetkililerinin de değişik tarihlerde basına verdikleri demeç ve mülakatlarda Ankara’nın , yağışların azlığı ve kuraklık nedeni ile ciddi su sıkıntısı ile karşı karşıya kalabileceğini ifade etmişlerdir.

 

        Kuraklık nedeniyle   ciddi su sıkıntısının yaşanacağı meteorolojik gözlemlerle ve ilgili  idarenin en üst yetkilileri tarafından da önceden bilinmesine rağmen;  söz konusu ihalelerin  “önceden öngörülmeyen” olay olarak değerlendirilip,  ihalesinin de  Kanun 21 nci maddesi (b) bendine göre yapılmasının mevzuata uygun bulunmadığı düşünülmektedir.

 

       Dosya kapsamında idarece gerçekleştirilen işlemler değerlendirildiğinde; ihtiyaçların açık ihale ile karşılanması için yeterli süre bulunmakta iken; Kanunun 21 nci maddesi (b) bendine göre  işin  ihale edilmesi ,ilk yapılan ihalenin de ,ihaleye yeterli katılım sağlanamadığı gerekçesi ile  iptal edilmesi daha sonra yapılan ikinci ihalede de iptal  gerekçelerinin bir kısmının karşılanamadığı görüldüğünden idarece yapılan işlemler bir bütün olarak değerlendirildiğinde ; ihale konusu işin Kanunun 21 nci maddesi(b) bendi kapsamında yapılmasının mevzuata aykırı olduğu   kanaati oluşmuştur.

 

         İgili idarenin   Kurul kararına konu ihalelerinin hazırlık aşamasında  yürütülen işlemler değerlendirildiğinde de;ihtiyacın temel ihale usulü olan açık ihale usulü yerine istisnai bir ihale usulü olan pazarlık usulünün  gerçekleştirilmesine yönelik yazışma,bilgi toplama çabalarının olduğu görülmektedir.  Söz konusu ihtiyacın pazarlık usulü ile karşılanması çabalarının yerine açık ihale usulüne göre yapılmasına yönelik işlemler yürütülmüş olsa idi aynı sürede ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olabileceği anlaşılmaktadır.

 

         Son dönemlerde bazı idarelerin asli ve sürekli görevlerinin gereği olan ihtiyaçlarını Kanunun  21 nci maddesi (b) bendinden doğan zorunluluktan değil istedikleri firmaları ihaleye davet etmek amacı  ile anılan pazarlık usulü ile  ihale yöntemini  alışkanlık haline getirdikleri görülmektedir.İdarelerin Kanunun 21 nci maddesi (b) bendi kapsamında  alım yapabilmeleri için iki şartın bir arada ve  birbirine bağlı olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.Birinci şart Kanunun (b) bendindeki koşulların gerçekleşmesi;ikinci şart ise bu nedenlerle ihalenin ivedi olarak yapılması zorunluluğunun  doğmasıdır. Bu bakımdan idarenin sürekli ihtiyaç duyduğu ve önceden programlanabilecek ihtiyaçlarının ” önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirerek alım yapmasının kanunun amacına ters düştüğü değerlendirilmektedir.

                                                   

            Sonuç  olarak kurul kararına konu olan ihalelerin; Kanunun 19 uncu maddesindeki açık ihale usulü ile yapılmasının yeterli kaynak(ödenek) ve ihtiyaç konusunun önceden  programlanabilecek bir alım olması nedeni ile  yeterli süre dahil tüm koşullarının mevcut olduğu ihale dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır.Bu itibarla söz konusu ihalelerin Kanunun 21 maddesi(b) bendine göre yapılmasının koşulları oluşmadığından,  söz konusu ihalelerin iptal edilerek Kanunun 19 uncu maddesindeki esas ihale usulü olan  açık ihale usulü ile yapılması gerektiği düşüncemle  çoğunluk kararına katılmıyorum. 

 

 

 

 

                                                                                                          Adem KAMALI

                                                                                                                          Kurul Üyesi                                 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul