• Karar No: 2007/UY.Z-2652
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :28
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2652
Şikayetçi:
 Er Yapı Mimarlık Müh. İnş. Tic. Ltd.Şti, Kale Mahallesi Himaye-i Eftal Sokak 2/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı SASKİ Genel Müdürlüğü Pazar Mahallesi Necipbey Caddesi 35/A 55020 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19138
Başvuruya konu ihale:
 2007/41785 İhale Kayıt Numaralı “Gürgen Yatağı İçmesuyu Depoları” Yapım İşi İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 06.05.33.0169/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı SASKİ Genel Müdürlüğünce 03.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Gürgen Yatağı İçmesuyu Depoları” yapım işi ihalesine ilişkin olarak Er Yapı Mimarlık Müh. İnş. Tic. Ltd.Şti’nin 04.07.2007 tarih ve 19138 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; yapılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendikleri, idare tarafından sözleşme yapmak üzere davet edildikleri, ancak Samsun Vergi İdaresi Başkanlığından ihale tarihi itibari ile vergi borcu bulunmadığını tevsik amacıyla alınan 21/05/2007 tarihli yazıda ihale tarihi olan “03/05/2007 tarihi itibariyle vadesi geçmiş Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi, KDV, Stopaj Vergisi borcunuz olmayıp, 15,10 YTL damga verginiz borcu bulunduğu, bu borcunuzun da 15/05/2007 tarihi itibariyle ödendiği anlaşılmıştır” denildiğinden idarenin sözleşme imzalamadığı, halbuki damga vergisi borcunun 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde belirtilen vergi borcu olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, nitekim Kamu İhale Kurulunun 08/05/2006tarih ve 2006/UH.Z-1132 sayılı Kararında hangi vergi borçlarının Kanunun 10. maddesinde belirtilen vergi borcu olarak değerlendireceğinin belirtildiği, dolayısıyla sözleşmenin imzalanmasına engel bir durum olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen başvuru sahibi, 14.05.2007 tarihli yazı ile sözleşme imzalamak üzere davet edilmiştir. Ancak, sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin son fıkrasında belirtilen ihale dışı bırakılmayı gerektiren durumlarda olmadıklarını tevsik eden belgelerden, kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığına ilişkin belgede, vergi borcu bulunduğu belirtildiği gerekçesi ile söz konusu istekli ile sözleşme imzalanmamıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Samsun Vergi Dairesi Başkanlığından alınan 21.05.2007 tarihli yazıda “03.05.2007 tarihi itibariyle vadesi geçmiş Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici Vergi, KDV, Stopaj Vergisi borcunuz olmayıp, 15,10 YTL damga vergisi borcunuz bulunduğu, bu borcunuzda 15/05/2007 tarihi itibariyle ödendiği anlaşılmıştır” denilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarıca kesinleşmiş vergi borcu olan isteklilerin ihale dışı bırakılmaları öngörülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. maddesinde “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/Y, KİK027.1/Y); ihale üzerinde kalan istekliden ise, bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir” hükümleri bulunmaktadır.

 

26.04.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesi ile Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin sonuna,

“Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir” hükümleri eklenmiştir.

 

Yukarıda yer verilen hükümlerle ilgili olarak alınan 13/04/2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı Kurul Kararı ile,

“1- Söz konusu hususa ilişkin olarak halen kullanılan taahhütnamelerin geçerli olduğuna,

 2- İkincil mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar idarelerin; 5615 sayılı Kanunla getirilen hükümlere uygun olarak; gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunanlar ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgeleri sözleşme imzalanmadan önce vermeyen istekli hakkında yasaklama işlemi uygulanmaksızın geçici teminatlarının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılmaları gerektiğine” karar verilmiştir.

 

Dolayısıyla, ihale üzerinde kalan başvuru sahibi tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgede ihale tarihi itibari ile “damga vergisi borcu” bulunduğu belirtildiğinden, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibari ile kesinleşmiş vergi borcu bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu isteklinin değerlendirme dışı bırakılarak, geçici teminatın gelir kaydedilmesinde yürürlükteki mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul