İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2654
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :30
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2654
Şikayetçi:
 Sedat Odabaş İnşaat Müteahhitliği ve Taahhüt işleri, Meltem Mahallesi 2.Cadde Arpet Sitesi A Blok No:1 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya İl Özel İdaresi, Tuzcular Mah. Balıkpazarı Sok. No:3 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.07.2007 /
Başvuruya konu ihale:
 2007/45843 İhale Kayıt Numaralı “Antalya Korkuteli Küçükköy İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 06.05.27.0198/2007-75E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya İl Özel İdaresi’nce 11.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Antalya Korkuteli Küçükköy İlköğretim Okulu İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Sedat Odabaş İnşaat Müteahhitliği ve Taahhüt  İşleri’nin 22.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  02.07.2007 tarih ve 18838 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 11.05.2007 tarihinde yapılacağını KİK Elektronik Bülteninden öğrendikleri, ihale dokümanını satın almak üzere idareye başvurduklarında ihalenin 21.05.2007 tarihine ertelendiğinin taraflarına şifahi olarak bildirildiği, bunun üzerine yeni ihale ilanını KİK elektronik bülteninden takip etmeye başladıkları, KİK elektronik bülteninde bu konuyla ilgili herhangi bir ilan ve düzeltme ilanına rastlamadıkları, ihalenin bu nedenle iptal edileceğini düşündüklerinden tekliflerinin ifşa olmaması için teklif sunmadıkları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi ve Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesinde yer alan hükümlere ve KİK.037.0/Y sayılı standart formun 1 numaralı dipnotunda yer alan ifadelere rağmen söz konusu ihalenin iptal edilmediği ve 21.05.2007 tarihinde yapıldığı, ihaleye konu iş ile ilgili ilanda yapılan değişikliğin yukarıda anılan maddeler hükümlerine aykırı yapıldığı ve KİK elektronik bülteninde yayımlatılmadığından yapılan uygulamanın rekabeti engelleyici, bilgi edinme hakkını kısıtlayıcı ve bazı firmalara avantaj sağlayıcı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca, ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesine olanak tanınmakla birlikte, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenmesi ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi zorunluluğu da getirilmektedir.

Ayrıca, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “C. Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlığının son paragrafında  Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 03.05.2007 tarihli ihale yetkilisi oluru ile söz konusu işin tesisat projesinde idarece değişik yapıldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 29 uncu maddesi gereğince 10 (on) gün uzatılarak ihale tarihinin 21.05.2007 pazartesi günü saat 10.00’a ertelendiği hususları belirtilerek zeyilname düzenlendiği, söz konusu zeyilnamenin düzenlenme tarihi olan 03.05.2007 tarihi dikkate alındığında, bu tarih ile ihale ilanında ve idari şartnamede belirtilen ihale tarihi olan 11.05.2007 tarihi arasında kalan sürenin 10 günden az olması nedeniyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 29 uncu maddesinde belirtildiği şekilde son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde zeyilnamenin ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi imkanı kalmamış olduğundan söz konusu zeyilnamenin mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş olduğu tespit edilmiş olup, mevzuata aykırı olarak düzenlemiş olan zeyilname ile ihale dokümanında değişiklik yapılamayacağı ve ihale tarihinin ertelenemeyeceği göz önüne alındığında idarece mevzuata aykırı olarak tesis edilen bu işlemlerin, söz konusu ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptalini gerektirdiği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul