İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2658
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :34
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2658
Şikayetçi:
 Melik MUTLU B.Evler Mahallesi Atatürk Caddesi No:14/A BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği Yıldız Mah. Soma Cad. 10100 BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21649
Başvuruya konu ihale:
 2007/30604 İhale Kayıt Numaralı “Doğalgaz Dönüşüm ve Mekanik Tesisat Onarımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 06.06.07.0065/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Doğalgaz Dönüşüm ve Mekanik Tesisat Onarımı” ihalesine ilişkin olarak Melik MUTLU’nun 18.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.07.2007 tarih ve 21649 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin 24.04.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile ihalenin kendi üzerinde bırakıldığı ancak ihaleye katılan isteklilerden Ekintes Mühendislik Ltd. Şti.’nin ihale sonucuna ilişkin olarak Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine alınan 25.06.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2115 sayılı Kurul kararı ile ihale kararının iptal edilerek düzeltici işlem yapılmasına karar verildiği ve ihalenin Ekintes Mühendislik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kendisinin de ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, söz konusu kararın kendisine tebliğ üzerine idareye yaptığı şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında ihalenin Kamu İhale Kurulunun kararına istinaden sonuçlandırıldığının belirtildiği, Kamu İhale Kurulu ve idarenin, ihale komisyonunun ilk kararının iptali doğrultusundaki gerekçelerinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu, belirtilen bu nedenlerle, Ekintes Mühendislik Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İtirazen Şikayet ve İddiaların İncelemesi Süreci Sonunda Verilen Kararlar” başlıklı 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında; idarenin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorunda olduğu, beşinci fıkrasında; ilgililerin, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığı iddialarıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Şikayete konu ihalede; 20.04.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin şikayetçi üzerinde bırakıldığı, Ekintes Mühendislik Tes. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulunun 25.06.2007 tarih ve 2007/UY.Z-2115 sayılı kararıyla

 

“…Sonuç olarak, malzeme ve ekipmanlara ilişkin teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,”

 

karar verildiği, ihale komisyonunun 9.7.2007 tarihli kararı ile Ekintes Mühendislik Tes. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alındığı ve geçerli teklifler arasında en düşük teklif olduğundan, ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı, ihale komisyon kararının 10.7.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, dolayısıyla idarenin anılan Kurul kararını uygulama yönünde tesis ettiği işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul