İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2659
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :35
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2659
Şikayetçi:
 Kozayol İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bestekar Sokak 28/10 Kavaklıdere Merkez ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07100 Merkez ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.06.2007 / 18125
Başvuruya konu ihale:
 2007/36786 İhale Kayıt Numaralı “2. Bl. Hd. – Çavdır - Söğüt; Söğüt-Korkuteli; Söğüt-(Fethiye-Eşen) Ayr.;Korkuteli-Antalya ve Korkuteli-Elmalı Devlet Yollarının Bakım ve Onarımı İçin Temel ve Asfalt Mıcırı Temini ve Konkasör Malzemelerinin Yol Boyu Depolarına Nakli (Asfalt Mıcırı Yıkanacak) İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 06.04.92.0026/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2. Bl. Hd. – Çavdır - Söğüt; Söğüt-Korkuteli; Söğüt-(Fethiye-Eşen) Ayr.;Korkuteli-Antalya ve Korkuteli-Elmalı Devlet Yollarının Bakım ve Onarımı İçin Temel ve Asfalt Mıcırı Temini ve Konkasör Malzemelerinin Yol Boyu Depolarına Nakli (Asfalt Mıcırı Yıkanacak) İşi” ihalesine ilişkin olarak Kozayol İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 04.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.06.2007 tarih ve 18125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sundukları halde aşırı düşük tekliflerine yönelik açıklamaları yeterli görülmeyerek ihalenin teklif fiyatı 200.000,00 YTL daha pahalı olan istekli üzerinde bırakılmasının haksız olduğu ve kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

            İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. “ hükmü bulunmaktadır.

 

            İhale komisyonunca teklifleri aşırı düşük bulunan tüm isteklilerden aşağıdaki hususların yazılı olarak açıklanması istenmiştir:

 

1)      imalat süreci ve işin yapılması ile ilgili ekonomik yöntem,

2)      seçilen teknik çözümler ve işin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar,

3)      temel ve asfalt mıcırının nereden ve nasıl temin edileceği (anlaşma, ocak ruhsatı vb.)

4)      asfalt mıcırının nerede ve nasıl yıkanacağı,

5)      taşıma mesafelerinin belirtilmesi ve bu taşımaların nasıl ekonomik yapılacağı,

 

            Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında özetle; malzeme teminini kendilerine ait 2 adet konkasörü kullanarak iki ayrı ocaktan yapacakları, nakliyelerin yine kendilerine ait kamyonlarla yapılacağı, kamyon şoförlerinin ve yardımcı personelin daimi işçileri olduğundan ilave SSK ve gelir vergisi ödenmeyeceği, bu nedenle nakliye maliyetlerinin yalnızca akaryakıt ve yağ giderlerinden ibaret olduğu, hali hazırda 50 ton akaryakıt stoklarının bulunduğu, yıkama işlemlerinin konkasörlerin bulunduğu yerdeki sondaj suyu ile yapılacağı, konkasörlerin kurulacağı ocak sahipleri ile yapılan noter onaylı sözleşmelerin ekte sunulduğu, söz konusu anlaşmalarda mermer atığı taşlara çok düşük bedel ödenmesi öngörüldüğünden taş çıkarma masrafının çok düşük gerçekleşeceği, konkasörlerin kurulacağı ocaklarda elektrik tesisatı ve trafo mevcut olduğundan bunlar için masraf yapılmayacağı, konkasör malzemelerinin ortalama taşıma mesafesinin 18.4 Km olduğu, bunun da ihale dosyasında 46.2 Km olan ortalama taşıma mesafesine göre %60 avantaj sağladığı belirtilmektedir.

 

            İhale komisyonunca başvuru sahibinin açıklamalarına yönelik yapılan değerlendirmede; makine, tesis ve ekipmanların kendi malı olduğunu, 50 ton akaryakıt stoku olduğunu ve daimi personeli olduğunu gösteren her hangi bir belgenin yazılı açıklamaya eklenmediği, açıklamada bahsedilen ocaklarda sondaj suyunun olmadığının ve mermer ocaklarının günlük ihtiyaçları olan 30-40 tonluk suyu dışarıdan taşıdıklarının tespit edildiği, elektrik tesisatı ve trafo kurulması gibi işlerin genel giderler kapsamında olduğu, mermer ocakları sahipleriyle yapılan anlaşmaların ihale tarihinden sonra yapıldığı, idarenin açıklama talebi yazısında ruhsat istenmesine rağmen açıklamada bahsedilen mermer ocaklarının işletme ruhsatı, işletme izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı gibi her hangi bir belgenin yazılı açıklamaya eklenmediği, dolayısıyla bu izinlerin olmadığı düşünüldüğünden Korkuteli ve civarında asfalt sathi kaplama işi 3 ay (15 Haziran-15 Eylül) gibi kısa bir zaman aralığında yapılabildiğinden, bu zaman içinde söz konusu izinlerin tamamlanamayacağının düşünüldüğü, birim fiyat analizlerinde taşıma mesafelerinin 20 Km olarak alındığı, oysa nakliye mesafesinin yıkama yerine göre değişeceği bunun da ek maliyet getireceği, ayrıca ihale dosyasında ortalama taşıma  mesafesi belirtilmediğinden başvuru sahibinin belirttiği ortalama taşıma mesafesinin idarenin 46.2 Km olduğunu iddia ettiği ortalama taşıma mesafesine göre %60 avantajlı olduğu iddiasının dayanaklarının anlaşılamadığı belirtilerek, başvuru sahibinin açıklamaları yetersiz bulunmuştur.

 

            Babüroğlu İnş. San. Turz. Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklamasında ise özetle; işin yapılacağı mevkide hali hazırda diğer kuruluşların ihaleleri için kurulmuş olan şantiyelerinin bulunduğu, dolayısıyla şantiye kurma giderleri ile makinelerin nakliyesinin fazla bir masraf getirmeyeceği, başvuru konusu işte kullanılacak makine ve ekipmanın tamamının kendi malları olduğu, bu nedenle kiralık araç ve ekipman için ilave masraf yapılmayacağı, işin yapılacağı mevkide bulunan şantiyelerinin yöre esnafını tanıması ve devamlı alışverişte bulunması sebebiyle daha avantajlı şartlarla mal ve hizmet alabilecekleri, temel ve mıcır malzemesinin elde edileceği ocağın idarenin 2006 yılında anılan isteklinin de yer aldığı ortak girişim üzerine ihale edilen ve süresinden önce bitirilen işte de kullanıldığı, söz konusu ocaktan üretilen malzemelerin Karayolları Teknik Şartnamesindeki kriterlere uygun olduğu ve ocağa ait nakliye hesabı ile ruhsat, işletme izni ve sözleşmenin ekte sunulduğu, ocakta üretilecek mıcırın özel olarak mıcır yıkaması için yaptırılmış seyyar mıcır yıkama makinesinde sulama birliğine ait kanallardan alınacak su ile yıkanacağı, yörede arazilerin sulanması Haziran ayı ortalarında biteceğinden söz konusu suyun alınmasında herhangi bir problem olmayacağı, ayrıca idare tarafından kullandırılan Söğüt Bakımevi içerisinde bulunan sondaj kuyusundan da yıkamada yaralanılacağı, mıcır üretiminde ortaya çıkacak 50.000 m3 elek altı malzemenin başka kurum ve kuruluşlara satılarak maliyetlerin aşağı çekileceği, 1997 yılından itibaren idarenin kendilerine ihale ettiği tüm işlerin süre uzatımı talep edilmeden süresinden önce bitirildiği, bunlar arasında 2000 yılında %75,75 tenzilatla alınan işin de bulunduğu belirtilmektedir.

 

Anılan Kanun hükmünde idarece belgelendirilmek suretiyle yapılan açıklamaların dikkate alınacağı belirtildiği halde, anılan isteklilerce nakliye hesabı ile malzemelerin temin edileceği ocaklar haricindeki hiç bir açıklamanın belgelendirilmediği, bu haliyle her iki isteklinin de ihale komisyonuna sunduğu açıklamalarının belgelendirme yönüyle eşit olduğu ve Babüroğlu İnş. San. Turz. Tic. A.Ş.’nin belgelendirilmeyen açıklamalarının dayanaktan yoksun olduğu halde ihale komisyonunca dikkate alınarak değerlendirildiği göz önüne alındığında, tüm isteklilerin tekliflerinin aynı yaklaşım ve kriterler uygulanarak değerlendirilmesi gerektiğinden, başvuru sahibinin açıklamalarının ihale komisyonunca yetersiz bulunmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ve ihalelerde gözetilmesi gereken temel ilkelerden eşit muamele ilkesine aykırılık oluşturacağı düşünülmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) 4734 sayılı kanunun 30 uncu maddesinin 2’inci fıkrasında “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.  hükmü yer almaktadır.

 

Buna ilişkin olarak Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Teklif mektuplarının şekli başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)  Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması

hükmüne yer verilmiştir.

 

5K İnş. Taah. Mad. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin, teklif mektubunda teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun yazılmadığından, değerlendirme dışı bırakılması gerektiği düşünülmektedir.

 

2) Aşırı düşük teklif açıklaması istenen diğer isteklilerin ihale komisyonuna sunduğu açıklamaları değerlendirildiğinde;

 

Canbeğen İnş. Taah. Turz. Pet. Mad. Nak. San.’nin açıklamasında özetle; kendilerine ait kırıcılarının ve yükleyicilerinin olduğu, yan kuruluşları olan Cemal Beğen İnşaat Ltd. Şti.’ne ait her çeşit makine parkının mevcut olduğu, buradaki makine ve araçlara kira ödenmeyip bio motorin kullanılarak giderlerinin minimuma indirileceği, temel malzemesi ve asfalt mıcırının Elmalı mevkiinde bulunan Söğüt Ltd. Şti. adına kayıtlı taş ocağından çok az bir bedelle alınacağı, temel malzemesinin ortalama taşıma mesafesinin 21 Km, asfalt mıcırının ise 32 Km olduğu, asfalt mıcırının aynı yerde kurulacak kendilerine ait yıkama makinesi ile Karayolları Teknik Şartnamelerine uygun olarak yıkanacağı belirtilmekle birlikte, söz konusu açıklamaları destekleyici hiçbir belgenin yazılı açıklama ekinde sunulmadığı görülmüştür. Ancak, aşırı düşük teklif açıklamaları ihale komisyonunca yeterli görülen Babüroğlu İnş. San. Turz. Tic. A.Ş. tarafından da nakliye hesabı ile malzemelerin temin edileceği ocaklar haricindeki hiç bir açıklamanın belgelendirilmediği ve belgelendirilmeyen açıklamalarının dayanaktan yoksun olduğu halde ihale komisyonunca dikkate alınarak değerlendirildiği göz önüne alındığında, tüm tekliflerin aynı yaklaşım ve kriterler uygulanarak değerlendirilmesi gerektiğinden, söz konusu isteklinin açıklamalarının ihale komisyonunca yetersiz bulunmasının 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan ve ihalelerde gözetilmesi gereken temel ilkelerden eşit muamele ilkesine aykırılık oluşturduğu anlaşılmaktadır.

 

Yılmaz Beton San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamasında özetle; temel malzemesi ve asfalt mıcırını yazılı açıklaması ekinde sunduğu protokollerde belirtilen fiyatlardan yıkanmış olarak temin edeceği, temel malzemesi ve mıcır nakliyesinin kendi araçlarıyla yapılacağı, temel malzemesi ve mıcırının kendilerine ait araçlarla ve elemanlarla figüre makinesiyle figüre edileceği, mıcırın mevcut ocaklardaki yıkama tesislerinde veya tankerlerle su taşınarak yıkanacağı, trafik işaretlemelerinin kendilerine ait trafik levhaları, araçlar ve personel kullanılarak yapılacağı belirtilmektedir. Anılan istekli tarafından malzeme temini ve yıkanmasının ilgili protokoller sunularak, malzeme temin edilecek ocakların arama ve işletme ruhsatları ile işletme izni sunularak, kendilerine ait makine ve araçlar ile kırıcı serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu sunularak, kendilerine ait personel SSK Sigortalı Hizmet Listesi sunularak, kendilerine ait trafik levhaları ise ilgili fatura sunularak belgelendirildiğinden, diğer bir ifadeyle açıklamaların tamamı belgelendirildiğinden, anılan isteklinin açıklamalarının ihale komisyonunca yetersiz bulunmasında mevzuata uyarlık olmadığı anlaşılmaktadır.

 

5K İnş. Taah. Mad. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin raporun B Bölümünün 1 inci maddesindeki açıklamalar doğrultusunda değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, aşırı düşük teklif açıklamalarının bu madde altında değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul