İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2660
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :90
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2660
Şikayetçi:
 Ultra Teknoloji San. ve Tic. A.Ş., Cinnah Caddesi 92/1 06550 Çankaya ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Nazilli Belediye Başkanlığı, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi 180 09800 Nazilli AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19469
Başvuruya konu ihale:
 2007/55470 İhale Kayıt Numaralı “Nazilli Sınırları İçerisinde Bulunan Kavşaklarda Sinyalizasyon Tesis Edilmesi İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.07.2007 tarih ve 06.05.51.0026/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nazilli Belediye Başkanlığı’nca 25.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Nazilli Sınırları İçerisinde Bulunan Kavşaklarda Sinyalizasyon Tesis Edilmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Ultra Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.’nin 25.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19469 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; işin Teknik Şartnamesinde sinyal verici modüllerin toz, nem ve sudan kesinlikle etkilenmeyecek şekilde tasarlanmasının ve soketli yapıda (IP 65 sınıfında) olmasının istendiği, oysa ihaleye teklif veren İSBAK firmasının bu şartlara uygun sinyal vericisi ve belgesi olmadığı halde ihalenin üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İşin Teknik Şartnamesinde sinyal vericilerin en az IP 55 koruma sınıfını sağlaması istenmektedir.

 

            Teknik olarak IP koruma sınıflarında ilk rakam katı maddelere ikinci rakam ise sıvı maddelere karşı koruma özelliğini ifade etmektedir. Bu sınıflandırmaya göre ilk 5 rakamı “toza karşı korumayı” ifade ederken 6 rakamı “toza karşı tam korumayı” göstermektedir. İkinci 4 rakamı “her yönden gelen su damlalarına karşı korumayı” ifade ederken 5 rakamı ise “su püskürtmesine karşı korumayı” göstermektedir.

 

            Başvuru sahibinin dilekçesinde işin teknik şartnamesinde sinyal vericilerin IP 65 koruma sınıfında olmasının istendiği belirtilmekle birlikte, gerçekte teknik şartnamede sinyal vericilerin IP 55 sınıfında olması yani “toza karşı tam korunma” yerine yalnızca “toza karşı korunma” özelliğinin olması istenmektedir.

 

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşlerin denetimi” başlıklı 15 incı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında; “Sözleşmeye bağlanan her türlü yapım işleri, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin denetimi altında, yüklenici tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir.

...

Yüklenici, üstlenmiş olduğu işleri, sorumlu bir meslek adamı olarak fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan,  kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere göre işi yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca işin yapılacağı yere, kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.” hükmü ile,

 

“Yapı denetim görevlisinin yetkileri” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; “Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi yapı denetim görevlisine gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş başına getiremez.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yapım işlerinde ihale konusu işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunup bulunmadığına yönelik inceleme Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Kabul İşlemleri” bölümündeki hükümler uyarınca idarece işin tamamlanmasından sonra oluşturulan geçici kabul komisyonu ile teminat süresinden sonra oluşturulan kesin kabul komisyonu marifetiyle yapıldığından, işin yapımında kullanılacak malzemelerin teknik şartnameye uygun olup olmadığına yönelik inceleme tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ihale komisyonunca yapılmayıp, sözleşmenin uygulanması safhasında idarece gerçekleştirilmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygunluğunun ancak sistemin kurulmasından sonra anlaşılabileceği ve işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığının yapı denetim görevlisi ile kabul komisyonlarınca denetleneceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, ihale komisyonunca anılan isteklinin teklifinin geçerli bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

        

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale dokümanında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında “isteklilerin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” ile “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” de sayılmasına rağmen, ihaleye teklif veren Osman Rıza Asker’in teklif dosyasında anılan belgeleri sunmadığı belirlendiğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) İhale dokümanında ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında “isteklinin iş hacmini gösteren belgeler” olarak, isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeleri sunması istendiği halde, ihale üzerinde bırakılan İSBAK İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından yalnızca son iki yıla ait gelir tablosu sunulduğundan, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

3) İhale Komisyonunca aşırı düşük tekliflerin belirlenmesi için sınır değer hesaplanırken yuvarlama hatası yapılarak C değeri 0,51 yerine 0,50 bulunmuştur. Bundan dolayı teklifi sınır değere çok yakın olan Ultra Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.’den 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenmemiştir. Sınır değer doğru hesaplandığında anılan isteklinin teklifi de sınır değerin altında olduğundan, Ultra Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.’den de aşırı düşük teklifine ilişkin açıklama istenmesi gerekmektedir.

 

Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul