İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2661
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :39
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2661
Şikayetçi:
 Koray İnş. Taah. Nak. Temz. Hırdv. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.- Mustafa AKSOYAK Ortak Girişimi, Eski San. Bölgesi 3. Cad 18. Sok. No:5 KAYSERİ
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Hastane Caddesi Kocasinan / KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.06.2007 / 18506
Başvuruya konu ihale:
 2007/49414 İhale Kayıt Numaralı “Tüp Geçit Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.08.2007 tarih ve 06.05.19.0186/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 29.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Tüp Geçit Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Koray İnş. Taah. Nak. Temz. Hırdv. Malz. San. Tic. Ltd. Şti- Mustafa AKSOYAK Ortak Girişimi’nin 07.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.06.2007 tarih ve 18506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Anahtar teknik personel olarak bildirilen Osman BAKIRÖZÜ’nün deneyim süresinin 5 yılın altında olduğu,

 

            2) Yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için firma onaylı uygulama projelerinin teklif ekinde sunulmadığı gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

ancak tekliflerinin bu gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı, çünkü ihaleye ortak girişim olarak teklif sundukları ve pilot ortak olan Mustafa AKSOYAK’ın 18.09.1975 tarihinde inşaat mühendisleri odasına kayıtlı belgelerinin tekliflerinin ekinde yer aldığı, ayrıca yürüyen yol ve panoramik asansör için istenilen teknik belgeler ile uygulama projeleri ile ilgili teknik çizimleri gösteren katalog ve belgeleri de tekliflerinin ekinde sundukları, öte yandan istenilseydi teknik çizimlerin ayrıntılarını destekleyen projeleri de sunabilecekleri, kaldı ki projenin belge ve bilgi eksikliği olarak değerlendirilip tamamlatılabileceği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde;

 

        “a)Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir

 

ADET

MESLEKÎ UNVANI

MESLEKİ ÖZELLİK

1

İnşaat Mühendisi

En Az 5 YIL Deneyimli

1

Makine Mühendisi

En Az 5 YIL Deneyimli

1

Elektrik Mühendisi

En Az 5 Yıl   Deneyimli

1

Mimar

En Az S Yıl   Deneyimli

 

           Yukarıda belirtilen teknik personellerin halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olması şarttır. Deneyimli suresi ile ilgili olarak üye kayıt belgesi ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde halen çalışmakta olduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir .Bu niteliklere sahip gerçek kişi isteklilerden, şahıs şirketi ortaklarında, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklarından anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas üyeleri murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortaklarından ve tüzel kişi ortaklarından yukarda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz.

                                                                                                                                                             

İş ortaklığında ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi Koray İnşaat Taah. Nak. Temz. Hırdv. Malz. San. Tic. Ltd. Şti.-Mustafa AKSOYAK Ortak Girişimi’nin inşaat mühendisi Osman BAKIRÖZÜ’nü anahtar teknik personel olarak bildirdikleri, Osman BAKIRÖZÜ’nün Dumlupınar Üniversitesinden 09.02.2001 tarihinde mezun olduğu ve deneyim süresinin 6 (altı) yıl olarak bildirildiği anlaşılmıştır. Ancak; T.M.M.O.B Kayseri Temsilciliğinde Osman BAKIRÖZÜ’nün  oda kayıt tarihinin 20.10.2003 olduğu, bu durumda idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yer alan düzenlemedeki süreyi karşılamadığı anlaşılmıştır. Ayrıca anahtar teknik personel listesinde pilot ortak olan Mustafa AKSOYAK’ın adının belirtilmediği görüldüğünden adı geçen şahsın anahtar teknik personel olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde;

 

c)Teklif edilen yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için;

 

-CE Belgesinin (modül H) aslı veya noter tasdikli sureti

-Garanti Taahhütnamesi (en az 2 yıl)

-Yedek parça ve servis bakım taahhütnamesi (10 yıl)

-Teknik Şartnameye cevap

-Firma onaylı uygulamaları projeleri

-Elektrik Mühendisleri Odası veya Makine Mühendisleri Odasından alınmış Büro Tescil Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Uygulama projesi, 4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği proje” olarak tanımlanmıştır.

 

Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendinde;

 

“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir. Arsa temini, mülkiyet ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması şartı, baraj ve büyük sulama, içmesuyu isale hattı, enerji nakil hattı, trafo, trafo merkezleri, şalt tesisleri, kaptajlar, su depoları, karayolu, liman ve havaalanı, demiryolu, petrol ve doğalgaz boru hattı projelerinde aranmaz.” şeklindeki düzenleme ile, yapım işlerinde uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı, uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale dokümanında yürüyen yol (merdiven) ve panoramik asansöre ait teknik şartnamelerin mevcut olduğu, ayrıca söz konusu imalatlara ilişkin uygulama projelerinin de idare tarafından hazırlanmış olduğu görülmüştür.

 

Kanunun öngördüğü anlamda yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği uygulama projesinin hazırlanması idarenin sorumluluğunda olduğundan ve şikayete konu ihalede de idare tarafından uygulama projelerinin hazırlanmış olduğu anlaşıldığından, idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklilerden istenilmiş bulunan “firma onaylı uygulamaları projeleri” ile kastedilen şeyin uygulama projesi olamayacağı, buradaki düzenlemeyle kastedilenin istekliler tarafından ihale kapsamında kullanılması düşünülen yürüyen yol ve  panoramik asansörün teknik detaylarını gösteren bir proje olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu çerçevede başvuru sahibinin teklifi incelendiğinde; başvuru sahibinin idari şartnamede idarece istenilen yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için teknik detayları gösteren bir proje sunmadığı, sadece panoramik asansöre ilişkin teknik çizimleri ve özellikleri gösteren İngilizce katalogları sunduğu anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklilerden yürüyen yol ve panoramik asansörün teknik detaylarını gösteren bir projenin istenilmesi söz konusu yapım işinin kapsamında yer alan yürüyen yol ve panoramik asansöre ilişkin marka, model ve benzeri belirlemelerin istekliler tarafından ihaleye teklif verme aşamasında yapılmasına yol açacak ve dolayısıyla ihaleye katılımı da sınırlandırabilecektir. Oysa isteklilerin teknik şartnamelerde yer alan teknik kriterleri karşılayan yürüyen yol ve panoramik asansörün marka, model ve benzeri belirlemeler için tercih haklarının bulunması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle istekliler teknik şartnamedeki kriterlere uymak şartıyla hangi  marka ve modelde yürüyen yol ve panoramik asansör kullanacaklarına ihale üzerinde kaldıktan sonra karar verebilmelidirler. Dolayısıyla idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde belirtilen firma onaylı uygulamaları projelerinin teklif verme aşamasında değil sözleşmenin yürütülmesi aşamasında gözetilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklilerden yürüyen yol ve panoramik asansör için firma onaylı uygulamaları projelerinin (teknik detayları gösteren bir proje) ihaleye teklif verme aşamasında istenilmiş olması kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.

 

Öte yandan ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde yürüyen yola ilişkin uygulama projelerinin (teknik detayları gösteren bir proje) hiçbir istekli tarafından sunulmadığı, ancak sadece bu nedenle teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin de bulunmadığı görülmüştür. Bununla birlikte başvuru sahibi istekli ile ihaleye teklif veren isteklilerden Yaşar İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin elenme gerekçeleri arasında yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için firma onaylı uygulama projelerinin teklif ekinde sunulmamış olmasının da gösterilmiş olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla  idarenin isteklilere eşit muamelede bulunmadığı ve bu nedenle de 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde;

 

c)Teklif edilen yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için;

 

-CE Belgesinin (modül H) aslı veya noter tasdikli sureti

-Garanti Taahhütnamesi (en az 2 yıl)

-Yedek parça ve servis bakım taahhütnamesi (10 yıl)

-Teknik Şartnameye cevap

-Firma onaylı uygulamaları projeleri

-Elektrik Mühendisleri Odası veya Makine Mühendisleri Odasından alınmış Büro Tescil Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin 8 inci fıkrasında; “İdareler ayrıca işin niteliğini göz önünde bulundurarak, istekliden kalite yönetim sistem belgesi ile çevre yönetim sistemi belgesi isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından  akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgenin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir. Konsorsiyum olarak ihaleye katılan isteklilerde, ihale konusu işin kalite belgesi istenen kısmına teklif veren konsorsiyum ortaklarının bu belgeleri sunması gerekir..” hükmü,

 

            Anılan hükmün açıklanması amacına yönelik olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlığı altında ise, “… Yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisi istenebilecek olup bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

CE işareti, Avrupa Birliği normlarına, teknik mevzuatına uygunluk anlamına gelmekte olup, üzerine iliştirildiği ürünün/mamülün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren Avrupa Birliği’nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. Dolayısıyla  CE  belgesi  mala ilişkin bir standart belge olup kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi niteliğini taşımamaktadır.

 

 

Bu itibarla idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklilerden yürüyen yol ve panoramik asansör için CE Belgesinin (modül H) aslı veya noter tasdikli suretinin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri kapsamında istenilmesi anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmetedir.

 

Ayrıca idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde isteklilerden yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için CE belgesi ve firma onaylı uygulama projelerinin yanı sıra garanti taahhütnamesinin, yedek parça ve servis bakım taahhütnamesinin ve Elektrik Mühendisleri Odası veya Makine Mühendisleri Odasından alınmış Büro Tescil Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin istenilmiş olmasının da söz konusu yapım işinin kapsamında yer alan yürüyen yol ve panoramik asansöre ilişkin marka, model ve benzeri belirlemelerin istekliler tarafından ihaleye teklif verme aşamasında yapılmasına yol açacağı ve dolayısıyla ihaleye katılımı da sınırlandıracağı, oysa isteklilerin teknik şartnamelerde yer alan teknik kriterleri karşılayan yürüyen yol ve panoramik asansörün marka, model ve benzeri belirlemeler için tercih haklarının bulunması gerektiği,

 

Zira, idare tarafından yürüyen yol ve panoramik asansörün sahip olması gereken kriterlere ve standartlara/belgelere ilişkin olarak teknik şartnamede düzenleme yapılarak istekliler tarafından kullanılacak olan söz konusu ürünlerin teknik şartnamede öngörülen kriterleri sağlayıp sağlamadığı ve öngörülen standartları/belgeleri haiz olup olmadığının da sözleşmenin yürütülmesi aşamasında gözetilebileceği,

 

Ayrıca yapım işi ihaleleri imalat süreci gerektiren ve işin belli aşamalarında kontrolü yapılan bir iş olduğundan idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde idarece isteklilerden teknik şartnameye cevabın istenilmiş olmasının da yapım işleri ihalelerine uygun bir yöntem olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Nitekim yapım işi ihalesine teklif veren yapım müteahhitleri tekliflerini ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğini belirterek vermektedirler. Bu durumda, teknik şartnameler ihale dokümanına dahil olduğundan, istekliler ihale konusu işi, işin yürütülmesi aşamasında teknik şartnamede belirtilen kriterlere uygun olarak yapmakla sorumludurlar; bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak hükümler ise Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 25 inci maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 25 inci maddesi uyarınca idarenin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; ihale dokümanında yürüyen yol ve panoramik asansöre ait teknik şartnamelerin mevcut olduğu ve her iki şartnamede de ürünlerin sahip olacağı özelliklerin ve standartların belirtildiği, ayrıca  asansör teknik şartnamesinde asansör firmasının CE uygunluk işaretini tesis etmeye yetkili olacağının da belirtildiği görülmüştür.

 

Açıklanan nedenlerle teknik şartnamede yer alan kriterlere uygun olarak işi yapacağını taahhüt eden isteklilerden bu kriterlere ilişkin belgelerin tekliflerin verilmesi aşamasında istenilmesi yerinde olmadığından, idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde yürüyen yol ve panoramik asansöre ilişkin olarak yapılan düzenleme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Öte yandan ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için CE belgesinin hiçbir istekli tarafından sunulmadığı, ancak sadece bu nedenle teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin de bulunmadığı  görülmüştür. Bununla birlikte ihaleye teklif veren isteklilerden Yaşar İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti’nin elenme gerekçeleri arasında yürüyen yol ve panoramik asansörün her biri için CE belgesinin sunulmamış olmasının da gösterilmiş olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla idarenin isteklilere eşit muamelede bulunmadığı ve bu nedenle de 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin ihlal edildiği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin(b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul