İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2662
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :40
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2662
Şikayetçi:
 Politeknik İnş. Taah. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti., Fazılpaşa Caddesi Fazılpaşa Sanayi Sitesi No:12/29 Topkapı / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Şehremini Sok. Belediye Hizmet Binası Büyükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.06.2007 / 16719
Başvuruya konu ihale:
 2007/56104 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk Kültür Merkezi Akustik ve Ses-Işık Sahne Sistemleri Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.08.2007 tarih ve 06.04.27.0120/2007-22E sayılı İddiaların İncelenmesi Esas Raporunda;

 

            İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Atatürk Kültür Merkezi Akustik ve Ses-Işık Sahne Sistemleri Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Politeknik İnş. Taah. İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.06.2007 tarih ve 16719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2007 tarihli dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

İddiaların İncelenmesi Esas Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            İdari şartnamenin 7.3.3. maddesi (taahhüt edilecek makine-teçhizat listesi) ile 7.3.4 maddesinin (sahne mekaniği işleri ile ilgili olarak istenilen Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu) öngördüğü şartların işin yapılabilmesi için gerekli şartlar olmadığı, ilgili maddelerde yapılan düzenlemelerin tek bir firmayı gösterdiği, söz konusu hususların idarece firmalarının ihaleye katılımını engellemek amacıyla yazıldığı, ihale konusu işi yapabilmek için anılan şartname maddelerinde belirtilen makine-teçhizata, Kapasite Raporuna ve Sanayi Sicil Belgesine sahip olunmasına gerek bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin 11.06.2007 tarihi itibariyle dokümana ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunulmadan doğrudan 11.06.2007 tarihinde Kuruma şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru konusu ihaleye ilişkin dokümanın başvuru sahibi tarafından 17.05.2007 tarihinde satın alındığı, ihale dokümanına ilişkin olarak idareye şikayet için başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmemesine rağmen anılan tarihin 17.05.2007 olarak kabul edilmesi gerektiği,

 

            Dokümana ilişkin idareye şikayet başvurusu için şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihi olarak 17.05.2007 tarihi göz önüne alındığında; 11.06.2007 tarih ve 16719 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dokümana ilişkin başvuru dilekçesi ve eki belgelerin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idareye gönderilmesi gerektiği ancak bu işlemin gerçekleşmesi durumunda da 11.06.2007 tarihi itibariyle idareye şikayet başvuru süresi olan onbeş günlük sürenin aşıldığı anlaşılmıştır.

 

            18.06.2007 tarih ve 2007/AK.Y-427.1 sayılı Kurul Kararı ile başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen ihalede öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına karar verilmiş olup, inceleme iddialarla sınırlı olarak, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesi,

 

            “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

            Taahhüt edilecek makine-teçhizat listesi:

 

  1. 4 eksenli CNC tip yatay işleme merkezi (1 adet)
  2. 3 eksenli CNC tip dik işleme merkezi (1 adet)
  3. Argon kaynak makinası (2 adet)
  4. Akustik düzen işi ile ilgili olarak, Akustik Similasyon raporu verebilecek donanımına sahip olduğunu gösteren belgeler.”

 

            Şeklinde düzenlenmiştir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler” başlıklı 42 nci maddesinde “İdare, ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir (standart formlar KİK041.0/Y, KİK042.0/Y).

 

            Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

            İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin verilmesi gerekir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İdarece ihale konusu işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan makine ve diğer ekipmana ilişkin olarak taahhüt istenmesinin mevzuata aykırı olmadığı, ancak “makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı bölümde istenilen akustik düzen işi ile ilgili olarak, Akustik Similasyon raporu verebilecek donanımına sahip olduğunu gösteren belgelerin bu kapsamda istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 maddesinde; “İstekliler sahne mekaniği işleri ile ilgili olarak, istekli aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır.

 

            Noter tasdikli Sanayi Sicil Belgesi

            Noter tasdikli Kapasite Raporu”

 

            Düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı sanayi Sicil Kanununun 1 inci maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgelerdir.

 

            Kapasite Raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan bir belgedir.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin Organizasyon Yapısı ve Personel Durumu ile Kaliteye İlişkin Belgeler” başlıklı 41 inci maddesinin 8 inci fıkrasında; “İdareler ayrıca, istekliden organizasyon yapısına ilişkin kaliteyi sağlamaya yönelik belgeler isteyebilir. Bu kalite belge ve sertifikalarının, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü,

 

            Anılan hükmün açıklanması amacına yönelik olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar (Değişik: 22/2/2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazete / 3 md.)” başlığı altında, “… Yapım işlerinde işin niteliği göz önünde bulundurularak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrası çerçevesinde kalite yönetim sistem belgesi veya çevre yönetim sistem belgesi ya da bunların her ikisi istenebilecek olup bu belgeler dışında başka kalite belge veya sertifikası istenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi,

 

bulunmaktadır.

 

            Söz konusu bilgiler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; sadece üreticilerin Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporunun olabileceği, ihale konusu işi yapan bir firmanın bu işte kullanılacak malzemeleri ana üreticilerden veya yetkili satıcılarından temin edebileceği gibi kendisinin de yetkili bayi olabileceği, ihale konusu işte idarece istenilen bu belgelerin yapım işi yapan bir firmadan istenmesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, ihaleye katılımı ve rekabeti engellediği anlaşılmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul