İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2663
  • Toplantı No: 2007/046
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 06.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/046
Gündem No :41
Karar Tarihi:06.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2663
Şikayetçi:
 Hasan SARIMEHMETOĞLU-Onur Yapı, Çetin Emeç Bulvarı 8.Cadde No:46/6 A.Öveçler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı 06531 Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19450
Başvuruya konu ihale:
 2007/48910 İhale Kayıt Numaralı “ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu III ve IV No.lu Bina İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.07.2007 tarih ve 06.05.42.0120/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nca 24.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ODTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu III ve IV No.lu Bina İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasan Sarımehmetoğlu-Onur Yapı’nın 12.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.07.2007 tarih ve 19450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 50 nci maddesine uygun olarak hazırlanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işler olarak teklif edilen bedelin %70’i oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunması gerekmektedir.

 

            İş deneyim belgeleri (Standart formlar-KİK 032.0/Y, KİK 033.0/Y KİK 034.0/Y, KİK 035.0/Y, KİK 036/Y); İsteklinin son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen işlerdir.

 

            Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. Bu ihalede, sadece ortak girişim olarak iş ortaklığı geçerlidir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında, pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı girimlerinde, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise tutarın asgari %10’unu sağlaması gerekir.” düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin 7.4 maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B III Grubu İşler yapmış olmak benzer iş bitimi olarak kabul edilecektir.”

 

            7.5 maddesinde “Bu iş için Mimarlık Mühendislik diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültesi mimarlık Bölümleri mezunu diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır. Bu kişiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte özel sektörde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden ilgili meslek odası kayıt belgesini ve/veya kamuda mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden hizmet çizelgelerini verirler. Bu şekilde hesaplanan tutar iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme faaliyetlerinden elde edilmiş deneyimlerle toplanamaz.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Aksan Dekorasyon İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin 11.09.2003 tarihinde Fiskobirlik (Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) Genel Müdürlüğü tarafından verildiği, işin adının Hizmet Binası ve 750 Tonluk Çelik Konstrüksiyonlu Depo İnşaatı olduğu, 23.10.2001 tarihli toplam sözleşme bedelinin 191.964.902.694 TL ve belge tutarının da aynı değer olduğu görülmüştür.

 

            29.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile incelemeye konu ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu iş deneyim belgesini düzenleyen Fiskobirlik Genel Müdürlüğü’nün Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bahsedilen ve iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olup olmadığı hususunda yapılan inceleme sonucunda;

 

            01.09.2004 tarih ve 2004/DK-278 sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla, tarım satış kooperatifleri ile birliklerinin mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usul ve esaslarına tabi olmadığına karar verildiğinden, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik)’nin 4734 sayılı Kanuna tabi bir idare olmadığı ya da Kamu İhale Genel Tebliğinde ifade edildiği şekilde diğer kamu kurum ve kuruluşları (sadece köy tüzel kişilerinin oluşturduğu yerel yönetim birlikleri, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan kamu vakıfları) arasında yer almadığı açık olmakla birlikte, anılan Birliğin kamu kurumu niteliğinde olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir.

 

            Ülkemizde tarım satış kooperatifleri, başlangıçta 1926 tarihli ve 865 sayılı Ticaret Kanunu ile bir ticaret şirketi olarak kurulup faaliyet göstermekteyken, ilk olarak 21.10.1935 tarihli ve 2834 sayılı Kanun ile ve daha sonra bu Kanunu büyük ölçüde değiştiren 30.4.1985 tarihli ve 3186 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup, mali olanaklar ile vergi resim ve harçlarla kimi gider ve masraflardan muaf tutulmaları bakımından tarım satış kooperatif ve birlikleri kamu tüzel kişiliğine yaklaştırılmış, kuruluş aşamasındaki Devletin müdahalesi ile teftiş ve denetim yetkisi dikkate alındığında organları ve personel atamaları yönünden kısmen de olsa idari vesayet altına alınmıştır.

 

            Daha sonra, 2834 sayılı Kanun ve 3186 sayılı Kanun ile bu Kanunlarda ek ve değişiklikler yapan kanunları yürürlükten kaldıran 1.6.2000 tarih ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 1. maddesinde, bu Kanun´un amacının, tarım satış kooperatif ve birliklerine ilişkin hükümleri düzenlemek ve bu kuruluşların yeniden yapılanması için yasal bir çerçeve oluşturarak, tarım satış kooperatif ve birliklerini etkin ve sürdürülebilir bir şekilde özerk ve mali yönden bağımsız kılmak olduğuna işaret edilerek, tarım satış kooperatif ve birliklerinin Devletten bağımsız özel hukuk tüzel kişileri olmaları sağlanmıştır.

 

            Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Fiskobirlik) de, ortakların ürünlerine sürekli satış olanağı ve pazarlar yaratmak, piyasaya istikrar getirmek, fındığın yurtiçi ve yurtdışı pazarlarını en iyi biçimde değerlendirmek, üretim araçları sağlamak üzere kurulmuş, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümlerine göre faaliyetini sürdüren, özel hukuk tüzel kişiliğine sahip bir tarım satış kooperatif birliğidir.

 

            Birlik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabi olmakla birlikte, bu denetim, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki diğer tüm kooperatifler üzerindeki denetim ile aynı nitelikte olup, 1163 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesindeki; Ticaret Bakanlığının, kooperatiflerin, kooperatif birliklerinin, kooperatif merkez birliklerinin ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin işlem ve hesaplarını ve varlıklarını müfettişlere veya kooperatif kontrolörlerine denetlettirebileceği hükmüne göre yapılmaktadır. Denetleme yapacak kuruluş, kooperatif veya birlik genel kurulu tarafından belirlenmekte, denetim sonucunda düzenlenen raporlar genel kurulda görüşülmeden yönetim ve denetim kurulları ibra edilmiş sayılmamaktadır.

 

            4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; 4572 sayılı Kanunun, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ayrılmaz bir parçası olduğu, tarım satış kooperatif ve birlikleri hakkında sırasıyla, bu Kanunun, bu Kanunda açıkça örnek anasözleşmelerde düzenleneceği belirtilen hususlarda örnek anasözleşmelerin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerle ilgili hükümlerinin uygulanacağı kuralına yer verilmiştir.

 

            Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşların neler olduğuna ilişkin mevzuatta ya da doktrinde açık bir belirleme yer almamakla birlikte, bu kuruluşların, kamu tüzel kişiliğini haiz olmaları, özel bir kanunla kurulmuş olmaları, kamu yararı amacıyla faaliyet göstermeleri, kamu gücü kullanmaları ve özel hukuk kişilerine göre üstün konumda bulunmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Buna göre, tarım satış kooperatif ve birliklerinin özel hukuk tüzel kişiliğine sahip olması, özel bir kanunla kurulmuş olmaması, kamu gücüne sahip bulunmaması, diğer özel hukuk tüzel kişileriyle eşit konumda bulunması ve kamu yararı değil, ortaklarının müşterek menfaatlerini korumak amacını taşıması nedeniyle kamu kurumu niteliğinde bir kurum olmadığı görülmektedir.

 

            Bu çerçevede, bir tarım satış kooperatif birliği olan Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne taahhüt edilen işlerle ilgili iş deneyim belgeleri, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50 nci maddesinde yer alan “Gerçek kişi veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için ise, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından düzenlenir. Belediyece düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetki verdiği kişi tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.” hükmü çerçevesinde düzenlenmelidir.

 

            Bu itibarla; Fiskobirlik Genel Müdürlüğünün Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde bahsedilen ve iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş olmadığı ve söz konusu belgenin ilgisine göre bayındırlık ve iskan il müdürlüğü veya belediye tarafından düzenlenmediği tespit edildiğinden Aksan Dekorasyon İnş. Turz. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak; idarece anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul