En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2747
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :58
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2747
Şikayetçi:
 Tantürk İnşaat Taah. Tic. San. Remzi Tolga TÜRKÖZ, Gazi Mah. Fatih Bulvarı No:77 D.11| Sultanbeyli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı, Osman Gazi Cad. No:1 Samandıra-Kartal/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.07.2007 / 19440
Başvuruya konu ihale:
 2007/54460 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Ferhatpaşa Mahallesinin Cadde ve Sokaklarına Yaya Kaldırımı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.08.2007 tarih ve 06.05.43.0170/2007-32E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Samandıra İlk Kademe Belediye Başkanlığı’nca 22.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı Ferhatpaşa Mahallesinin Cadde ve Sokaklarına Yaya Kaldırımı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Tantürk İnşaat Taah. Tic. San. Remzi Tolga TÜRKÖZ’ün 15.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.07.2007 tarih ve 19440 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Tekliflerinin, teklif mektubunda teklif edilen bedelin para birimi belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

            2) Şikayet başvurularının uygun bulunmadığı idare kararında teklif zarfı içinde sunulması istenilen birim fiyat analizlerinin nasıl tespit edildiğine ilişkin olarak teklif fiyat, proforma fatura gibi belgelerin olmadığının belirtildiği ancak bu belgeler ihale dokümanında istenilmediği,

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 20 ncı maddesinde isteklilerin tekliflerini anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenen incelenen ihalede;

 

- En düşük teklifi veren başvuru sahibi Tantürk İnş. Taah. Nak. San. Tic. Remzi Tolga TÜRKÖZ’ün teklif mektubunda, teklif tutarının rakamla “515.000,00” olarak, yazıyla “beşyüzonbeşbin(YTL)” olarak yazıldığı,

 

İdare tarafından da teklif mektubunda teklif edilen bedelin para birimi belirtilmediği, gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”  hükmü ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 59 uncü maddesinde,   

 

“Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine uygun olanı esas alınarak hazırlanır. (standart formlar KİK018.0/Y, KİK019.0/Y).

 

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur :

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

e) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

 

………………………………..

 

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.” hükmü,

 

4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması teklif mektuplarının kanunen taşıması zorunlu unsurlarındandır. Her üç istekliye ait teklif mektuplarında teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazıldığı, YTL para biriminin belirtildiği, diğer taraftan İdari Şartnamenin “Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi” başlıklı 22 nci maddesinde yer alan “İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.” şeklindeki düzenleme gereği istekliler tekliflerini Türk Parası olarak belirtmesinin zorunlu olduğu hususu birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Tantürk İnş. Taah. Nak. San. Tic. Remzi Tolga TÜRKÖZ’ün teklif mektubunda teklif edilen bedelin para birimi belirtilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işlemine ilişkin olarak anılan isteklinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı 19.06.2007 tarih ve 3 sayılı işleminde anılan isteklinin idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan düzenleme gereği birim fiyat analizlerin ekinde analizlerdeki rayiç fiyatlarının nasıl tespit edildiğini gösteren teklif fiyat, proforma fatura gibi belgelere yer verilmediği hususu da teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayıldığı tespit edilmiştir.

 

Ancak İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde yer alan “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ile bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini oluşturan hesap cetvelini tekliflerin ekinde sunmaları zorunludur.” şeklindeki düzenleme ile isteklilerden teklifleri ekinde yer verecekleri analizlerde belirtilen fiyatlarının nasıl tespit edildiğini gösteren teklif fiyat, proforma fatura gibi belgeler istenilmediğinden isteklinin teklifinin bu gerekçeyle de değerlendirme dışı bırakılma işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak üzere ihale edilen ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde yer alan hükme paralel olarak idari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı 59 uncu maddesinde yer alan “Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ile bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini oluşturan hesap cetvelini tekliflerin ekinde sunmaları zorunludur.” şeklindeki düzenleme ile isteklilerden, teklifleri ile birlikte teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelinin istenilen inceleme konusu ihalede; Yağışan İnş. Taah. Or. Ür. San. Tic. Ltd. Şti., Köseoğlu İnş. Murat KÖSEOĞLU ve Alan İnş. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

Anılan Yönetmelik hükmü doğrultusunda düzenlenen idari şartnamenin 59 uncu maddesi ile isteklilerden istenilen belgelerin içeriği ile ilgili hususların ancak aşırı düşük tekliflerin değerlendirme aşamasında kullanılması gerekirken söz konusu ihalede aşırı düşük tekliflerin değerlendirme aşamasına gelinmeden önce sınır değer tespiti için geçerli tekliflerin tespit aşamasında kullanıldığı anlaşılmış olup idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “4) İdarece Yapılacak İşlemler ve İnceleme” bölümünün 4 üncü fıkrasında; “İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir.” hükmü, 6 ncı fıkrasında; “…idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, idarelerin sözleşme imzalamadan önce bu başvuruya ilişkin almış oldukları kararın başvuru sahibine tebliğini müteakip Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını Kurumun www.kik.gov.tr adresinden “şikayet sorgulama” bölümünden öğrenmeleri gerekmektedir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede; 06.06.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının 07.06.2007 tarihinde isteklilere iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla bildirildiği, başvuru sahibi tarafından idareye 15.06.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikayet başvurusunun 19.06.2007 tarih ve 3 sayılı işlemi ile uygun bulunmadığı, alınan kararın 22.06.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin 06.07.2007 tarihinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuru dilekçesinde eksiklik olduğu, başvuru sahibinin eksikliği 18.07.2007 tarihinde tamamladığı, 19.07.2007 tarihinde esas incelemesine geçildiği, ihale dosyasının ve diğer bilgi ve belgelerin istenilmesine ilişkin yazının aynı tarihte idareye faks yoluyla gönderildiği, her ne kadar idarenin kararının bildiriminden 15 gün geçtikten sonra sözleşme imzalanmış olsa da idarenin, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin yukarıdaki hükmüne aykırı olarak Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulup bulunulmadığını öğrenmeden, şikayet üzerine verilen kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra sözleşme imzaladığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul