İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2749
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :60
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2749
Şikayetçi:
 Osman Seher Akşehir, Ahmet Mithat Efendi Sok. No:52/3 Çankaya /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı,Altındağ/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.07.2007 / 21655
Başvuruya konu ihale:
 2007/60772 İhale Kayıt Numaralı “H.Ü.Çocuk Hastanesine Hizmet Veren B1 Blokun Tamamı İle B3 Blokun Z,A,5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarımları Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 06.06.08.0186/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 11.06.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan H.Ü.Çocuk Hastanesine Hizmet Veren B1 Blokun Tamamı İle B3 Blokun Z, A, 5 ve Teras Katlarının Tadilat ve Büyük Onarımları Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Osman Seher AKŞEHİR’in 11.07.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.07.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.07.2007 tarih ve 21655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan firmanın 10.06.2007 – 11.06.2007 tarihleri arasında vergi borcunun bulunduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan firmanın ihaleye başvurmuş olduğu tarihte vergi borcunun bulunduğu,

 

            2) İdarenin asgari düşük fiyat araştırmasını gerekli hassasiyetle yapmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde: 
            …Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:  
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.
b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.  
c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.  
d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. 
e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.
g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.
j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…

             Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükmün uygulanmasına yönelik olarak Kamu İhale Kurulunca alınan ve 03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 13.04.2007 tarih ve 2007/DK.D-54 sayılı kararda halen kullanılan taahhütnamelerin geçerli olduğuna karar verilmiştir.

 

            İhaleye ait ilanın 4.1.4. maddesi ile idari şartnamenin 7.1.d maddesine bakıldığında ise isteklilerden “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” nin istenildiği ve söz konusu taahhütname örneğinin (KİK027.0/Y no’lu standart form) de ihale dokümanı içerisinde yer aldığı görülmüştür.

 

            Yapılan inceleme sonucunda; ihale üzerine bırakılan Mudes İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye teklif zarfıyla birlikte KİK027.0/Y nolu standart form olan “Açık İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnameyi” sunduğu ve bu taahhütname ile “İhalenin üzerimizde kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” beyanında bulunduğu, anılan isteklinin 24.07.2007 tarihli yazıyla sözleşme imzalamaya davet edildiği, bunun üzerine anılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vergi borcu olmadığını tevsik etmek amacıyla Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğünden aldığı 25.07.2007 tarihli yazıyı idareye sunduğu görülmüştür.

 

            Söz konusu yazıda ise anılan isteklinin ihale tarihi olan 11.06.2007 tarihi ile yazının düzenlendiği tarih olan 25.07.2007 tarihi itibariyle vadesi geçmiş vergi borcu olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

 2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

            Anılan hüküm ile ihale komisyonunun aşırı düşük olduğu tespit edilen teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak istemesi ve bu bileşenlerle ilgili sorgulama yapması gerektiği ve yazılı açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği öngörülmüştür.

 

Yapılan incelemede aşırı düşük teklif sınır değerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin Birinci Bölümünün XIII. H maddesinin “Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” başlıklı bölümünün “a) Yapım İşleri İhalelerinde” kısmındaki açıklamalara uygun olarak idarece tespit edildiği  ve teklifi idarece belirlenen sınır değerin altında kalan Mudes İnş. San ve Tic. Ltd. Şti’den 15.06.2007 tarihli yazı ile işin imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve yapım işinin özgünlüğü hususlarında ayrıntılı açıklama istenildiği, Mudes İnş. San ve Tic. Ltd. Şti’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazılı açıklamalarını ihale komisyonuna sunduğu, anılan isteklinin açıklama kapsamında teklif bedelini gösteren hesap cetveline, metraj cetvellerine, fiyat analizlerine ve proforma faturalara da yer verdiği,  yapılan bu açıklamaların ihale komisyonunca incelenmesi neticesinde açıklamaların yeterli görülerek ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi verdiği tespit edilen Mudes İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul