İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2751
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :62
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2751
Şikayetçi:
 Özbek İnş. Taah. San. Tic. Ltd Şti. - Özyay İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Kurtuluş Mah. Ziyapaşa Bulv. 9 Sok. Atakan Apt. B Blok K.2 D.4 Seyhan/ ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Balcalı Kampüsü 01330 Yüreğir/ ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.07.2007 / 19617
Başvuruya konu ihale:
 2006/60255 İhale Kayıt Numaralı “Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fak.Binaları İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.07.2007 tarih ve 06.05.55.0111/2007-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 12.07.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Binaları İnşaatı Yapım İşi ihalesine ilişkin olarak Özbek İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Özyay İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ’nin 18.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.07.2007 tarih ve 19617 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 12.07.2006 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede üçüncü en avantajlı teklif  sahibi oldukları ancak; ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 19.10.2006 tarih 2006/UY.Z-2518 sayılı kararı ile ihalenin iptal edildiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın talebi üzerine 15. İdare Mahkemesi tarafından 26.12.2006 tarih E.2006/176 sayılı karar ile 19.10.2006 tarih 2006/UY.Z-2518 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının yürütmesinin durdurulduğu, bunun üzerine Kamu İhale Kurulu tarafından 19.02.2007 tarih 2007/M.K.-13 sayılı karar ile mahkemenin yürütmeyi durdurma istemi doğrultusunda 19.10.2006 tarih 2006/UY.Z-2518 sayılı Kurul kararının iptal edildiği, ihale üzerinde bırakılan ve en avantajlı ikinci teklif sahibi firmanın aşırı düşük sınır değerinin  altında olması nedeniyle aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde düzeltici işlem kararı verildiği, idare tarafından süresi dolan teklif ve teminat geçerlilik sürelerinin uzatılmasının istendiği, idarenin bu talebine kendilerinin de dahil olduğu iki istekli tarafından cevap verildiği ancak; mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle sağlıklı değerlendirme yapılamayacağı, dokuz geçerli teklif olmasına rağmen idarenin teklif ve teminat geçerlilik sürelerinin uzatılması talebine iki firma tarafından olumlu cevap verdiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın da yasaklı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle ihalenin idarece iptal edildiği, iptal işleminin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptal edilmesine ilişkin kararın gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan  inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

           4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

            Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali başlıklı 39 uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

           

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” başlıklı  maddesinde “Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir.

 

Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında;

 

            “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

            İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” 

 

            hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

İhale yetkilisince, iptal gerekçesi olarak ifade edilen hususlar irdelendiğinde;

 

 

İhale komisyonunun “mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle sağlıklı değerlendirme yapılamayacağı ve dokuz geçerli teklif olmasına rağmen idarenin talebine sadece Fahri Yalçın ve Özbek İnş. – Özyay İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın olumlu cevap verdiği, ihale üzerinde bırakılan Fahri Yalçın’ın yasaklı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle sözleşmeye davet edilemeyeceği, bu durumda verilecek kararın rekabet ortamı ve kamu yararını sağlayamayacağı” gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul