En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2753
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :64
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2753
Şikayetçi:
 İGC Yapı Yatırımları A.Ş., Kale Mahallesi 113.Sokak No:4/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Kurupelit Kampüsü/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.07.2007 / 19146
Başvuruya konu ihale:
 2007/49105 İhale Kayıt Numaralı “Kardiyoloji Merkezi Acil Servis İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.08.2007 tarih ve 06.05.32.0198/2007-79E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca 17.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kardiyoloji Merkezi Acil Servis İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İGC Yapı Yatırımları A.Ş.’nin 19.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.07.2007 tarih ve 19146 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.07.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede, firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermiş olduğu,

 

Ancak söz konusu ihalenin idare tarafından, 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine dayanarak iptal edildiği,

 

İdare tarafından şikayet başvurularına cevap olarak düzenlenen ve 27.06.2007 tarihinde elden tebellüğ edilen yazıda; rekabetin ve uygun bedelin oluşmadığı kanaatinin oluştuğu, ihaleye verilen teklifler ile ihalede rekabet şartlarının oluşmadığı, diğer taraftan teklif eki hesap cetvellerinin incelenmesi sonucu tekliflerine esas maliyetin 562.680,49 YTL olarak hesap edildiği, 183.500,51 YTL tutarında bir müteahhitlik karı ve genel giderler oranının üzerine çıkıldığı, mevcut ödenek ile döner sermaye kaynaklarının zorlanacağının belirtildiği,

 

Tekliflerinin idare tarafından belirlenen yaklaşık maliyetin altında olduğu, söz konusu tekliflerin değerlendirilmesi ile ihaleye verilen ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenebileceği, ihale yetkilisinin ihale kararını vermesinin mümkün olduğu halde işin rekabet şartlarının oluşmadığı şeklinde yetersiz ve açıklayıcı olmayan sübjektif ve tamamen keyfi bir gerekçe ile ihalenin iptali işleminin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihalenin iptali gerekçesiyle sınırlı yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece gönderilen söz konusu ihaleye ait ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; 07.06.2007 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararında; ihaleye teklif veren 5 isteklinin tamamının tekliflerinin geçerli bulunduğu, aşırı düşük teklif değerlendirmesi neticesinde aşırı düşük teklif kapsamına giren teklif bulunmadığı, teklif eki hesap cetvellerindeki maliyet bileşenlerinin birbirinden çok farklı olmasına karşın, teklif edilen bedellerin birbirine yakın olması, yine teklif edilen bedellerin yapı yaklaşık maliyetine göre yüksek olması, yakın zamanda benzer işlerdeki teklif bedel ve yapı yaklaşık maliyetleri arasında ortaya çıkan oranlar birlikte değerlendirildiğinde, bu ihalede genel anlamda rekabetin, dolayısıyla uygun bedelin oluşmadığı kanaatine ve sonucuna varıldığından, bu haliyle verilen tekliflerin haddi layık görülmeyerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesi gereği tüm tekliflerin reddine ve ihalenin iptaline
   Oybirliği ile karar verildiği hususlarının belirtildiği,

 

Söz konusu kararın 08.06.2007 tarihli yazılar ile ihaleye teklif veren isteklilere bildirildiği, anılan yazının aynı tarihte başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibi tarafından 12.06.2007 tarihinde ihalenin iptal gerekçesinin açıklanması talebiyle idareye başvuruda bulunduğu, 14.06.2007 tarihli idare yazısı ile ihale komisyonu kararında belirtilen gerekçeler belirtilerek başvuru sahibinin açıklama talebine cevap verildiği, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından 19.06.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve idare tarafından 26.06.2007 tarihli yazı ile şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

 

Anılan yazıda özetle; ihaleye katılan firmaların tekliflerinin birbirine çok yakın olduğu ve bu nedenle ihalede rekabetin oluşmadığı, başvuru sahibinin teklifi ekindeki hesap cetvelleri incelendiğinde teklife esas maliyetin 562.468,49 YTL olarak hesap edildiği, 183.500,51 YTL tutarında bir müteahhitlik karı ve genel giderler öngörüldüğü, bunun da %32,62 gibi bir orana tekabül ettiği, dolayısıyla yaklaşık maliyet hesaplarındaki indirime tabi olduğu düşünülen %25 lik müteahhitlik karı ve genel giderler oranının dahi üzerine çıkıldığının görüldüğü, başvuru sahibinin teklifine esas maliyetin makul kar oranları ile birlikte düşünüldüğünde benzer ve rekabetin oluştuğu ihalelerde ortaya çıkan teklifler ile maliyetin paralellik gösterdiği, dolayısıyla bu ihalede tekliflerde maliyet bileşenlerinin etkin olmadığı, muhtemelen başkaca unsurların etkili olduğu kanaati ve dolayısıyla kamu yararının oluşmadığı sonucunun ortaya çıktığı, ayrıca serbest ödenek tutarının, bir miktar indirim öngörüsü ile yaklaşık maliyet tutarı ile aynı belirlenmiş olması sebebiyle, KDV giderleri ve muhtemel iş artışı düşünüldüğünde özellikle döner sermaye kaynaklarının zorlanacağının görüldüğü, sonuç olarak ihaleye teklif veren 5 istekliden 2 sinin teklifinin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu, diğer 3 firmanın kırımlarının binde 5,4 ile 1,3 arasında olmasından dolayı, teklif edilen fiyatın idarece yeterli görülmeyerek idarenin zarara uğrayacağı ve yine etraflıca açıklanan gerekçelerden dolayı ihalede rekabetin oluşmadığı ve uygun bedelin oluşmadığı kanaatinin oluşması nedeniyle ihalenin iptal edildiği hususlarının yer aldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya  yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle, ihalenin iptal edilebileceği düzenlenmiştir.

 

Anılan Kanunun “İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması” başlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise; “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin bütçenin programlanmasında kullanılması ve güncellenmesi” başlıklı 13 üncü maddesinde “Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamayacağından idareler bütçelerini programlarken ihale konusu her iş için yaklaşık maliyeti tespit eder. Ödenek tutarının belirlenmesinde yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisi de dahil edilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Söz konusu ihaleye ait ihale işlem dosyasında yer alan ihale onay belgesinin, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet icmal tablosunun ve idari şartnamenin 46.5 maddesinin incelenmesi neticesinde, söz konusu işin yaklaşık maliyetinin Katma Değer Vergisi hariç 750.000,00 YTL olarak tespit edildiği ve kullanılabilir ödenek tutarının tamamının 2007 yılı için 525.000,00 YTL (Genel Bütçe) + 225.000,00 YTL (Döner Sermaye) olarak belirtildiği, buna göre Katma Değer Vergisi hariç olarak tespit edilen yaklaşık maliyet ile kullanılabilir ödenek tutarının eşit olduğu, buna göre, kullanılabilir ödenek miktarı belirlenirken yaklaşık maliyet tutarına ilgili mevzuatına göre Katma Değer Vergisinin dahil edilmemiş olduğu tespit edilmiş olup, ihale komisyonu kararında ve idarece başvuru sahibinin şikayet başvurusuna ilişkin olarak düzenlenen kararda belirtilen gerekçeler ile idarece tesis edilen ihalenin iptali işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul