İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-2754
  • Toplantı No: 2007/047
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.08.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/047
Gündem No :65
Karar Tarihi:13.08.2007
Karar No :2007/UY.Z-2754
Şikayetçi:
 Engin Kızılsırt, M.Ali Yapıcı Bulvarı No:34/5 KIRŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Medaş Kırşehir İl Müdürlüğü, Kırşehir Kayseri Karayolu 5. Km KIRŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.07.2007 / 20315
Başvuruya konu ihale:
 2007/87291 İhale Kayıt Numaralı “ENH Yapı İşleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.08.2007 tarih ve 06.05.85.0198/2007-78 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Medaş Kırşehir İl Müdürlüğü’nce 30.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ENH Yapı İşleri” ihalesine ilişkin olarak Engin  Kızılsırt’ın  16.07.2007 tarih ve 20315 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Söz konusu ihaleye konu işin ÇED Yönetmeliğinin Ek-I listesi 28 inci ve Ek-II listesi 26 ncı maddesine göre ÇED raporuna tabi olduğu, proje için ÇED gerekli değildir belgesi alınmadığı için yapılacak ihalenin 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin “Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabi Projeler” başlıklı 7 nci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-I listesi 28 inci maddesinde “154 kV (kilovolt) ve üzeri gerilimde 15 km’den uzun enerji iletim tesisleri (iletim hattı, trafo merkezi, şalt sahaları)” düzenlemesi ve aynı yönetmeliğin Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler” başlıklı 15 inci maddesinin (a) bendi kapsamında EK-II listesi 26 ncı maddesinde “154 kV ve üzeri gerilimdeki enerji iletim tesisleri” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ve 24.07.2007 tarih ve 21202 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; söz konusu yapım işlerinin yeni bir güzergah değişikliği içermemesi ve mevcut hatların ıslahına yönelik olmasından dolayı “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmadan ihaleye çıkıldığının belirtildiği ve söz konusu ihalede sözleşme imzalanmamış olduğu,

Yine idare tarafından gönderilen ve 06.08.2007 tarih ve 22378 sayıyla Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde; Kırşehir Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ÇED ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından idarenin talebi üzerine idareye hitaben düzenlenmiş olan 03.08.2007 tarih ve 1003 sayılı yazıda, söz konusu projenin 34,5 kV olduğu ve 154 kV’nin altında kaldığından ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında yer aldığının belirtildiği tespit anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul